Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i fysik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Physics

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TAFYM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-584-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-21

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i fysik. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet fysik (Physics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng och innehåller obligatoriska, valbara kurser och fria kurser (se nedan för förklaring av de olika kurstyperna). Valfriheten av kurser är stor så länge kraven för examen är uppfyllda. Programmet kan också avslutas redan efter ett år vilket då kan leda till en Naturvetenskaplig magisterexamen i fysik, 60 hp. I detta fall avslutas programmet med ett examensarbete om minst 15 hp.

Genom den stora valfriheten så kan studenten välja att lägga upp programmet med olika inriktningar. Exempel på möjliga inriktnignar är:

  • Fotonik
  • Beräkningsfysik
Rekommenderade studievägar för dessa inriktningar återfinns nedan. Där framgår de kurser som ingår i programmet och i den ordning de läses.


Studenterna på programmet kan själva välja relativt fritt bland de kurser som erbjuds inom programmet. Detta sker i samråd med studievägledare för att garantera att examensmålen nås. Förutom de obligatoriska och valbara kurserna så kan också fria kurser ingå så länge dessa ryms inom kraven för examen.

De flesta kurserna ges på halvfart och studenter läser därmed vanligen två kurser parallellt genom hela utbildningen. Undantag från detta är projektkurserna (Fysik - examensarbete, Fysik - examensarbete II, och III, Avancerat projekt i fysik, samt Projekt i optisk fysik), där upplägget kan anpassas till studentens individuella studieplan.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lek­tioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Redovisning av laborationer och projekt kan ske både muntligt och skriftligt. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt 10-20 timmar schemalagd undervisning medan övrig tid ägnas åt egna studier och övningar. Kurserna samläses oftast med andra program, främst civilingenjörs­programmet i teknisk fysik. Normalt ges kurserna på halvfart. Samtliga kurser ges på engelska.


Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

5FY172      Fysik - examensarbete, 30,0 hp
5FY174      Kvantmekanik 2, 7.5 hp
5FY176      Modellering och simulering, 7.5 hp 


Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fotonikinriktning
5FY213      Atom- och molekylfysik C, 7,5 hp 
5FY197      Beröringsfria mätmetoder, 7.5 hp 
5FY175      Laserfysik, 7.5 hp
5FY194      Optisk konstruktion, 7.5 hp
5FY192      Laserbaserade spektroskopiska tekniker, 7,5 hp
5FY181      Molekylspektroskopi med tillämpningar, 7,5 hp
5FY178      Avancerade material, 7.5 hp
5FY185      Solceller, 7.5 hp
5FY182      Nanovetenskap, 7.5 hp
5FY177      Projekt i optisk fysik, 4,5 hp  

 
Beräkningsfysikinriktning
5MA184     Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp 
5FY187      Fysikens numeriska metoder, 7.5  hp
5FY191      Avancerad strömningslära, 7.5 hp
5FY188      Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik, 7.5 hp
5FY126      Informationsteori, nätverk och marknader, 7,5 hp
5FY198      Dynamisk modellering av levande system, 7,5 hp
5FY167      Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp 

Övrigt 
5FY183       Rymdfysik med mätteknik, 7.5 hp
5FY184       Rymdplasmafysik, 7.5 hp
5FY195       Astrofysik, 7.5 hp 
5FY193       Allmän relativitetsteori, 7.5 hp
5FY170       Elektrodynamik II, 7.5 hp
5FY196       Icke-linjär fysik, 7.5 hp
5FY179       Kvantfältteori I, 7.5 hp
5FY180       Kvantfältteori II, 7.5 hp
5FY168       Avancerat projekt i fysik, 7.5 hp
5FY098/099/100/101 Aktuell forskning i fysik 1/2/3/4, 2 hp
5FY190       Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp
5FY173       Fysik - examensarbete II, 15 hp
5FY171       Fysik - examensarbete III, 60 hp

För mer information om kurserna hänvisas till:  https://www.umu.se/student/mina-studier/hitta-kurs-och-utbildningsplan/, samt till https://www.umu.se/institutionen-for-fysik/utbildning/kurser/

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt
Nedan beskrivs de olika profileringarna med blockscheman över de rekommen­derade kurserna och deras placering under läsåret.  Notera att vissa av kurserna, markerade med 1,2, är periodiserade över en tvåårsperiod samt att schemana är preliminära och kan variera något från år till år.

Det självständiga arbetet om minst 30 högskolepoäng utförs normalt under vårterminen av år två.  

Beräkningsfysik
 
  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Modellering och simulering

Informationsteori, nätverk och marknader1/Dynamisk modellering av levande system2
Numeriska metoder för
partiella differential-
ekvationer

Valfri kurs
Fysikens nume-
riska metoder

Rymdfysik med mätteknik
Monte Carlo-simuleringar av kritiska system i fysik

Avancerad Strömningslära
År 2 Kvantmekanik 2

Informationsteori, nätverk och marknader1/Dynamisk modellering av levande system2
Avancerade beräknings-
metoder i flödesmekanik

Valfri kurs
Självständigt arbete, 30hp
1 Kurserna ges läsåren 21/22, 23/24 osv.
2 Kurserna ges läsåren 20/21, 22/23 osv.

Fotonik med inriktning mot avancerade material
(Den som saknar kunskaper motsvarande Fysikalisk mätteknik bör läsa denna kurs i början av utbildningen.)
 
  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Kvantmekanik 2

Laserfysik1/Laserbaserade spektroskopiska tekniker2
Beröringsfria mätmetoder

Valfri kurs
Nanovetenskap

Valfri kurs
Avancerade material

Solceller
År 2 Modellering och simulering Atom- och
molekylfysik
Valfri kurs Valfri kurs
Självständigt arbete, 30 hp
1 Kurserna ges läsåren 21/22, 23/24 osv.
2 Kurserna ges läsåren 20/21, 22/23 osv.


Fotonik med inriktning mot atom-, molekyl- och optisk fysik
(Den som saknar kunskaper motsvarande Fysikalisk mätteknik bör läsa denna kurs i början av utbildningen.)
 
  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1  Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4

År 1
Kvantmekanik 2

Laserfysik1/Laserbaserade spektroskopiska tekniker2
Atom- och
molekylfysik

Avancerade lasersystem och laserteknologi1/
Optisk konstruktion2
Nanovetenskap

Valfri kurs

 
Molekylspektroskopi med tillämpn.1/Valfri kurs


Valfri kurs

År 2
Modellering och simulering

Laserfysik1/Laserbaserade spektroskopiska tekniker2
Beröringsfria mätmetoder
 
Avancerade lasersystem och laserteknologi1/
Optisk konstruktion2
Självständigt arbete, 30 hp
1 Kurserna ges läsåren 21/22, 23/24 osv.
2 Kurserna ges läsåren 20/21, 22/23 osv.


Tidigare studier
Normalt bör studenten inom kandidat­­programmets ram läst kurser i elektro­dynamik, analytisk mekanik, kvantmekanik, statistisk fysik, fasta tillståndets fysik, numerisk analys och programmering, samt vektoranalys och linjär analys. Beroende på vald profilering behövs oftast flera av dessa ämnen som förkunskaper. Studenter som saknar kunskaper i dessa ämnen rekommenderas därför att läsa motsvarande kurser i början av masterprogrammet. F.n. ges grundkurser i fysik på kandidatnivå (Fysikalisk mätteknik, Fysikaliska modellers matematik och Analytisk mekanik på högskoleexamensnivå) enligt följande schema:
 
Höstterminen Vårterminen

Läsperiod 1

Läsperiod 2

Läsperiod 3

Läsperiod 4
Elektrodynamik
med vektor-
analys, 7.5hp

Kvantmekanikens
grunder C, 7.5hp
Fysikalisk mätteknik, 7.5hp

Fysikaliska
modellers mate-
matik B, 10.5hp
Statistisk fysik I C,
4.5hp

Fasta tillståndets
fysik C, 7.5hp
Analytisk
mekanik C,
6hp

Fasta tillståndets
fysik C, 7.5hp,
forts.


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i fysik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkun­skapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar minst 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, självständigt behandla uppgiften och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom fysikområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.
Rapporten skrivs normalt på engelska. Alternativt kan rapporten skrivas på svenska och skall då innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/