"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science in Biology and Earthscience

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: NGBIG

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-151-08

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-03-08

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Naturvetenskaplig kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science (120 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena biologi (Biology) eller geovetenskap/naturgeografi (Earth Science/Physical Geography).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För naturvetenskaplig kandidatexamen i biologi vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen

  • visa fördjupade kunskaper i vissa biologiska delområden, främst ekologi,
  • visa erfarenhet av moderna analys- och beräkningsverktyg för biologiska tillämpningar
  • visa insikt om det biologiska huvudområdets betydelse för en hållbar samhällsutveckling
  • visa kunskaper om såväl naturliga miljöförändringar som mänsklig miljöpåverkan

För naturvetenskaplig kandidatexamen i geovetenskap/naturgeografi vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen

  • visa fördjupade kunskaper i vissa geovetenskapliga delområden, främst naturgeografi
  • visa insikt om det geovetenskapliga huvudområdets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.
  • visa kunskaper om såväl naturliga miljöförändringar som mänsklig miljöpåverkan

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och innehåller obligatoriska kurser, valbara kurser och fria kurser. Utbildningen är med undantag för enstaka fältmoment förlagd till Umeå. Under hela programmet kombineras teoretisk undervisning med praktiska övningar i fält och på laboratoriet. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning samt handledning i samband med exkursioner, la borationer, grupparbeten eller projektarbeten. Exkursionerna och laborationerna är vanligtvis obligatoriska. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar vanligtvis cirka 40 timmar, inklusive egna studier och övningar. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisning sker som regel på svenska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Obligatoriska kurser båda inriktningarna
Naturens mångfald (biologi eller geovetenskap) 15 hp
Klimatförändringar (biologi eller geovetenskap) 15 hp
Geovetenskap 15 hp
Ekologi 15 hp

Obligatoriska kurser inriktning biologi

Artkunskap och systematik - 15 hp
Kemiska principer i människa och miljö 1 och 2 - 15 hp
Fysiologi och cellbiologi -15 hp
Genetik och evolution -15 hp
Inventering av biologisk mångfald 15 hp/ alternativt Vattenvård 15 hp
Examensarbete i biologi för kandidatexamen, 15 hp

Obligatoriska kurser inriktning geovetenskap

Mark och vatten -  fältmetoder 15 hp
Kemiska principer i människa och miljö 1 - 7,5 hp
Fysik för geovetare - 7,5 hp
Miljöstörningar i mark och vatten 15 hp
Geomorfologi och jordardartsgeologi - 15 hp
Geografiska informationssystem 15 hp
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen, 15 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Rättsvetenskap/miljörätt 7,5 hp
Förvaltning, 7,5 hp

Analys av fältdata - 15 hp (ingår som obligatorisk kurs i Masterprogrammet i ekologi)
Akvatiska ekosystem - 7,5 hp
Akvatisk ekosystemekologi 7,5 hp
Akvatisk biogeokemi 7,5 hp
Arktiska ekosystem - 15 hp*
Ekologisk dynamik - 15 hp
Fjällekologi grundkurs - 7,5 hp*
Geografiska informationssystem - 15 hp
 Geografiska informationssystem 1 - 7,5 hp
Geografiska informationssystem 2 - 7,5 hp
Hållbart skogsbruk - 15 hp
Inventering av Biologisk mångfald - 15 hp
Marksanering - 7,5 hp
Miljöbiogeokemi - 15 hp
Miljökonsekvensbeskrivning - 7,5 hp
Molekylär ekologi och evolution - 15 hp
Naturvård - 15 hp (ingår som obligatorisk kurs i Masterprogrammet i ekologi inriktning naturvård)
Projektkurs för naturvetare 7,5 hp
Projekt i ekologi - 7,5 hp
Praktik för naturvetare-  15 hp
Skogsekologi - 15 hp
Terrester biogeokemi - 15 hp
Vattenvård - 15 hp

För aktuell information om valbara kurser hänvisas till:  https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/utbildning/kurser/
Programstudievägledare och programansvarig finns tillgängliga för råd vid val av valbar kurs.
* Resa och boende på annan ort bekostas av studenterna

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Examensarbete/självständigt arbete

Examensarbetet inom kandidatprogrammet avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen för examensarbetet är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen samt i en skriftlig rapport redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom biologi respektive geovetenskap. Examensarbetet skall seminariebehandlas. Rapporten skall innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.