Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i fysik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Physics

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: TAFYM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-584-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-03

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i fysik. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet fysik (Physics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng och innehåller obligatoriska, valbara kurser och fria kurser (se nedan för förklaring av de olika kurstyperna). Valfriheten av kurser är stor så länge kraven för examen är uppfyllda. Programmet kan också avslutas redan efter ett år vilket då kan leda till en Naturvetenskaplig magisterexamen i fysik, 60 hp. I detta fall avslutas programmet med ett examensarbete om minst 15 hp.

Programmet erbjuder följande profiler:

  • Beräkningsfysik
  • Fotonik
  • Nanoteknik och avancerade material
  • Teoretisk fysik
Studenterna rekommenderas att följa någon av programmets profiler, men kan också välja att kombinera kurser från olika profiler. Studieplanen för varje profil beskriver vilka valbara kurser som studenterna bör läsa. I varje profil ingår mellan 7,5-22,5 hp kurser där studenterna kan välja fritt bland valbara eller fria kurser.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

De flesta kurserna ges på halvfart och studenter läser därmed vanligen två kurser parallellt genom hela utbildningen. Undantag från detta är projektkurserna (Fysik - examensarbete, Fysik - examensarbete II, och III, Avancerat projekt i fysik, samt Projekt i optisk fysik), där upplägget kan anpassas till studentens individuella studieplan.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lek­tioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Redovisning av laborationer och projekt kan ske både muntligt och skriftligt. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt 10-20 timmar schemalagd undervisning medan övrig tid ägnas åt egna studier och övningar. Kurserna samläses oftast med andra program, främst civilingenjörs­programmet i teknisk fysik. Normalt ges kurserna på halvfart. Samtliga kurser ges på engelska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

5FY172 Fysik - examensarbete, 30,0 hp
5FY174 Kvantmekanik 2, 7.5 hp
5FY213 Atom- och molekylfysik , 7,5 hp 
5FY168 Avancerat projekt i fysik, 7,5 hp

Rekommendationer på när i programmet dessa kurser kan läsas finns listat nedan, förutom för Avancerat projekt i fysik. Den kursen bör studeras istället för "Valbar/Fri kurs" någon gång under programmet.

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fotonik- och Nanoteknik och avancerade material-inriktning
5FY197 Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp 
5FY175 Laserfysik, 7,5 hp
5FY194 Optisk konstruktion, 7,5 hp
5FY192 Laserbaserade spektroskopiska tekniker, 7,5 hp
5FY216 Spektroskopiska tekniker för materialvetenskap, 7,5 hp
5FY215 Avancerade lasersystem och laserteknologi, 7,5 hp
5FY178 Avancerade material, 7,5 hp
5FY185 Solceller, 7,5 hp
5FY182 Nanovetenskap, 7,5 hp
5FY177 Projekt i optisk fysik, 4,5 hp  

Beräkningsfysikinriktning
5FY167 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp
5FY198 Dynamisk modellering av levande system, 7,5 hp
5MA176 Finita elementmetoden, 7,5 hp
5FY187 Fysikens numeriska metoder, 7,5  hp 
5FY126 Informationsteori, nätverk och marknader, 7,5 hp
5DA003 Matrisberäkningar med tillämpningar
5FY188 Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik, 7,5 hp
5MA184 Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp 
5DA004 Optimering med tillämpningar

Teoretisk fysik-inriktning
5FY193 Allmän relativitetsteori, 7,5 hp
5FY191 Avancerad strömningslära, 7,5 hp
5FY195 Astrofysik, 7,5 hp 
5FY170 Elektrodynamik II, 7,5 hp
5FY196 Icke-linjär fysik, 7,5 hp
5FY179 Kvantfältteori I, 7,5 hp
5FY180 Kvantfältteori II, 7,5 hp
5FY183 Rymdfysik med mätteknik, 7,5 hp
5FY184 Rymdplasmafysik, 7,5 hp

Övriga valbara kurser
5FY098 Aktuell forskning i fysik 1, 2 hp
5FY099 Aktuell forskning i fysik 2, 2 hp
5FY100 Aktuell forskning i fysik 3, 2 hp
5FY101 Aktuell forskning i fysik 4, 2 hp
5FY190 Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp
5FY173 Fysik - examensarbete II, 15 hp
5FY171 Fysik - examensarbete III, 60 hp
 
För mer information om kurserna hänvisas till:  https://www.umu.se/student/mina-studier/hitta-kurs-och-utbildningsplan/, samt till https://www.umu.se/institutionen-for-fysik/utbildning/kurser/

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i fysik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkun­skapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar minst 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, självständigt behandla uppgiften och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom fysikområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.
Rapporten skrivs normalt på engelska. Alternativt kan rapporten skrivas på svenska och skall då innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/

Studieplan

Giltig från: HT21

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Programmet innehåller följande obligatoriska kurser:

5FY172 Fysik - examensarbete, 30,0 hp
5FY174 Kvantmekanik 2, 7.5 hp
5FY213 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp
5FY168 Avancerat projekt i fysik, 7,5 hp

Rekommendationer på när i programmet dessa kurser kan läsas finns listat nedan, förutom för Avancerat projekt i fysik. Den kursen bör studeras istället för "Valbar/Fri kurs" någon gång under programmet.

Studieplaner för de olika profilerna

Nedan listas kurserna i den ordning de läses på de olika profilerna. Kurserna läses parvis parallellt på halvfart, med undantag för examensarbetet som vanligen läses på helfart under sista terminen.  På perioder markerade med "Valbar/Fri kurs" kan studenten välja att läsa valbara kurser från andra profiler eller fria kurser.

Beräkningsfysik

För att läsa denna profil så måste man, utöver programmets förkunskaper, också vara behörig till kursen Modellering och simulering.

Termin 1
- Kvantmekanik 2
- Modellering och Simulering
- Atom- och molekylfysik
- Avancerade beräkningsmetoder i fysik
Termin 2
- Fysikens numeriska metoder
- Rymdfysik med mätteknik
- Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik
- Finita elementmetoden***
Termin 3
- Infomationsteori, nätverk och markander*, eller Dynamisk modellering av levande system**
- Matrisberäkningar med tillämpningar***
- Numeriska metoder för partiella differentialekvationer***
- Optimering med tillämpningar***
Termin 4
- Fysik - examensarbete

* Kursen ges enbart udda år.
** Kursen ges enbart jämna år.
*** En av kurserna bör bytas ut mot Avancerat projekt i fysik.

Fotonik

Termin 1
- Kvantmekanik 2
- Laserfysik* eller Laserbaserade spektroskopiska metoder**
- Atom- och molekylfysik
- Avancerade lasersystem och laserteknologi* eller Optisk konstruktion**
Termin 2
- Beröringsfria mätmetoder
- Nanovetenskap
- Icke-linjär fysik* eller Spektroskopiska tekniker för materialvetenskap**
- Valbar/Fri kurs
Termin 3
- Laserfysik* eller Laserbaserade spektroskopiska metoder**
- Valbar/Fri kurs
- Avancerade lasersystem och laserteknologi* eller Optisk konstruktion**
- Valbar/Fri kurs
Termin 4
- Fysik - examensarbete

* Kursen ges enbart udda år.
** Kursen ges enbart jämna år.

Under termin 3 kan studenterna läsa Fysik - examensarbete II, 15 hp istället för de båda valfria kurserna. Denna kurs ersätter då Avancerat projekt i fysik som obligatorisk kurs.

Nanoteknik och avancerade material

För att läsa denna profil så måste man, utöver programmets förkunskaper, också vara behörig till kursen Modellering och simulering.

Termin 1
- Kvantmekanik 2
- Modellering och simulering eller Laserbaserade spektroskopiska metoder**
- Atom- och molekylfysik
- Optisk konstruktion** eller Beröringsfria mätmetoder
Termin 2
- Nanovetenskap
- Valbar/Fri kurs
- Solceller
- Avancerade material
Termin 3
- Modellering och simulering eller Laserbaserade spektroskopiska metoder**
- Valbar/Fri kurs
- Optisk konstruktion** eller Beröringsfria mätmetoder
- Valbar/Fri kurs
Termin 4
- Fysik - examensarbete

** Kursen ges enbart jämna år.

Genom att påbörja examensarbetet under termin 3 så kan studenterna också läsa med kursen Spektroskopiska tekniker för materialvetenskap, antingen under termin 2 eller 4.

Teoretisk fysik

För att läsa denna profil så måste man, utöver programmets förkunskaper, också vara behörig till kursen Modellering och simulering.

Termin 1
- Kvantmekanik 2
- Modellering och simulering
- Atom- och molekylfysik
- Elektrodynamik 2* eller Allmän relativitetsteori**
Termin 2
- Kvantfältteori I
- Rymdfysik med mätteknik
- Två av: Astrofysik*, Icke-linjär fysik*, Kvantfältteori II, Rymdplasmafysik, Avancerad strömningslära
Termin 3
- Informationsteori, nätverk och marknader* eller Dynamisk modellering och levande system**
- Valbar/Fri kurs
- Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik
- Elektrodynamik 2* eller Allmän relativitetsteori**
Termin 4
- Fysik - examensarbete

* Kursen ges enbart udda år.
** Kursen ges enbart jämna år.