"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Inom temat bedrivs forskning i barnrätt och äldrerätt (eller med barnrättsligt eller äldrerättsligt perspektiv), samt forskning som förenar resultat och utgångspunkter från dessa båda rättsvetenskapliga grenar.

I det barnrättsliga inkluderas barns rättsliga ställning och rättigheter i alla rätts- och samhällskontexter. En kärna är tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Frågor om barns rätt sträcker sig över alla traditionella rättsområden, såväl inom den civilrättsliga som den offentligrättsliga sfären, men även över nationell och internationell rätt. Utöver tillämpningen av barnkonventionen så aktualiseras även frågor om barns rättsliga ställning, barns (brist på) tillgång till sina rättigheter och rättvisa. Barnrätten kännetecknas av sina specifika rättskällor och barnrättsliga begrepp, samt beroendet av tvärvetenskaplig kunskap och anpassning utifrån barns förmågor och individualitet. Till tidigare och pågående forskning inom temat hör ingripanden för barn som utsätts för våld av föräldrar, barnets bästa i förhållande till ekonomiskt bistånd och juristrollen att företräda utsatta barn.

I det äldrerättsliga inkluderas äldres rättsliga ställning och rättigheter i alla rätts- och samhällskontexter i likhet med barnrätten. Äldres vård- och omsorg är ett område som fortsatt behöver definieras tydligare inom såväl nationell som internationell rätt. Det gäller även tillsyn och uppföljning av den vård och omsorg som bedrivs i dag. Området kännetecknas även av att fältet är föremål för utarbetande av ny lagstiftning (äldreomsorgslag) samt att fortsatt grund- och tillämpande forskning är angeläget för att tillgodose äldres rätt och behov. Till tidigare och pågående forskning inom temat hör äldres rättsliga sårbarhet i förhållande till att få tillgång till behövliga biståndsinsatser, äldres utsatthet och rättsliga behov vid ”åldringsbrott”, äldre hbtqi+ personers psykiska hälsa och livskvalitet inom vård och omsorg samt ny välfärdsteknik och äldre.

Projekt

Vilka krav ställer barnkonventionen på socialtjänstens bedömningar av barnets bästa?
En ökad rättslig kunskap och medvetenhet om barnets bästa enligt barnkonventionen är en viktig förutsättning för att barnkonventionen ska kunna...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 mars 2020 till 31 december 2023
Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll
Detta stipendiefinansierade forskningsprojekt syftar till att fördjupa kunskapen om att rättsligt företräda barn.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 13 november 2017 till 30 april 2019
Senast uppdaterad: 2023-05-16