"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Marie Enoksson, Sametinget, Marie Enoksson/Sametinget

Samisk hälsa på lika villkor

Forskningsprojekt Hur mår samerna i Sverige? För att svara på frågan genomför Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa vid Umeå universitet under våren 2021 en stor samisk folkhälsoundersökning med enkät. Studien genomförs på uppdrag från Sametinget, med finansiering från Sametinget och Folkhälsomyndigheten.

Det samiska urfolket har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. För att kunna uppfylla den rättigheten är det viktigt att känna till samernas hälsosituation, bland annat för att kunna stötta sjukvården att bättre möta samers hälso- och sjuksvårdbehov. Därför är det övergripande syftet med den här undersökningen att kartlägga samernas hälsa och levnadsvillkor i Sverige. Här hittar du bakgrundsinformation om undersökningen och information till deltagare på svenska, nord-, lule- och sydsamiska.

Projektansvarig

Petter Stoor
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 63

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Várdduo - Centrum för samisk forskning

Externa medverkande

Sametinget, Folkhälsomyndigheten, Statistikmyndigheten SCB

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Samisk forskning

Projektbeskrivning

Information på svenska

Samisk Hälsa  på  lika  villkor

En undersökning om hälsa och livsvillkor bland samer 2021

Undersökningen genomförs av Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet på uppdrag av Sametinget. Statistikmyndigheten SCB hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Enkäten finns tyvärr bara på svenska, men i framtiden hoppas vi kunna erbjuda den på samiska också.

Syftet med studien är att få kunskap om samernas hälsa och livsvillkor i Sverige för att kunna uppfylla det samiska urfolkets rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Frågorna handlar både om det allmänna hälsotillståndet och mer särskilda områden som har betydelse för samers hälsa och sjukvårdsanvändning.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Svaren på undersökningen kommer att användas för att få ökad kunskap om samers hälsa och livsvillkor, vilket på sikt kan leda till förbättrade insatser för samer som grupp.

Var publiceras resultaten?

En populärvetenskaplig rapport kommer att sammanställas under 2021 och tillgängliggöras på Sametingets, Umeå universitets och Folkhälsomyndighetens hemsidor. Presentationer kommer också att erbjudas i samiska sammanhang på regional, nationell och internationell nivå. Mer ingående analyser av särskilda frågeområden, kommer också att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, samt presenteras vid vetenskapliga konferenser.

Undrar du över något? Kontakta oss gärna!

Information på nordsamiska

Sámi dearvvašvuohta seamma eavttuid alde

Dearvvašvuođa- ja eallineavttuid iskkadeapmi sápmelaččaid gaskkas 2021

Epidemiologia ja globála dearvvašvuođa ásahus, Ubmi universitehtas čađaha iskkadeami, Sámedikki olis.   Statistihkka eiseváldi SCB gieđahallá sáddemiid, čohkkemiid ja dássádaddamiid vástádusaid. Iskkadeapmi lea dađibahábut dušše ruoŧagillii, muhto mii sávvat sáhttit dan fállat sámegillii nai boahtteáiggis.

Dutkosa ulbmil lea oažžut máhtu sápmelaččaid dearvvašvuođas ja eallineavttuin Ruoŧas vai sáhttá deavdit sápmelaččaid vuoigatvuođa buoremus vejolaš fysalaš ja psyhkalaš dearvvašvuhtii. Gažaldagat leat sihke obbalaš dearvvašvuođadili birra ja eambbo spesifihkka surggiid birra main lea mearkkašupmi sápmelaččaid dearvvašvuhtii ja dearvvašvuođalágádusaid geavaheapmái.

Ieš mearrida háliida go searvat iskkadeapmái. Dutkkus boahtá geavahuvvot oažžut eanet máhtu sápmelaččaid dearvvašvuođa ja eallineavttuid birra, mii guhkit áigge vuollái sáhttá mielddisbuktit eanet árjabidjama sápmelaččaide joavkun.

Gos almmuhuvvojit bohtosat?

Populearadieđalaš raporta ráhkaduvvo 2021:s ja dan gávdná Sámedikki, Ubmi universitehta ja Ruoŧa álbmotdearvvašvuođaeiseválddiid neahttasiidduin. Presentašuvnnat fállojit maiddái sámi oktavuođain regionálalaš, nationálalaš ja riikkaidgaskasaš dásis. Eambbo vuđolet analysat konkrehta áššečuolmmain maiddái almmuhuvvojit dieđalaš áigečállagiin, ja ovdanbuktojuvvojit dieđalaš konferánssain.

Leatgo dus gažaldagat? Leago nu buorre váldde minguin oktavuođa!

Information på lulesamiska

Sáme varresvuohta jäbddásasj álggovidjurijda

Åtsådibme varresvuoda ja viessomvidjurij hárráj sámij siegen

Åtsådibme tjadáduvvá Sámedikke dahkamusa mitla. Statistijkkafábmudahka SCB:a giehtadallá sáttágijt, tjoaggemav ja vásstádusáj aktijbiedjamav. Gatjádibme gávnnu val dárogiellaj, valla boahtteájgen dårvustallap dav fállat aj sámegiellaj.

Åtsådime ulmme l diedojt oadtjot sámij varresvuoda ja viessomvidjurij hárráj Svierigin dävdátjit sáme álggoálmmuga riektáv buoremus máhttelis fysalasj ja psykalasj varresvuohtaj. Gatjálvisá li goappátjagá almulasj varresvuohtavidjur hárráj ja sierralágásj suorge majn li ájnasvuohta sámij varrevuohtaj ja skihpasujttoadnuj.

Oassálasstet åtsådimen la iesjmiedogis. Åtsådime vásstádusá aneduvvi oattjotjit lasedum diedojt sámij jvarresvuoda ja viesomvidjurij hárráj, mij åvddålijguovlluj båhtusav vaddá buoredum dagojda sámijda juohkusin.

Gånnå båhtusa almoduvvi?

Álkkedumdiedalasj ålgusvaddem tjoahkkájbiejaduvvá 2021 ja ålediddjen dagáduvvá Sámedikke, ja Folkhälsomyndighetens/Almmukvarres-vuohtafábmudagá webbabielijn. Oahpásmuhttema fáladuvvi aj sáme aktijvuodajn dajvakmieren, rijkalattjat ja rijkajgasskasattjat. Dárkkelap guoradallama sierralágásj gájtjálvissuorgijs, almoduvvi diedalasj ájggetjállagijn, ja vuoseduvvi diedalasj konferensajn.

Ájádalá gus juoŋga birra? Aktavuodav válde mijájn!

Information på sydsamiska

Saemien Healsoe seamma tsiehkine

Goerehtimmie saemiej healsoen jïh jielemetsiehkiej bïjre 2021

Goerehtimmiem Epidemiologïjjan jah viäráldvarriesvuodan ussadahkka, Ubmejen Universitiähta (Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet) tjïrrehte Saemiedigkien stilleminie. Statistihkeåejvieladtje / Statistikmyndigheten SCB seedtemh, tjöönghkemh jïh aktanimmieh gïetede.Goerehtimmie ajve daaroengïelesne, mohte båetije bïejjide hååhkesjibie mijjieh maehtebe dam saemiengïelesne aaj faaledh.

Goerehtimmien aajkoe lea daajroem åadtjodh saemiej healsoen jïh jielemetsiehkiej bïjre Sveerjesne, guktie maahta saemien aalkoeåålmegen reaktah bööremes fysisken jïh psykisken healsoem  jaksedh. Dah gyhtjelassh leah dovne dan sïejhme healsoetsiehkien bïjre jïh aaj sjïere suerkine mah vihkeles saemiej healsoen jïh skïemhtjehoksenuhtjemen åvteste.

Dïhte jïjtjevyljehke meatan årrodh goerehtimmesne. Goerehtimmien vaestiedassh edtjebe nåhtadidh stuerebe daajroem åadtjodh saemiej healsoen jïh jielemetsiehkiej bïjre, mestie sjædta buerebe darjomh saemide.

Gusnie illeldahkh bæjhkohte?

Akte populæredaejreles reektehtse edtja jaepien 2021 mietie aktane jïh bæjhkohte Saemiedigkien, Ubmeje universiteeten jïh Folkhälsomyndigheten hïejmesæjrojne.

Vuesiehtimmieh edtja aaj faalehtidh saemien tsiehkine regionaale, nasjonaale jïh internasjonaale daltesinie. Jienebe eensi analysh sjïere gyhtjelassesuerkine edtjebe aaj bæjhkoehtidh daejreles plaerine, jïh daejreles konferasnine bæjhkoehtidh.

Datne mejnie akt ussjedh? Gaskesadth mijjiem!

Följebrev på samiska och svenska

Klicka här för att läsa följebrevet på svenska

Klicka här för att läsa följebrevet på nordsamiska

Klicka här för att läsa följebrevet på lulesamiska

Klicka här för att läsa följebrevet på sydsamiska

Frågeformulär

Klicka här för att se frågeformuläret (finns bara på svenska).

Observera att du som fått inbjudan att delta gör det genom att gå in på SCB:s särskilda hemsida, och där ange de inloggningsuppgifter du får med post i slutet av februari. Du kan också vänta på att enkäten skickas ut och svara då genom att fylla i och skicka in den i svarskuvertet. Enkäten kommer i brevlådan i mitten av mars månad.

Webbinarium

Onsdagen den 3e mars kl 12.00-13.00 höll vi ett öppet webbinarium (på nätet) i samarbete med Várdduo - centrum för samisk forskning och Tráhppie. Vi berättade då om studien och över 80 personer deltog, och ställde frågor. Klicka här för att hitta mer information om webinariet. 

Du kan se webbinariet i efterhand längre ner på sidan.

 

Webbinarium om hälsostudien Samisk hälsa på lika villkor

Onsdagen den 3e mars kl 12.00-13.00 höll vi ett öppet webbinarium (på nätet) i samarbete med Várdduo - centrum för samisk forskning och Tráhppie. Vi berättade då om studien och över 80 personer deltog, och ställde frågor. 

 

Senast uppdaterad: 2022-01-27