Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för F-3, kurs 1, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for Early Years Classes and Grades 1-3, Course 1

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-08-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-11-18

Innehåll

Med fokus på F-3 behandlas språk-, skriv- och läsutveckling samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. 

Modul 1: Barns språkutveckling (5 hp)
Momentet behandlar olika perspektiv på barns tidiga språkutveckling i tal och skrift. Språkutveckling studeras utifrån grammatiska och betydelsemässiga aspekter. Betydelsen av barns språkliga medvetenhet diskuteras, liksom interaktionens betydelse och språkmiljöns inverkan på barns språkutveckling och lärande. Planering av goda lärandemiljöer för alla barns språkutveckling behandlas, och didaktiska förhållningssätt diskuteras. Språk- och litteracitetsutveckling i det flerspråkiga och mångkulturella samhället behandlas. Retoriken som verktyg för tal och skrift presenteras och tillämpas. Ett processorienterat förhållningssätt och responsarbete introduceras.

Modul 2: Skönlitteraturens roll i läs- och skrivinlärningen (5 hp)
Läsförståelse behandlas ur ett didaktiskt och språkinriktat perspektiv, varvid innehåll och språk i olika texter granskas och bearbetas. Barnlitteraturens historia och genrer beskrivs. Skönlitteraturens betydelse för barns språkutveckling studeras och bearbetas ur ett litteraturvetenskapligt och didaktiskt perspektiv, varvid frågor som rör intersektionalitet, berättartekniska och multimodala perspektiv uppmärksammas. IKT och estetiska lärprocesser bearbetas både teoretiskt och praktiskt i samband med skriftspråkslärande. Studenten över sig att skriva diskursiv text.

Modul 3: Läs- och skrivutveckling (5 hp)
Teorier om skrivinlärning och skrivutveckling samt läsmetodiska teorier och strategier, innefattande avkodning och läsförståelse behandlas grundläggande samt belyses utifrån ett flerspråkighetsperspektiv. Läs- och skrivmetodiska strategier praktiseras. Momentet ger en översikt om texttyper och härvid behandlas även informationssökning och källkritik. Studenten övar sig att skriva diskursiv text.

Förväntade studieresultat

Modul 1
För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för barns talspråksutveckling i relation till svenskans fonologi och fonetik;
 • redogöra för relationen mellan ord och begrepp och barns begreppsutveckling;
 • redogöra översiktligt för svenskans ord- och satsstruktur i förhållande till barns lexikala och grammatiska utveckling;
 • redogöra för barns tidiga skriftspråksutveckling;
 • redogöra för och diskutera olika lärandemiljöers påverkan på första- och andraspråkselevers språklärande.
Färdighet och förmåga
 • utföra enklare analys av barns muntliga språk och tidiga skriftspråk;
 • planera och presentera språkutvecklande undervisningssituationer och motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • disponera och presentera ett innehåll med retoriska verktyg muntligt och skriftligt;
 • ge konstruktiv respons;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssät
 • visa självkännedom om sitt ledarskap i förhållande till sin retoriska förmåga och identifiera sitt eget behov av ytterligare utveckling.
Modul 2
För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historia och utmärkande drag i olika genrer samt barnromanens olika berättarperspektiv
 • tolka och reflektera över innehåll i barn- och ungdomslitteratur;
 • reflektera över IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning;
Färdighet och förmåga
 • analysera barnromaner utifrån litteraturvetenskapliga begrepp;
 • föreslå och använda didaktiska metoder för bearbetning av litteratur;
 • analysera och diskutera barn- och ungdomslitteraturens och olika mediers roll i barns språk-, läs- och skrivutveckling;
 • tolka och diskutera språk och innehåll i barnlitteratur ur ett intersektionellt perspektiv;
 • diskutera hur olika läsförståelsestrategier kan användas i undervisningen;
 • använda IKT och estetiska uttrycks roll i språkundervisningen;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning.
Modul 3
För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier om barns skriv- och läsinlärning/-utveckling samt relatera dessa till förskoleklassens och grundskolans styrdokument;
 • redogöra för olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande;
 • beskriva utmärkande drag i olika texttyper;
 • beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns första- och andraspråksutveckling ur elev- och lärarperspektiv;
 • redogöra för källkritiska kriterier.
Färdighet och förmåga
 • kritiskt förhålla sig till och argumentera för olika modeller i den tidiga läs- och skrivinlärningen och för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen;  
 • ge konstruktiv respons;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever med första- och andraspråk;
 • visa självkännedom om sitt eget skrivande och identifiera sitt eget behov av ytterligare skrivutveckling.

Behörighetskrav

Grundlärare som profession (UK), 6 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar. Seminarier och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Modul 1 examineras genom skriftlig salstentamen, redovisning och seminarier.
 
Modul 2 examineras genom skriftlig hemtentamen, redovisning och seminarier.

Modul 3 examineras genom skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgift och seminarier.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Skriftliga uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller underkänd. Seminarier bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på de skriftliga uppgifterna. För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Alatalo Tarja
  Läsundervisningens grunder
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789140692092
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S.14-58, 90-134

  Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
  Axelsson Monica, Jönsson Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 196 s. :
  ISBN: 91-47-09378-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn upptäcker skriftspråket
  Dahlgren Gösta, Gustafsson Karin, Mellgren Elisabeth, Olsson Lars-Erik
  4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 237 s. :
  ISBN: 9789147106554
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Samuelsson Inger
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 208 s. :
  ISBN: 91-7382-817-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Håkansson Gisela
  Språkinlärning hos barn
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
  ISBN: 9789144094625
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 113-152, 155-176

  Kåreland Lena
  Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-44-08676-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 7-60, 91-154

  Lindö Rigmor
  Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensama litteraturläsningens möjligheter
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
  ISBN: 91-44-03883-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundin Katarina
  Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
  ISBN: 9789144125367
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tjernberg Catharina
  Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789147124992
  Se bibliotekskatalogen Album

  Westlund Barbro
  Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : fk-årskurs 3
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 303 sidor :
  ISBN: 9789127136007
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista:

  Sjögren Viveka
  Om du skulle fråga Micha
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2015 : [25] s. :
  ISBN: 9789176590171
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det fina med Kerstin
  Hedlund Helena, Strömgård Katarina
  Stockholm : Natur & Kultur : [2018] : 185 sidor :
  ISBN: 9789127154476
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Tove
  Trollvinter
  [Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2004 : 130, [4] s. :
  ISBN: 91-501-0475-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Veckan före barnbidraget
  Johansson Elin, Ekman Ellen, Ekman Ellen
  Rabén & Sjögren : 2016 : 32 sidor :
  ISBN: 9789129702446
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindenbaum Pija
  Valfri bok ur Gittan-trilogin
  . :

  Lindenbaum Pija
  Lill-Zlatan och morbror raring
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
  ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allan och Udo
  Lindeberg Minna, Bondestam Linda
  [Helsingfors] : Söderströms : 2011 : [29] s. :
  ISBN: 978-951-52-2851-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Astrid
  Bröderna Lejonhjärta
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 978-91-29-67864-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindström Eva
  Olli och Mo
  Stockholm : Alfabeta : 2012 : [26] s. :
  ISBN: 9789150114492
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kurt och fisken
  Loe Erlend, Hiorthøy Kim, Eklund Lotta
  Stockholm : Alfabeta : 2002 : 102, [1] s. :
  ISBN: 91-501-0175-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ishavspirater
  Nilsson Frida, Jansson Alexander
  Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 9789127136854
  Se bibliotekskatalogen Album

  Adjö, herr Muffin
  Nilsson Ulf, Tidholm Anna-Clara
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2003 : [48] s. :
  ISBN: 91-638-4593-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den förskräckliga historien om Lilla Hon
  Ollmark Lena, Gustavsson Per
  [Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2017] : 132 sidor :
  ISBN: 9789188279347
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konstiga djur
  Olsson Lotta, Nilsson Thore Maria
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2016 : 104 s. :
  ISBN: 9789163888465
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pricken
  Rey Margret, Rey Hans Augusto, Lindgren Astrid
  8. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1980 : [30] s. :
  ISBN: 91-29-54299-5 (inb.) ; 33:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sjögren Viveka
  Den andra mamman
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
  ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cikada
  Tan Shaun, Roseen Ulla
  [Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2018] : 31 onumrerade sidor :
  ISBN: 9789178130290
  Se bibliotekskatalogen Album

  Min brorsa heter Noa
  Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
  Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
  ISBN: 9789150117127
  Se bibliotekskatalogen Album

  Din tur, Adrian
  Öberg Helena, Lidström Kristin
  Stockholm : Mirando : 2015 : 59 s. :
  ISBN: 9789198139679
  Se bibliotekskatalogen Album

  Urval av texter kan tillkomma.

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017
  Stockholm : Skolverket : 2017 : 289 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32716-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Alatalo Tarja
  Läsundervisningens grunder
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789140692092
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S.14-58, 90-134

  Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
  Axelsson Monica, Jönsson Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 196 s. :
  ISBN: 91-47-09378-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn upptäcker skriftspråket
  Dahlgren Gösta, Gustafsson Karin, Mellgren Elisabeth, Olsson Lars-Erik
  4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 237 s. :
  ISBN: 9789147106554
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Samuelsson Inger
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 208 s. :
  ISBN: 91-7382-817-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Håkansson Gisela
  Språkinlärning hos barn
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
  ISBN: 9789144094625
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 113-152, 155-176

  Kåreland Lena
  Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-44-08676-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 7-60, 91-154

  Lindö Rigmor
  Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensama litteraturläsningens möjligheter
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
  ISBN: 91-44-03883-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tjernberg Catharina
  Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789147124992
  Se bibliotekskatalogen Album

  Westlund Barbro
  Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : fk-årskurs 3
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 303 sidor :
  ISBN: 9789127136007
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista:

  Sjögren Viveka
  Om du skulle fråga Micha
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2015 : [25] s. :
  ISBN: 9789176590171
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det fina med Kerstin
  Hedlund Helena, Strömgård Katarina
  Stockholm : Natur & Kultur : [2018] : 185 sidor :
  ISBN: 9789127154476
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Tove
  Trollvinter
  [Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2004 : 130, [4] s. :
  ISBN: 91-501-0475-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Veckan före barnbidraget
  Johansson Elin, Ekman Ellen, Ekman Ellen
  Rabén & Sjögren : 2016 : 32 sidor :
  ISBN: 9789129702446
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindenbaum Pija
  Valfri bok ur Gittan-trilogin
  . :

  Lindenbaum Pija
  Lill-Zlatan och morbror raring
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
  ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allan och Udo
  Lindeberg Minna, Bondestam Linda
  [Helsingfors] : Söderströms : 2011 : [29] s. :
  ISBN: 978-951-52-2851-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Astrid
  Bröderna Lejonhjärta
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 978-91-29-67864-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindström Eva
  Olli och Mo
  Stockholm : Alfabeta : 2012 : [26] s. :
  ISBN: 9789150114492
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kurt och fisken
  Loe Erlend, Hiorthøy Kim, Eklund Lotta
  Stockholm : Alfabeta : 2002 : 102, [1] s. :
  ISBN: 91-501-0175-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jagger Jagger
  Nilsson Frida, Geffenblad Lotta
  Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 151 s. :
  ISBN: 9789127136106
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ishavspirater
  Nilsson Frida, Jansson Alexander
  Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 393 s. :
  ISBN: 9789127136854
  Se bibliotekskatalogen Album

  Adjö, herr Muffin
  Nilsson Ulf, Tidholm Anna-Clara
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2003 : [48] s. :
  ISBN: 91-638-4593-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den förskräckliga historien om Lilla Hon
  Ollmark Lena, Gustavsson Per
  [Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2017] : 132 sidor :
  ISBN: 9789188279347
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pricken
  Rey Margret, Rey Hans Augusto, Lindgren Astrid
  8. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1980 : [30] s. :
  ISBN: 91-29-54299-5 (inb.) ; 33:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sjögren Viveka
  Den andra mamman
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
  ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cikada
  Tan Shaun, Roseen Ulla
  [Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2018] : 31 onumrerade sidor :
  ISBN: 9789178130290
  Se bibliotekskatalogen Album

  Min brorsa heter Noa
  Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
  Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
  ISBN: 9789150117127
  Se bibliotekskatalogen Album

  Din tur, Adrian
  Öberg Helena, Lidström Kristin
  Stockholm : Mirando : 2015 : 59 s. :
  ISBN: 9789198139679
  Se bibliotekskatalogen Album

  Urval av texter kan tillkomma.

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017
  Stockholm : Skolverket : 2017 : 289 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32716-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album