"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bygga kapacitet i implementeringsforskning för integration av tuberkulos, icke smittsamma sjukdomar, och tobakskontroll: ett forskningssamarbete mellan Indien, Indonesien och Sverige

Forskningsprojekt Många låg- och medelinkomstländer (LMIC) står inför både bördan av infektionssjukdomar och den framväxande bördan av kroniska sjukdomar, vilket orsakar mycket lidande för patienterna, familjemedlemmar, samhället, och nationen.

Tuberkulos, tbc, är fortfarande en vanlig dödsorsak. Samtidigt blir kroniska sjukdomar som diabetes allt vanligare. Tbc samexisterar ofta med många andra sjukdomar, däribland diabetes. Undersökningar visar att rökning kan öka risken för både tbc och diabetes. Därför står många fattiga länder inför en så kallad tredubbel börda av rökning, tuberkulos och diabetes, vilket driver länderna in i en ond cirkel av fattigdom. Hälso- och sjukvårdssystem i LMIC är inte rustade att klara av denna tredubbla börda. Detta är ett forskningssamarbete mellan Indien, Indonesien och Sverige.

Projektansvarig

Nawi Ng
Gästprofessor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 93

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet
 • Projektmedlemmar
  Ailiana Santosa
  Övrig/annan befattning
  E-post
  E-post

  Externa projektmedlemmar

  Ari Probandari, International project leader, docent, Univeritas Gadjah Mada, Indonesien
  Bachti Alisjahbana, Doktor, Universitas Padjadjaran, Indonesien
  Rajmohan Panda, Public Health Foundation of India, Dehli NCR, Indien
  Sanghamitra Pati, Indian Council of Medical Research, Indien

Projektbeskrivning

Världshälsoorganisationen har nyligen påkallat behovet av åtgärder för att möta den tredubbla bördan av tbc, diabetes och tobak i LMIC . Indonesien är ett av dessa prioriterade länder, där tbc och rökning är mycket vanligt, och diabetes ökar snabbt. Detta forskningssamarbete kommer att bidra till att utveckla strategier för implementering av integrerade interventionsmodeller inom primärhälsovården för att ta itu med den tredubbla bördan av tbc, diabetes, och tobak. De huvudsakliga aktiviteterna i detta projekt är workshops, seminarier, diskussioner med nyckelaktörer, gemensam dataanalys och skrivande av forskningsansökningar.

Under tvåårsperioden kommer vi att bygga samarbeten och utbyta erfarenheter i implementeringsforskning mellan fyra universitet och institutioner i Indien och Indonesien. Från början av projektet, kommer vi att skapa ett nätverk mellan forskare, beslutsfattare och hälsoarbetare för att diskutera och utveckla modeller för
integrering av tuberkulos, diabetes och program för tobakskontroll inom primärvården samt diskutera utmaningar för implementering på distriktsnivå, provinsiell och nationell nivå.

Vi kommer att genomföra en kartläggning av den befintliga informationen om tuberkulos, diabetes, och tobakskontroll program i Indien och Indonesien. Vi kommer då att utföra:

 1. En realist utvärdering för att identifiera hinder och möjligheter för integrering av de befintliga programmen i båda länderna.
 2. "Concept mapping" för att kartlägga aktiviteter som kommer att leda till en lyckad integration, samt identifiera potentiella hinder och begränsningsstrategier.
 3. Social nätverksanalys för att bedöma aktörers roller i de olika hälsoprogram och illustrera deras samspel och beskriva beslutsprocessen.

Resultaten av dessa studier kommer visa hur man bäst implementerar en integrerad modell vård för tuberkulos, diabetes och tobak i Indien och Indonesien.

Betydelsen av detta samarbetsprojekt kan ses på tre nivåer:

 • På akademisk nivå kommer projektet att skapa nya forskningssamarbeten som leder till en långsiktig utveckling av parternas vetenskapliga resurser och kompetenser speciellt av implementeringsforskning för kontroll av kroniska sjukdomar och infektionssjukdomar inom primärhälsovården.
 • På politisk nivå kommer projektet att bygga en ömsesidig och hållbar relation mellan forskare och beslutsfattare i de båda länderna för att stödja integrerad och effektiva interventioner inom primärhälsovården.
 • På befolkningsnivå kommer projektet att ta itu med evidensbaserade integrerade insatser för en rättvis fördelning av resurserna i syfte att minska den tredubbla bördan av tbc, diabetes och rökning. Denna börda som oproportionerligt påverkar fattiga och utsatta befolkningsgrupper i Indien och Indonesien.

Det finns underliggande gemensamma hinder inom hälso-och sjukvården för både prevention och vård av kroniska sjukdomar och infektionssjukdomar. En förbättrad integration av planering och genomförande av hälsoprogram för de två  sjukdomsgrupperna kommer göra det lättare att överbrygga dessa hinder. Potentiella
synergier och fördelar med integrerad vård av tbc och diabetes är att etablera den bästa vården av patienterna, optimalt utnyttja tillgängliga resurser och kombinera förebyggande strategier. Förebyggande strategier kan utgöras av fattigdomsbekämpning, skapande av hållbara miljöer, förbättrad hälsokommunikation och utbildning.

Detta samarbetsprojekt förväntas vara av stor praktisk betydelse för global hälsa eftersom det är i linje med den framväxande agendan för hälsomål post 2015 som kommer att fokusera på att stärka primärhälsovård och reducera kroniska sjukdomar i låg och medelinkomstländer.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-06-22