"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Compassionfokuserad behandling för ungdomar med stress (CUST)

Forskningsprojekt Ungdomar upplever ofta stress, ångest och depression. Vi utvecklar en internetförmedlad compassionfokuserad gruppträning (CFT) som hjälper ungdomar att ta hand om sig själva när de känner stress.

Ungdomar upplever ofta stress, ångest och depression. Särskilt sårbara är unga kvinnor. Compassionfokuserade övningar sänker puls och blodtryck samt ökar affektregleringsstrategier hos vuxna, men det finns ännu inte särskilt mycket forskning på hur det fungerar för ungdomar. Projektet ska utveckla en internetbaserad compassionfokuserad träning (CFT) som hjälper ungdomar att ta hand om sig själva när de känner stress. Målet är att studera om CFT i grupp på internet är acceptabelt och genomförbart för att behandla stress, ångest och depressionssymtom hos ungdomar mellan 15–20 år.

Projektansvarig

Inga Dennhag
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Vi har nu haft vår sista behandlingsgrupp i forskningsprojektet CUST, Compassionfokuserad behandling för ungdomar med stress, och projektet är därmed avslutat. Hittills har vår målgrupp upplevt sig hjälpta av behandlingen. Det sammantagna resultatet av projektet ser vi först när utvärdering, sammanställning och tolkning av forskningsresultaten har gjorts. När detta är färdigställt kommer resultaten samt studien i sin helhet att publiceras via forskningsledare Inga Dennhags sida på Umeå Universitet (länk nedan). I och med projektets avslut önskar vi att ni tar ner eventuella flyers eller liknande med information om CUST. 

Vi vill tacka för ett fint samarbete!

Vänliga hälsningar, 

Inga Dennhag med
Forskarteamet på CUST

https://www.umu.se/personal/inga-dennhag/ 

Ungdomstiden är en sårbar period med många utmaningar, samtidigt som ungdomarna växer snabbt både fysiskt och emotionellt. Allt sker samtidigt som relationer utvecklas. Att utveckla sitt ”själv” tillsammans med att försöka passa in kan leda till självkritik och stress. Folkhälsomyndigheten uppger att 27 % i åldersgruppen 16–29 år kände sig stressade under perioden 2006–2021. Den mest utsatta gruppen var kvinnor och stressen i denna grupp har ökat över tid. Stressreaktioner uppstår vid olika utmaningar i skolan, hemmet och på fritiden och kan leda till kroppsliga förändringar, till exempel ökad puls och blodtryck. En långvarig aktivering av stressystemet ökar risken för flera olika sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och depression vilka båda står för en hög andel av sjukdomsbördan i världen.

Forskning visar att compassionstrategier, det vill säga övningar i självmedkänsla, kan minska stress och depression hos vuxna. Syftet med detta projekt är att utveckla en compassionfokuserad träning (CFT) online som hjälper ungdomar att ta hand om sig själva när de känner stress. Målet är att studera om CFT i grupp på internet är acceptabelt och genomförbart för att behandla stress, ångest och depressionssymtom hos ungdomar mellan 15–20 år. Den preliminära effekten kommer ligga till grund för att beräkna en större randomiserad studie.

Studiedesign: En CFT-behandlingsgrupp jämförs med en kontrollgrupp i en RCT-pilotstudie. Effekten, acceptansen och genomförbarheten utvärderas kvantitativt och kvalitativt.

CUST är en del av projektet Utveckling och behandling av internetförmedlad TF-KBT för posttraumatisk stress hos ungdomar (TF-KBT i glesbygd).

Compassionfokuserad träning

Den compassionfokuserade träningen består av gruppträning som leds av en utbildad psykoterapeut, psykolog eller kurator. Träningen pågår i sju veckor och varje pass är 1 ½ timme långt. Ungdomarna får också en bok under träffarna. Träningen bygger på en manual utvecklad av forskningsledaren Dennhag (Dennhag, 2021) som består av av sju moduler:

  1. Vad är compassion?
  2. Förstå mig själv
  3. Riktning i livet
  4. Vänlig med mig själv och min kropp
  5. Känslor och compassion
  6. Skapa balanserade tankar
  7. Ta hjälp av fantasin

Terapin är inspirerad av Professor Paul Gilbert, Mary Welford, och Elaine Beaumonts CFT, och har anpassats och kortats ner för att passa svenska förhållanden. Interventionen är också inspirerad av principer inom kognitiv beteendeterapi. Funktionella analyser och tankeprotokoll används. Interventionen riktar sig mot ungdomarnas aktuella liv, och syftar inte till att processa minnen. Interventionen ska i förlängningen kunna användas av primärvård och skolhälsovård.

Signifikans

För ungdomens del syftar CFT-träningen till att minska stress, ångest och depressionssymtom och öka självmedkänsla och välmående. Målet är att ungdomen ska bli mer vänlig mot sig själv och andra, våga ta emot vänlighet, minska sin självkritik och bli bättre på att reglera obehagliga känslor, samt att ha strategier för att förbättra hälsan både fysiskt och psykiskt. Det finns endast ett fåtal CFT-studier på ungdomar, och vi känner inte till någon som är internetbaserad. Det behövs mer internetförmedlade terapier i grupp för att öka tillgängligheten till vård och minska behovet av transporter.

 

Senast uppdaterad: 2022-12-13