Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Coppelie Cocq

Coppelie Cocq

Docent i samiska studier vid Umeå Universitet och docent i nordisk folkloristik, särskilt minoritetsstudier vid Åbo Akademi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Humlab
Plats
Humanisthuset, HUMlab, Korridor A4, Rum: A 408 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Coppélie Cocq, docent i samiska studier vid Umeå Universitet och docent i nordisk folkloristik, särskilt minoritetsstudier vid Åbo Akademi. Fr.o.m. januari 2019 är hon tjänstledig från Umeå Universitet och är anställd vid universitetet i Helsingfors som Professor i Etnologi (coppelie.cocq@helsinki.fi).

Coppélie disputerade i ämnet samiska studier 2008 på avhandlingen Revoicing Sámi narratives. North Sámi storytelling at the turn of the 20th century (Sámi Dutkan, Umeå Universitet).

Hon bedriver forskning inom fokusområdet digitala praktiker . Hennes forskningsintressen är kulturella uttrycksformer, berättande och narrativitet (från muntligt till digitalt) samt kritiska studier i minoritets- och urfolksforskning. Etiska och metodologiska perspektiv på digital etnografi är andra aktuella frågor i hennes forskning.

Aktuella forskningsprojekt

- Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap (FORMAS, 2019-2021)
Projektet fokuserar på språkliga landskap (språk på skyltar mm) i, Norrland. Syftet är att undersöka hur språk som de materialiserar i vår omgivning bidrar till att skapa offentliga rum. Med hjaäp av kvalitativa och kvantitativa metoder kommer vi att beskriva och analysera vilka språk som är synliga och vilka som inte är det, och relatera dessa resultat till demografiska, socioekonomiska och sprpkliga egenskaper på olika platser. Detta kommer att möjliggöra att förstå hur urbana och rurala miljöer skapas med hjälp av majoritets-, urfolk- och minoritetsspråk.

- The Societal Dimensions of Sámi Research (Norges Forskningsråd, 2018-2019)
Detta projekt finansieras av Norges Forskningsråd och är placerat vid Tromsø Universitet. Det undersöker de samhällsvillkor som inramat produktionen av akademisk kunskap under olika perioder. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och det undersökta materialet omfattar forsknings- och samhällsrelationer i de nordiska länderna från Lappologi-tiden till nutid. 

Inom ramen för detta projekt studerar Coppélie förutsättningarna för samisk forskning i dagens samhälle med särskilt fokus på de villkor som det digitala medielandskapet, å ena sidan, och utvecklingen av fältet urfolksforskning å andra sidan.

- DISLIFE  (ERC, 2017-2018)
Coppélies forskning undersöker användningen av sociala medier och dess roll för personer med funktionshinder, t.ex. för aktivism, själv-representation och förhandling om auktoritet.

- iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, 2018-2020)
Inom detta projekt undersöker Coppélie hur övervakning uppfattas av allmänheten samt olika praktiker kopplade till övervakning.

Urval av genomförda projekt:
- Produktion och förmedling av urfolkskunskap: muntliga och medierade strategier för att uttrycka samiska identiteter (FORMAS 2013-2016).
Inom detta projekt har Coppélie Cocq undersökt rollen som internet och digital teknik har för produktion och överföring av kunskap idag. Tack vare internet har möjligheterna för urfolk att kommunicera och uttrycka sin kultur ökat markant. Många berättelser får en spridning långt utöver vad som tidigare var möjligt. Digitala verktyg för att producera och reproducera folkloristiska genrer innebär ökade möjligheter för skapandet av nya traditioner och nya tolkningar.

- I Humlab-projektet Media Places studerade Coppélie Cocq samiska digitala miljöer och samspelet mellan online och offline kulturella uttrycksformer. Läs mer på: challengingtraditions.wordpress.com/my-research-project/

- Under perioden 2012- 2014 arbetade hon på ett projekt om berättelser om naturen, Naturen i narrativen - En studie av muntliga berättelser om miljö- och naturkatastrofer ur ett folkloristiskt och språketnografiskt perspektiv (finansierat av Riksbankens jubileumsfond). Projektet resulterar bl.a. i ett bidrag till dagens miljödebatt med ett annat perspektiv, där traditionell kunskap står i fokus. Projektet tillför ett komparativt perspektiv där olika befolkningsgrupper får komma till tals och fokuserar på människan och hennes meningsskapande strategier.

2020
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2020, Vol. 14, (2) : 71-84
Cocq, Coppélie; Ljuslinder, Karin
2019
Perspectives on indigenous writing and literacies, Leiden: Boston: Brill Academic Publishers 2019 : 1-10
Cocq, Coppélie; Sullivan, Kirk P H
2019
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
2019
Perspectives on indigenous writing and literacies, Leiden: Brill Academic Publishers 2019 : 215-219
Sullivan, Kirk P.H.; Langum, Virginia; Cocq, Coppélie
2018
Media International Australia: Incorporating Culture & Policy, Sage Publications 2018, Vol. 169, (1) : 21-31
Outakoski, Hanna; Cocq, Coppélie; Steggo, Peter
2017
Sápmi i ord och bild: en antologi. 2, Västra Frölunda: On Line 2017 : 528-543
Cocq, Coppélie
2017
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 280-298
Cocq, Coppélie
2017
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
2017
European Journal of Communication, Sage Publications 2017, Vol. 32, (2) : 131-150
Lindgren, Simon; Cocq, Coppélie
2016
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 1 : 42-49
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
2016
Narrative works, New Brunswick: Centre for Interdisciplinary Research on Narrative 2016, Vol. 6, (2) : 1-27
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
2016
Indigenous people and mobile technologies, New York: Routledge 2016 : 147-159
Cocq, Coppélie
2016
Research Methods for Reading Digital Data in the Digital Humanities, Edinburgh: Edinburgh University Press 2016 : 111-125
Cocq, Coppélie
2016
The Environment in the Age of the Internet: Activists, Communication, and the Digital Landscape, Open Book Publishers 2016 : 53-74
Cocq, Coppélie
2015
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
2015
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1, Västra Frölunda: On Line 2015 : 540-553
Cocq, Coppélie
2015
Journal of American Folklore, Vol. 128, (509) : 273-285
Cocq, Coppélie
2015
Arv. Scandinavian Yearbook of Folklore, Uppsala: 2015, Vol. 71 : 209-210
Cocq, Coppélie
2015
Samiskt språkcentrum och Umeå universitet, institutionen för språkstudier 2015
Cocq, Coppélie; Lindgren, Eva; Belancic, Kristina; et al.
2014
Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen 2014 : 183-190
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
2014
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2014, Vol. 23, (4) : 22-29
Cocq, Coppélie
2014
Västerbotten, Vol. 2 : 3-7
Cocq, Coppélie
2014
Folklore, Estonian Literary Museum 2014, Vol. 57 : 80-100
Cocq, Coppélie
2014
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 5-12
Cocq, Coppélie
2014
Umeå: Västerbottens Museum 2014
Cocq, Coppélie; Heinerud, Jans; Larsson, Thomas B; et al.
2014
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 2-4
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
2013
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 51-66
Cocq, Coppélie
2013
Folklore: the journal of the Folklore Society, Routledge 2013, Vol. 124, (1) : 1-14
Cocq, Coppélie
2013
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2013, Vol. 7, (1) : 98-100
Cocq, Coppélie
2013
Oral Tradition, Columbia, MO: Center for Studies in Oral Tradition 2013, Vol. 28, (1)
Cocq, Coppélie
2012
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 17-32
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
2012
Rethinking Cultural Transfer and Transmission: Reflections and New Perspectives, Groningen: Barkhuis 2012 : 33-48
Cocq, Coppélie
2010
Samer som "den andre", samer om "den andre": identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten
Cocq, Coppélie
2010
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien 2010, Vol. 133
Cocq, Coppélie
2009
L'image du Sápmi: études comparées, Örebro: Humanistic Studies at Örebro University 2009 : 372-387
Cocq, Coppélie
2009
Provins - norrländskt magasin, H:ström - Text & Kultur 2009, (1) : 41-48
Cocq, Coppélie
2008
Journal of Folklore Research, Vol. 45, (2) : 193-228
Cocq, Coppélie
2006
Barnboken: svenska barnboksinstitutets tidskrift, Vol. 29, (2) : 51-53
Cocq, Coppélie
2005
Ett land, ett folk:  Sápmi i historia och nutid, Umeå: Centrum för samisk forskning 2005 : 273-284
Cocq, Coppélie
2004
The Sámi and the Scandinavians: aspects of 2000 years of contact, Hamburg: Kovač 2004 : 99-111
Cocq, Coppélie