"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande: En studie av Locker Room Talk:s utbildningsinsatser

Forskningsprojekt Satsningar på enbart flickor som grupp har inte på allvar kunnat utmana den manliga dominansen inom lagidrotter, varför det är relevant att rikta fokus mot pojkars lärande och konstruktionen av maskulinitet.

Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om villkor för, och betydelse av, utbildning för förändring av överordnande maskulinitetsnormer bland pojkar aktiva i lagidrott.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Finansiering

Riksidrottsförbundet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Bakgrund
Den manliga normen kan också ses som problematisk för pojkar och män. Förväntningar på att pojkar och män ska följa särskilda könsnormer, tex. att vara dominerande, starka eller heterosexuella i sitt uttryck, innebär svårigheter och begränsningar i att ’fritt’ välja hur de vill vara som individ och i relation till andra. Connell (2008) argumenterar för en idé om att utbilda för demokrati när det gäller lärande av könsnormer och genusrelationer vilka blir problematiska först när de är odemokratiska, dvs ojämlika, exkluderande, exploaterande, förtryckande etc. Inom idrottsforskningen finns flera exempel på mäns överordning och att det framförallt gäller inom vissa lagidrotter som fotboll och ishockey. I dessa studier beskrivs till exempel hur maskulinitetsnormer konstrueras utifrån sexism, homofobi och rasism (Andreasson 2007, Fundberg 2003, Darj, Piehl och Hjelte 2013). Ett återkommande sammanhang där dessa former av maskulin överordning uttrycks i är ofta omklädningsrummet en återkommande miljö.

Grundantaganden om att kön och genusrelationer konstrueras socialt bidrar till en möjlighet att studera hur attityder, normer och beteende kan förändras och vilka diskurser som bidrar till att forma subjektet i ett projekt liknade Locker Room Talk (LRT) där LRT-organisationen har utvecklat ett koncept för att arbeta med pojkar, mellan 10 och 14 år gamla, aktiva i lagidrott i idrottsföreningar kring ”oschysst snack i omklädningsrummet”. LRT arbetar ”för att stoppa snacket som leder till skeva värderingar” med avsikten är att hjälpa unga killar att växa upp till en man som inte gör andra människor illa och därmed bygga ett mer jämställt och respektfullt samhälle  (http://stoppaskitsnacket.se/).

Syfte
Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om villkor för, och betydelse av, utbildning för förändring av överordnande maskulinitetsnormer bland pojkar aktiva i lagidrott. Avsikten är att utforma en processinriktad studie som bidrar till att analysera utbildningen LRT, dess innehåll, utformning och betydelse för de inblandade. Vidare är syftet att problematisera hur relationer mellan en övergripande förståelse av kön och makt utanför idrotten och i idrotten kan bidra till en fördjupad förståelse för möjligheter och begränsningar för interventioner av förändringar av maskulinitetsnormer i idrottens omklädningsrum?

Metod
För att besvara syftet används mixade forskningsmetoder för datainsamling och följande material kommer att samlas in: Information om metoden i form av hemsidestexter och övriga tillgängliga dokument, observationer av utbildningsinsatser under tiden de pågår samt intervjuer med inblandade parter. 

Implikationer
Satsningar på enbart flickor som grupp har inte på allvar kunnat utmana den manliga dominansen inom lagidrotter, varför det är relevant att rikta fokus mot pojkars lärande och konstruktionen av maskulinitet. En viktig implikation är att studien ger kunskap om vilken betydelse en ut bildning för att förändra maskulinitetsnormer får för de barn som deltar vilket i sin tur kan bilda underlag för vidare jämställhetsarbete inom idrotten. 

Att utbilda unga pojkar i mansdominerade lagidrotter i frågor om jämställdhet och maskulinitet är ett relativt nytt grepp och studien ger ny kunskap om utformning, betydelse och effekter av en utbildning för att förändra könsnormer.

Kontakt
inger.eliasson@umu.se, 070-555 9654

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-04-22