"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UPGRADE

UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola som under våren 2020 antar minst nio doktorander. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering

Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. Följande nio lärosäten ingår: Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet. I den nyligen lanserade svenska nationella handlingsplanen för digitalisering av skolan betonas lärarutbildningen som avgörande för att förbereda lärare för att kunna använda digital teknik på meningsfulla sätt i sin yrkesverksamhet. Inom forskarskolan berörs frågor kopplat till digitalisering i skola, förskola och lärarutbildning i vid bemärkelse. Centrala problemställningar kan röra sig på såväl policynivå som vara verksamhetsnära. Det kan medföra studier som berör ett organisations- och ledningsperspektiv såväl som studier av lärares och lärarutbildares undervisning och elevers och lärarstuderandes lärande med digital teknik.


I forskarskolan kommer forskning att initieras inom följande brett formulerade områden:

  • Hur förbereder lärarutbildningar lärarstudenter för att integrera och använda teknik i sina olika lärarutbildningsprogram och hur förbereds lärarstudenter för en digitaliserad skola

  • Hur kan lärarutbildningen vidareutvecklas och införliva metoder som bättre inkluderar digital teknologi genom hela lärarutbildningen och över innehållsområdena?

  • Hur utvecklar lärarutbildarna sin digitala kompetens och på vilket sätt kommer det att bidra till studentlärarens kunskaper i undervisning och lärande med digital teknik?

  • Hur tar lärarutbildningen till sig möjligheter och begränsningar med skolans digitalisering, inklusive utbildningspolitikens roll, nationella skillnader och den digitala omvandlingen av det omgivande samhället?

UPGRADE kommer att ha som roll att vara en forskarskola och forskningsmiljö med hög vetenskaplig kvalitet. De deltagande universiteten kommer att samarbeta för att ge kurser baserat på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen. Samarbetet kommer även att gälla handledning av doktoranderna och övriga aktiviteter.

Läs mer om forskarskolan UPGRADE.

Senast uppdaterad: 2023-10-25