"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Coppelie Cocq

Biträdande föreståndare. 

Professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora. 

Biträdande föreståndare för forskningsinfrastrukturen Huminfra. 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Humlab Roll: Biträdande föreståndare
Anknytning
Anknuten som professor till Institutionen för språkstudier Enhet: Samiska

Jag disputerade i ämnet samiska studier 2008 på avhandlingen Revoicing Sámi narratives. North Sámi storytelling at the turn of the 20th century (Sámi Dutkan, Umeå Universitet).

Jag bedriver forskning inom fokusområdet digitala praktiker. Mina forskningsintressen är kulturella uttrycksformer, berättande och narrativitet (från muntligt till digitalt) samt kritiska studier i minoritets- och urfolksforskning. Etiska och metodologiska perspektiv på digital forskning är andra aktuella frågor i min forskning.

Jag är biträdande föreståndare för forskningsinfrastrukturen Huminfra.

Aktuella forskningsprojekt

- “Data Is the New Oil” (DINO): Digital transformation – negotiating societal benefits and personal integrity” (MAW 2023-2026).
Projektet undersöker frågor kring individuell integritet och digitaliseringsprocessen. 

Data, och den digitala transformationen av samhället, förväntas förändra vår tid på liknande sätt som oljan gjorde på 1800-talet. Den ska leda till nya innovationer och tjänster, hållbara affärsmodeller, klimatförbättringar och säkrare, mer jämlika samhällen.
Denna förändring bygger på tillgång till data som är baserad på individers liv och leverne, till exempel genom välfärds- och hälsodata, samhällelig infrastruktur, ekonomiska transaktioner och sociala medier. 
Å ena sidan ska dessa data tillgängliggöras, delas, koordineras och bearbetas av olika aktörer inom områden som näringsliv, säkerhet och välfärd för utvecklandet av nya tjänster och optimering av resurser. Å andra sidan uppvisar människor oro för sin egen integritet, både i relation till datainsamling om dem generellt och i relation till deras aktiviteter online.
Den här konflikten utgör själva kärnan i projektet där forskarna avser studera den spänning som uppstår mellan individuell integritet och den digitaliseringsprocess som drivs av aktörer såsom FN, EU och den svenska regeringen. Vilka motiv har olika människor för att delta i, eller försöka avstå från att vara en del av, en datadriven framtid? 

Urval av genomförda projekt:

- Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap (FORMAS, 2019-2022)
Projektet fokuserar på språkliga landskap (språk på skyltar mm) i Norrland. Syftet är att undersöka hur språk som de materialiserar i vår omgivning bidrar till att skapa offentliga rum. Med hjaäp av kvalitativa och kvantitativa metoder kommer vi att beskriva och analysera vilka språk som är synliga och vilka som inte är det, och relatera dessa resultat till demografiska, socioekonomiska och sprpkliga egenskaper på olika platser. Detta kommer att möjliggöra att förstå hur urbana och rurala miljöer skapas med hjälp av majoritets-, urfolk- och minoritetsspråk.

- iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, 2018-2022)
Inom detta projekt undersöktes attityder mot digital övervakning samt olika praktiker kopplade till övervakning.

- The Societal Dimensions of Sámi Research (Norges Forskningsråd, 2018-2020)
Detta projekt finansieras av Norges Forskningsråd och är placerat vid Tromsø Universitet. Det undersöker de samhällsvillkor som inramat produktionen av akademisk kunskap under olika perioder. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och det undersökta materialet omfattar forsknings- och samhällsrelationer i de nordiska länderna från Lappologi-tiden till nutid. 

Inom ramen för detta projekt studerade jag förutsättningarna för samisk forskning i dagens samhälle med särskilt fokus på de villkor som det digitala medielandskapet, å ena sidan, och utvecklingen av fältet urfolksforskning å andra sidan.

- DISLIFE  (ERC, 2017-2018)
Min forskning inom DISLIFE undersöker användningen av sociala medier och dess roll för personer med funktionshinder, t.ex. för aktivism, själv-representation och förhandling om auktoritet.

- Produktion och förmedling av urfolkskunskap: muntliga och medierade strategier för att uttrycka samiska identiteter (FORMAS 2013-2016).
Inom detta projekt har jag undersökt rollen som internet och digital teknik har för produktion och överföring av kunskap idag. Tack vare internet har möjligheterna för urfolk att kommunicera och uttrycka sin kultur ökat markant. Många berättelser får en spridning långt utöver vad som tidigare var möjligt. Digitala verktyg för att producera och reproducera folkloristiska genrer innebär ökade möjligheter för skapandet av nya traditioner och nya tolkningar.

 

 

First Monday, University of Illinois Libraries 2024, Vol. 29, (5)
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Ethnologia Fennica, Vol. 50, (1) : 102-107
Cocq, Coppélie
Frontiers in Research Metrics and Analytics, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 8
Cocq, Coppélie
Handbook of critical studies of artificial intelligence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 595-606
Danielsson, Karin; Aler Tubella, Andrea; Liliequist, Evelina; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 205-211
Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie; Enbom, Jesper; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 9-20
Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie; Samuelsson, Lars; et al.
interactions, ACM Digital Library 2023, Vol. 30, (3) : 31-33
Liliequist, Evelina; Aler Tubella, Andrea; Danielsson, Karin; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 6-8
Samuelsson, Lars; Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; et al.
Nordicom 2023
Samuelsson, Lars; Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; et al.
Journal of the Association for Information Science and Technology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 73, (2) : 333-344
Cocq, Coppélie
Sámi research in transition: knowledge, politics and social change, Routledge 2022 : 149-168
Cocq, Coppélie
Languages, MDPI 2022, Vol. 7, (2)
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Etnologiskt fältarbete: nya fält och former, Studentlitteratur AB 2022 : 193-212
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022) : 195-202
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina; Okonski, Lacey
Disability & Society, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 37, (7) : 1085-1106
Gelfgren, Stefan; Ineland, Jens; Cocq, Coppélie
Laboratorium för folk och kultur
Cocq, Coppélie
Disparidades. Revista de Antropología, Departamento de Publicaciones, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 2021, Vol. 76, (1)
Cocq, Coppélie
CEUR Workshop Proceedings : 224-229
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap, Studentlitteratur AB 2021 : 27-44
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Routledge international handbook of research methods in digital humanities, Oxon & New York: Routledge 2021 : 203-217
Foka, Anna; Cocq, Coppélie; Buckland, Philip I.; et al.
Journal of American Folklore, Vol. 133, (527) : 110-111
Cocq, Coppélie
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2020, Vol. 143 : 9-22
Cocq, Coppélie
Nordicom Review, De Gruyter Open 2020, Vol. 41, (2) : 179-193
Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; Samuelsson, Lars; et al.
GERUM Geografisk Arbetsrapport
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2020, Vol. 14, (2) : 71-84
Cocq, Coppélie; Ljuslinder, Karin
Washington: University of Washington Press 2019
Cocq, Coppélie; DuBois, Thomas A.
Studies in Writing, 37
Cocq, Coppélie; Sullivan, Kirk P H
Perspectives on indigenous writing and literacies, Leiden: Boston: Brill Academic Publishers 2019 : 1-10
Cocq, Coppélie; Sullivan, Kirk P H
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
Perspectives on indigenous writing and literacies, Leiden: Brill Academic Publishers 2019 : 215-219
Sullivan, Kirk P.H.; Langum, Virginia; Cocq, Coppélie
Indigenous Efflorescence: Beyond Revitalisation in Sapmi and Ainu Mosir, Australian National University Press 2018 : 95-98
Cocq, Coppélie
Media International Australia: Incorporating Culture & Policy, Sage Publications 2018, Vol. 169, (1) : 21-31
Outakoski, Hanna; Cocq, Coppélie; Steggo, Peter
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 280-298
Cocq, Coppélie
Sápmi i ord och bild: en antologi. 2, Västra Frölunda: On Line 2017 : 528-543
Cocq, Coppélie
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
European Journal of Communication, Sage Publications 2017, Vol. 32, (2) : 131-150
Lindgren, Simon; Cocq, Coppélie
Narrative works, New Brunswick: Centre for Interdisciplinary Research on Narrative 2016, Vol. 6, (2) : 1-27
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 1 : 42-49
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Research Methods for Reading Digital Data in the Digital Humanities, Edinburgh: Edinburgh University Press 2016 : 111-125
Cocq, Coppélie
Indigenous people and mobile technologies, New York: Routledge 2016 : 147-159
Cocq, Coppélie
The environment in the age of the internet: activists, communication, and the digital landscape, Open Book Publishers 2016 : 53-74
Cocq, Coppélie
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1, Västra Frölunda: On Line 2015 : 540-553
Cocq, Coppélie
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: 2015, Vol. 71 : 209-210
Cocq, Coppélie
Journal of American Folklore, Vol. 128, (509) : 273-285
Cocq, Coppélie
Samiskt språkcentrum och Umeå universitet, institutionen för språkstudier 2015
Cocq, Coppélie; Lindgren, Eva; Belancic, Kristina; et al.
Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen 2014 : 183-190
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Västerbotten, Vol. 2 : 3-7
Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2014, Vol. 23, (4) : 22-29
Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 5-12
Cocq, Coppélie

Jag undervisar på grund-, avancerad och forskarutbildingnivå inom etnologi, samiska studier/minoritetsstudier samt digital humaniora, bl.a. om kulturarvsfrågor, etik, kvalitativa metoder, digital etnografi och andra digitala forskningspraktiker.   

Huminfra

Nationell infrastruktur som ska göra det lättare för forskare att hitta digitala resurser och expertis.