"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll

Forskningsprojekt Detta stipendiefinansierade forskningsprojekt syftar till att fördjupa kunskapen om att rättsligt företräda barn.

Med utgångspunkt i den teori och praktik som finns i Sverige när det gäller att rättsligt företräda barn, utforskas och analyseras internationella studier och standarder. Målet med studierna är dels att vetenskapligt bidra till det barnrättsliga fältet, dels att på en praktisk nivå bidra till utveckling i denna specifika och forskningsmässigt undernärda del av juristprofessionen. På båda nivåerna är det främsta syftet att ta hem det internationella fältet till den svenska kontexten och praktiken, snarare än att lämna ett svenskt bidrag till det internationella fältet.

Projektansvarig

Maria Forsman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-11-13 2019-04-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Juridik

Projektbeskrivning

Den juristroll som utgörs av att rättsligt företräda barn har framhållits i Advokatsamfundets tidskrift som en särskilt komplex och mångfacetterad verksamhet etiskt sett (Advokaten, nr 4/2014). I mina tidigare studier av särskild företrädare för barn var ett övergripande resultat att det barnrättsstärkande värdet av särskild företrädare för barn är beroende av hur juristrollen i praktiken utövas; i synnerhet av hur och i vilken utsträckning som representationen utgår från allmänna synsätt på barn respektive det individuella barnets egna kontext och direktiv. Den svenska praktiken är dock - i lagstiftningens förarbeten, i praxis och riktlinjer - starkt benägen åt representation baserad på (juristens) bedömningar av barnets bästa. Denna svenska inställning och praktik avses i detta projekt att ligga till grund för fördjupade studier och barnrättslig analys. Detta sker främst genom att utforska, relatera till och tillämpa internationella studier och standarder.

Genom att inhämta och bearbeta kunskaper från ett internationellt fält – och integrera dessa med den svenska förståelsen av begrepp såsom ställföreträdarskap, barnets bästa och rätten att komma till tals – är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett angeläget område såväl rättsligt som professionellt och samhälleligt.

Forskningen finansieras genom stipendium från Johan & Jakob Söderbergs stiftelse.

nyckelord: barnrätt, juristprofessionen, barnets bästa, rättslig representation
Senast uppdaterad: 2023-05-04