"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bestämning av värdet välfärd i kapabilitetsramverket

Doktorandprojekt Forskningsprojektet går ut på att bestämma hur politiska värden som personlig och aggregerad välfärd ska analyseras inom kapabilitetsramverket. Projektets centrala frågor berör hur gränserna för subjektivt tyckande och objektivt teoretiserande bör hanteras av ramverket.

Kapabilitetsramverket ger en begreppsapparat för att analysera olika slags politiska och etiska värden. Exempel på sådana värden är välfärd, agentskap, och mänsklig utveckling. Ramverket är underspecificerat och tillåter olika antaganden och premisser i sina beskrivningar av dessa värden. Det här forskningsprojektet går ut på att identifiera gränserna som gäller för de olika roller som subjektiva idéer om välfärd och mer objektivt teoretiserande spelar i det annars öppna ramverket.

Projektansvarig

Sebastian Östlund
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-03 2022-09-02

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori

Projektbeskrivning

Kapabilitetsramverket är ett flerdimensionellt ramverk för teoretiserande om politiska värden. Det fokuserar dels på våra substantiella friheter, eller så kallade ’kapabiliteter’. Dels fokuserar ramverket på våra olika sätt att vara och göra saker på i livet, våra så kallade ’funktionssätt’.

Hur dessa kapabiliteter och funktionssätt ska väljas ut för distribuering i samhällen är inte uppenbart. Två dominanta spår hittas i forskningens framkant i dagsläget. Det ena går ut på att individer på ett deliberativt och demokratiskt vis framställer exemplar för distribuering. Det andra går ut på att låta grundläggande etiska teorier sätta upp ramarna för vad som kan anses acceptabelt ur rättvisesynpunkt. Det finns styrkor och svagheter med båda angreppssätten. Forskningen jag bedriver söker att balansera dessa styrkor och svagheter på ett sätt som bidrar konstruktivt till debatten kring hur människors egna värderingar, och träffsäkra teorier, kan mötas.

De centrala frågorna berör hur grundläggande behov ska identifieras, hur problem med adaptiva preferenser kan undvikas, och hur vi kan fånga inte bara det som får våra liv att gå väl för oss, utan också hur våra liv kan gå dåligt för oss. Frågorna besvaras genom analytiskt filosofiskt orienterade begreppsanalyser i tvärsnittet mellan axiologi och distributiv rättvisa.

Forskningsprojektet mynnar ut i en sammanläggningsavhandling. Det är modulärt, och projektets resultat väntas presenteras löpande.

Senast uppdaterad: 2020-01-15