Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Personalvetarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Study Programme for Human Resource Management

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SGPER

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1014-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenheten ska sammanlagt omfatta minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande längre tid på deltid, minst halvtid. Alla perioder som omfattar verksamhet med minst halvtid på varje arbetsplats tillgodoräknas. Grundutbildning inom totalförsvarsplikt eller vård av annan person, som inte utgör anställning, tillgodoräknas ej. Anställning som varat under terminstid i gymnasieskolan tillgodoräknas inte heller. Arbetslivserfarenheten skall dokumenteras med intyg eller annan godtagbar handling.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of  Science. Examen utfärdas i något av huvudområdena pedagogik (Education) eller sociologi (Sociology). Inriktning: Personal- och arbetslivsfrågor (Specialisation: Human Resource Management)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

Programmet syftar till att den studerande skall tillägna sig kunskaper och analysförmåga som fordras för strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt andra relevanta områden inom arbetslivet.
Kunskap och förståelse:
- Förstå och analysera samspelet mellan individ, grupp, organisation och omvärld vad gäller personal- och arbetslivsfrågor.
- Förstå och analysera samspelet mellan organisationens olika funktioner, med särskild betoning på HR-funktionens samspel med övriga funktioner i organisationen.
- Förstå och analysera hur genus och andra mångfaldsfaktorer påverkar arbetslivsrelaterade frågor och problem.
Färdighet och förmåga:
- Identifiera, analysera och hantera personal- och organisationsrelaterade frågor ur ett beteendevetenskapligt, rättsligt och ekonomiskt perspektiv. Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Värdera och förhålla sig kritisk till föreställningar, arbetssätt och forskning inom personal- och arbetslivsområdet.
- Värdera, välja och använda olika metoder för att samla in och analysera data/information.
Självständiga arbeten:
- Självständigt planera, genomföra och avrapportera studier inom personal- och arbetslivsområdet.

Den studerande skall också
- visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde.

Examinationsformer

Examinationsformerna inom programmet varierar och kan vara både muntliga och skriftliga, genomföras i tentamenslokal eller som hemtentamen.  I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Inom utbildningen läses programspecifika kurser med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Tyngdpunkten ligger på beteendevetenskap, men även andra ämnen av relevans för utbildningens inriktning läses. I flertalet kurser ingår arbetslivsanknytning. Särskilt inom kurserna "HRM-Innehåll och metoder", HRM i praktiken" och "Examensarbete" genomförs projektarbeten, praktik och självständiga arbeten i relation till olika företag och organisationer (läs vidare i vårt dokument "Arbetslivsanknytning - inom ramen för Personalvetarprogrammet").
Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
De läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i pedagogik eller sociologi. Det självständiga arbetet skall ha en inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren. Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT15

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

HRM, organisation och arbetsliv 15.0 Hp
Obligatorisk

Beteendevetenskapliga grunder: Social- och gruppsykologi 7.5 Hp
Obligatorisk

Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik 7.5 Hp
Obligatorisk

Termin 2

Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi 7.5 Hp
Obligatorisk

Beteendevetenskapliga grunder: Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet, 7.5 Hp
Obligatorisk

Arbetsrätt för personalvetare 15.0 Hp
Obligatorisk

Termin 3

Företagsekonomi 15.0 Hp
Obligatorisk

Organisatoriskt ledarskapande 7.5 Hp
Obligatorisk

Organisationsförändring 7.5 Hp
Obligatorisk

Termin 4

HRM - innehåll och metoder 30.0 Hp
Obligatorisk

Termin 5

HRM i praktiken 15.0 Hp
Obligatorisk

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering 15.0 Hp
Obligatorisk

Termin 6

Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 15.0
Alternativt
Examensarbete i sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 15.0

Strategisk HRM 15.0 Hp
Obligatorisk