Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

Samisk hälsa

Forskningsprojekt Välkommen att delta i en studie som syftar till att undersöka samernas hälsotillstånd i Sverige. Undersökningen genomförs av Epidemiologïjjan jah viäráldvarriesvuodan ussadahkka, Ubmejen Universitiähta (Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet) på uppdrag av Sámediggi (Sametinget).

På den här sidan hittar du information om undersökningen som Sametinget tillsammans med Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa kommer att genomföra under våren 2021.

Projektansvarig

Petter Stoor
Forskare, första forskningsassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 63

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Samisk forskning

Projektbeskrivning

Det samiska urfolket har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. För att kunna uppfylla den rättigheten är det viktigt att känna till samernas hälsosituation, bland annat för att kunna stötta sjukvården att bättre möta samers hälso- och vårdbehov.

Det övergripande syftet för denna undersökning är att kartlägga samernas hälsa och levnadsvillkor i Sverige. Detta inkluderar att undersöka både det allmänna hälsotillståndet och mer särskilda områden, som exempelvis psykisk hälsa, vårdanvändning och andra sociala omständigheter som har betydelse för samers hälsa och sjukvårdsanvändning.

Alla aktörer som har bedömt kunskapssituationen kring samernas hälsa i Sverige har varit eniga i att det finns omfattande kunskapsluckor. Denna situation har dessvärre varit välkänd under en längre tid utan att samhället (i bred mening) förmått åtgärda saken. Detta är huvudorsaken till att det idag saknas kunskap om hur den samiska hälsan står sig i relation till övrig befolkning i Sverige. Samtidigt har framhållits att den begränsade kunskapsproduktion som funnits är splittrad (saknar helhetsperspektiv) och att detta har att göra med att det saknas en central sammanhållande aktör inom samisk hälsovetenskaplig utbildning och forskning.

Att övervaka samernas hälsa i Sverige är ett uppdrag som kräver legitimitet, långsiktighet och hög kunskapsnivå. Som urfolk har samerna rättigheter att själva kunna påverka och styra sin hälsa. Därför har många gånger föreslagits att kunskapsluckorna som finns måste åtgärdas samtidigt som en central del av detta är att få på plats ett Nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

Vi föreslår ett hälsouppföljningsprogram som kontinuerligt (med fyra års mellanrum) uppdaterar kunskapen om samisk folkhälsa. För att kunna göra detta behövs tillgång till register där samer kan identifieras. Att använda sådana register ställer givetvis höga krav på etik i forskningsprocessen, men detta har hittills kunnat tillgodoses både vad gäller registerstudier och folkhälsostudier med enkätmetod. Idag finns tre register där samer kan identifieras direkt eller indirekt: yrkesregistret för renskötare, renmärkesregister och röstlängden för sametingsval.

Se nedan mer information om:

  • Uppdrag från Sametinget
  • Frågeformulär
  • Missivbrev till deltagare på olika samiska språk

 

Frågeformulär

Detta frågeformulär bygger huvudsakligen på HLV-undersökningen som genomförs i den svenska befolkningen vart fjärde år. Klicka här för att se frågeformuläret.

Missivbrev

Här hittar du bokstavsinformation om studien till alla deltagare på olika samiska språk.

Fakta Sametinget

Här kommer vi att publicera text.