"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Arbete och välfärd i en åldrande befolkning

Forskningsprojekt Svenskarna blir allt äldre vilket är en utveckling som leder till både sociala och ekonomiska utmaningar. Vår forskning syftar till att ge kunskap om åldrandets konsekvenser samt att finna strategier att hantera en förändrad ålderssammansättning.

Forskningsprogrammet skall följa åldrandeprocessen från utträdet från arbetslivet till frågor om vård och omsorg bland de allra äldsta. Fyra övergripande teman kan urskiljas. Det första rör de äldres arbetsmarknadsdeltagande. Hur ser vägen från arbete till pensionering ut och vilka möjligheter finns det för äldre att stanna kvar i arbetskraften längre än vad som nu är fallet? Den andra aspekten rör de äldres ekonomiska situation och möjligheten att leva ett drägligt liv även som pensionär. En tredje frågeställning rör de äldres sociala relationer och en fjärde frågeställning rör hälsa och behov av vård och stöd bland de allra äldsta.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-07-01 2012-06-30

Finansiering

FAS, 2007-2011: 10 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Sociologi

Projektbeskrivning

Forskningsprogrammet kommer att följa hela åldrandeprocessen från utträdet från arbetslivet till frågor om vård och omsorg bland de allra äldsta. Fyra övergripande teman kan urskiljas.

Det första rör de äldres arbetsmarknadsdeltagande. Hur ser vägen från arbete till pensionering ut och vilka möjligheter finns det för äldre att stanna kvar i arbetskraften längre än vad som nu är fallet? Kan och vill de äldre skjuta upp utträdet från arbetsmarknaden och vill arbetsgivare ha en allt äldre arbetsstyrka? Den andra aspekten rör de äldres ekonomiska situation och möjligheten att leva ett drägligt liv även som pensionär. En viktig aspekt här rör skillnader mellan olika grupper av pensionärer. En tredje frågeställning rör de äldres sociala relationer och en fjärde frågeställning rör hälsa och behov av vård och stöd bland framförallt de allra äldsta.

De områden som pekats ut är naturligtvis inte skilda åt utan griper in i varandra. Arbetslivserfarenhet och tiden för pensionering har en avgörande betydelse för ekonomiska förhållanden senare i livet. Hälsa bland de äldre kan ses som en konsekvens av tidigare levnadsförhållanden. Sociala relationer har stor betydelse för hur behov av vård och omsorg kan tillgodoses och så vidare. Det övergripande syftet är därför att studera åldrandet som en process där varje enskilt utfall kan ses som en konsekvens av den samlade livssituationen.

En stor del av det empiriska forskningsarbetet kommer att baseras på den riksomfattande undersökning av levnadsförhållanden bland äldre som tidigare genomförts av sociologiska institutionen. Vid sidan av dessa data kommer även datainsamlingar att göras för att belysa specifika frågeställningar.
Senast uppdaterad: 2019-11-26