"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i omvårdnad, 120 hp

Engelskt namn: Master Programme in Nursing Science

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och tillsvidare

Programkod: VAOMM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 3.1.3-1062-15

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetsnämnden, 2012-08-15

Reviderad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS), 2022-03-24

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs: Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en medicine masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Medicine masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet omvårdnad (Nursing).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå


Beskrivning av utbildning på avancerad nivå enligt högskolelagen
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (SFS 2006:173)

Nationella mål för aktuell examen


Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen
  

Kunskap och förståelse:
För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga:
För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och i utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområde för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examensarbete (självständigt arbete):
För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och praktiska prov som genomförs web-baserat eller på plats. Examinationen är utformad så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna för respektive kurs anges i kursplanen. För ytterligare information se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå fastställd av rektor samt vad som anges i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

Som betyg används vanligen en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U) förekommer. Vilken betygsskala som gäller för en viss kurs framgår av kursplanen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 120 högskolepoäng. I programmet ingår baskurser och valbara kurser. Programmet ges på halvfart och delvis nätbaserat.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. Verksamhetsanknutna uppgifter kan ingå. Vissa kurser/utbildningsmoment är nätburna.

I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling.

Studenter som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på baskurser. På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval kurser. Platsgaranti förutsätter att man uppfyller behörighetskraven för tillträde till aktuell/-a kurs/-er och att man har anmält sig i tid enligt anvisningar.

Inom huvudområdet omvårdnad krävs godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng självständigt examensarbete. Kurser inom huvudområdet kan utgöras av kurser inom Specialistsjuksköterskeprogram och fristående kurser. Valbara kurser därutöver kan utgöras av kurser inom hälsovetenskap eller närliggande områden.  

Baskurser   
Kvantitativ metod II, 7,5 hp
Kvalitativ metod II, 7,5 hp
Ämnesfördjupning inom huvudområdet, 30,0 hp (varav Klinisk bedömning, 7,5 hp är en av kurserna) 
Examensarbete inom omvårdnad 30,0 hp (alt. 15 hp för den som redan har genomfört ett examensarbete om 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet)
                                                                                                              
Valbara/fria kurser
Valbara kurser 45,0 hp

Programöversikt

Termin 1:
Kvantitativ metod II, 7,5 hp
Kvalitativ metod II, 7,5 hp, alt. Klinisk bedömning, 7,5 hp
Termin 2, 4, 6, 8:
Ämnesfördjupning inom huvudområdet/valbara kurser, 15 hp
alt.
Omvårdnad, examensarbete för master, 30 hp (går över två terminer)
alt.
Omvårdnad, examensarbete för master, 15 hp (alternativ för den som redan har genomfört ett arbete om 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet)

Termin 3, 5, 7:
Ämnesfördjupning inom huvudområdet/valbara kurser, 7,5 hp
Kvalitativ metod II, 7,5 hp
alt.
Ämnesfördjupning inom huvudområdet/valbara kurser, 15 hp
alt.
Omvårdnad, examensarbete för master, 30 hp (fortsättning från föregående termin)

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked. Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Övrigt

Tröskelkrav
Tröskelkrav, dvs. de ev. särskilda behörighetskrav som måste vara uppfyllda för att få tillträde till viss kurs, anges i kursplanen.

Fusk och plagiat
Att fuska är ett regelbrott som Umeå universitet ser allvarligt på och som kan leda till disciplinära åtgärder. För mer information se Handläggningsordning för disciplinärenden.

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2019 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som följt tidigare utbildningsplan och som efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.