"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive van Krunkelsven

Forskning

Nedan följer en lista över aktuella forskningsprojekt.

SAMI-HET (2021>)

Detta är en befolkningsbaserad enkätstudie som sträcker sig över hela den registrerade samiska befolkningen i Sverige. SAMI-HET enkäten är baserad på samma frågor som den nationella Svensk Hälsa på Lika Villkor enkäten. Däremot, specifika frågesektioner som relaterar till den samiska befolkningen har lagts till så som tillgång till sjukvård, våld, diskriminering och rasism, och den samiska identiteten och språket. Totalt ingår 81 frågor i enkäten.

Olika individer och organisationer så som Sámiid Riikkasearvi, och Kunskapsnätverket för Samisk Hälsa har aktivt bidragit till att utforma de samiskt relaterade delarna.

Allt som allt deltog 3790 personer i enkäten (svarsgrad 40,2%) år 2021. En slutrapport av denna enkät ska vara färdig i mars 2022. Projektet är finansierat av svenska Folkhälsomyndigheten. Läs här för ytterligare information.

SAMI-REG (2021>)

Genom att använda registerdata försöker detta projekt att bevaka och utvärdera etniska ojämlikheter i tre huvudsakliga typ av kroniska sjukdomar: kardiovaskulära sjukdomar, cancer och mental ohälsa. Detta projekt är ett samarbete med SIMSAM-labbet vid Umeå Universitet och finansieras av svenska Folkhälsomyndigheten.

ARCTIC-COV (2021-2023)

Syftet med detta projekt är att implementera en tre-fas multifälts- fallstudie i varje enskild medlemsstat av det Arktiska Rådet (Kanada, Alaska, Danmark, Island, Norge, Sverige, Finland och Ryssland) för att utvärdera de positiva och negativa samhällseffekterna kopplade till COVID-19 pandemin i de arktiska samhällena. Detta arbete söker identifiera samhällsdrivna modeller och evidensbaserade, lovande praktiker och rekommendationer som kan hjälpa med att informera sammanhängande och koordinerade folkhälsogensvar och strategier relaterade till framtida folkhälsokriser i Arktisområdet. Detta projekt stödjs av Sustainable Development Working Group (SDWG) och Arktiska Rådet. Det internationella projektet är finansierat av medlemsstaterna i Arktiska Rådet.

SAMI-YOUT(H) (2022-2024)

Detta är ett samhällsbaserat deltagar- och forskningsprojekt tillsammans med den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Målet med projektet är att i) förstå rollen och perspektiv som olika institutionella sakägare, nationellt och regionalt, har eller borde ha i att stödja hälsa och välbefinnande bland samiska ungdomar i Sverige; och ii) att undersöka prioritetsområden för hälsa och välbefinnande bland samiska ungdomar i Sverige. Kunskapen som genereras av detta projekt förväntas att bidra till att rama in en utvecklingskarta för insatser för hälsosamma livsvillkor bland samiska ungdomar i Sverige. Projektet finansieras av FORTE och är en del av Lancets serie ”Indigenous and First Nations adolescent health and wellbeing”.

Våld mot samiska kvinnor (2022-2024)

Detta tvååriga forskningsprojekt sker på uppdrag av, och med finansiering från, Sametinget i Sverige. En referensgrupp med representanter från samiska organisationer och sametinget är knuten till projektet som har ett tudelat syfte:

1)      Att undersöka utsatthet för olika former av våld bland olika grupper av samiska kvinnor. Denna del av projektet bygger på frågor om våld, diskriminering och rasism i den samiska enkätstudien (SámiHET) som genomfördes 2021, innefattande hela den registrerade samiska befolkningen i Sverige.

2)      Att undersöka vilka erfarenheter, kunskaper och problematiseringar som finns gällande våld mot samiska kvinnor inom samhällets stödfunktioner för våldsutsatta kvinnor och identifiera centrala utmaningar. Denna del av projektet bygger på individuella och fokusgruppsbaserade intervjuer med representanter från offentliga och ideella aktörer med erfarenhet av frågan om våld mot samiska kvinnor i sitt arbete eller engagemang.

Resultaten som detta projekt genererar förväntas bidra till att formulera konkreta åtgärdsförslag för att förbättra det samhälleliga stödet för att möta och förebygga våld mot samiska kvinnor.

För frågor om projektet kontakta:

Jennie Brandén

Postdoktor i Statsvetenskap, Instititutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.

E-post: Jennie.branden@umu.se

Telefonnummer: +46 90 786 69 75  

Senast uppdaterad: 2022-11-24