Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Humlab - forskningsinfrastruktur för digital humaniora

Forskningsinfrastruktur Humlab är en arbetsenhet vid Humanistisk fakultet med uppdrag “att initiera, inspirera och utveckla relationen mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning [...] Humlab ska vara ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora” (ur Humlabs uppdragsbeskrivning).

För Humlabs del innebär detta att dels utifrån ett kritiskt humanistiskt perspektiv studera samhällets digitalisering och dess konsekvenser för individer och kollektiv, dels att med digitala verktyg och metoder studera humanistiska frågeställningar. Humlab verkar huvudsakligen inom fyra olika fokusområden: digitala praktiker, digital pedagogik, samt metod- och verktygsutveckling inom främst textanalys och datavisualisering.

Humlab tillhandahåller teknik (mjuk- och hårdvara) och kompetenser (teknisk och akademisk) för att initiera, utveckla och driva forskningsprojekt - i nuläget ett tjugotal inom exempelvis arkeologi (tillsammans med Miljöarkeologiska laboratoriet), medie- och kommunikationsvetenskap, nordiska språk, idéhistoria (vid Uppsala universitet), samiska studier och historia. Modellen för forskningssamverkan bygger på att Humlab är med under hela processen; från initiering, formulering av forskningsfrågor, projektutformning och genomförande.

Humlab driver därtill den digitalt pedagogiska utvecklingen vid fakulteten. Doktorander handleds och doktorandkurser ges återkommande (bland annat tillsammans med Digsum vid Samhällsvetenskapliga fakulteten); grundutbildningsåtaganden hålls tillsammans med program som ges vid humanistiska fakulteten, och därtill håller Humlab ett tiotal kortkurser per termin utifrån aktuella teman, frågeställningar och mjukvaror. Fakultetens IKT-coach är anställd vid Humlab.

Samarbeten finns till exempel med Göteborgs universitet, King's College London, Lund universitet, Stanford University, Universitetet i Tromsö, University of Wisconsin-Madison.

Strategisk relevans

Det är genom att utveckla och samordna kompetenser och teknik som Humlab bygger och utgör en forskningsmiljö inom digital humaniora. Som en fakultetsövergripande resurs för detta tvärvetenskapliga fält fungerar Humlab som en nod för forskning och undervisning inom Digital humaniora.

Utöver att vara en infrastruktur inom digital humaniora utgör Humlab en del i det nationella VR-finansierade språkteknologiska SweClarin-nätverket, och är även med i 2017 års behovsinventering som del i en nationellt visualiserings-infrastruktur.

Genom en kombination av akademisk, pedagogisk och teknisk kompetens (lärare/forskare, systemutvecklare, programmerare, tekniker) kan forskningen drivas framåt. Det krävs en kombination av akademisk och teknisk kompetens för att mejsla ut relevanta forskningsfrågor, i relation till konkreta forskningsprojekt, vilka sedan är utgångspunkten för de metoder och verktyg som utvecklas för att besvara forskningsfrågorna. I så måtto är Humlab både ett bollplank och genomförare, i både projektens utvecklings- och genomförandefas.

Olika projekt kan bygga på likartade metoder, tekniska komponenter eller kompetenser, och därför koordinerar Humlab utveckling och underhåll mellan projekt. Detta för att kunna säkerställa en kumulativ kunskapsöverföring annars separata projekt emellan.

Humlab är en viktig resurs för att underhålla och "drifta" mjukvara och databaser efter enskilda projekttider, vilket är nödvändigt för att kunna garantera projektens överlevnad efter deras avslut. I annat fall finns ingen stabil driftmiljö för de olika, ofta relativt små, projekten.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-15