"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress och exponering i byggnadsrelaterad ohälsa

Forskningsprojekt Detta projekt bidrar till att öka kunskapen om mekanismerna för byggnadsrelaterad ohälsa och dess samband med stress. Det ökar även vår förståelse för stressrelaterade reaktioner i samband med exponering och kan därmed hjälpa till att förbättra verktyg som används för att undersöka misstänkta innemiljöproblem.

Syftet med detta projekt är att hitta objektiva verktyg som kan användas vid utredning av misstänkta innemiljöproblem samt vid behandling av människor med byggnadsrelaterad ohälsa. Målet är att hitta nya mer objektiva verktyg (biomarkörer) som kan användas vid utredning av misstänkta innemiljöproblem samt vid behandling av människor som blivit sjuka av den innemiljö de vistas i.

Projektansvarig

Anna-Sara Claeson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 88

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

Formas

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Miljökemi, Psykologi

Projektbeskrivning

En god bebyggd miljö är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Enligt en rapport som publicerades av Folkhälsomyndigheten 2009 rapporterar ca 18% svenskar hälsoproblem som sätts i samband med innemiljön de vistas i. Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress, luftföroreningar och byggnadsrelaterad ohälsa. Målet är att hitta nya mer objektiva verktyg (biomarkörer) som kan användas vid utredning av misstänkta innemiljöproblem samt vid behandling av människor som blivit sjuka av den innemiljö de vistas i. Reaktionsprodukter från kemiska föreningar i innemiljön kan orsaka oxidativ stress, vilket innebär en obalans mellan produktion/exponering av reaktiva syreföreningar och kroppens förmåga att motverka eller avgifta dess skadliga effekter. Skadorna orsakade av oxidativ stress har satts i samband med bl a kroniska inflammationer. Upplevd stress kan också orsaka en ökad oxidativ stress. Vi avser undersöka detta genom en fältstudie samt genom kontrollerade kammarstudier. Data gällande symtom, metaboliter i plasma och saliv samt hjärtfrekvensvariabilitet och hudkonduktans kommer att samlas in.

Detta projekt bidrar till att öka kunskapen om mekanismerna för byggnadsrelaterad ohälsa och dess samband med stress. Det ökar även vår förståelse för stressrelaterade reaktioner i samband med exponering och kan därmed hjälpa till att förbättra verktyg som används för att undersöka misstänkta innemiljöproblem.

Senast uppdaterad: 2023-12-18