"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011

Forskningsprojekt Projektet undersöker hur svenska skolgårdar har utformats och använts genom utbildningshistorien och diskuterar skolgårdens pedagogiska, sociala och kulturella innebörder.

På skolgården vistas elever betydande delar av skoldagen. De flesta som gått i skolan har minnen kopplade just till skolgården. Att skolgården kan vara, en socialt och pedagogiskt viktig plats framstår idag tydligt, inte bara för de elever, lärare och annan skolpersonal som dagligen vistas där, utan även för de forskare som ägnat platsen intresse i olika studier. Dess historia är emellertid betydligt mindre utforskad. Trots att denna historia sträcker sig tillbaka åtminstone 400 år har skolgården knappast alls studerats i svensk eller internationell utbildningshistorisk forskning.

Projektansvarig

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-07 2016-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Historia, Idéhistoria

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

I detta VR-finansierade projekt diskuteras den svenska skolgårdens historia från tidigt 1600-tal fram till idag. Med utgångspunkt i Lefebvres teori om ”det sociala rummet” analyseras tre dimensioner:

1) Den representerade skolgården: Hur har skolgården tagit form och förändrats som koncept i utbildningsrelaterat tänkande? Vilka centrala idéer kommer till uttryck i representationerna av skolgården under olika perioder?

2) Den fysiska/materiella skolgården: Hur har skolgården sett ut i fysisk och materiell mening och vilka idéer och idéströmningar har vid olika tidpunkter präglat utformningen?

3) Den levda skolgården: Vilka sociala praktiker har pågått på skolgårdar och vilka kulturella, och symboliska värden har förknippats med dessa platser av elever, skolpersonal och andra?

Undersökningen rör sig inom alla tre dimensioner men tonvikten varierar i och med att tillgången till material för analyser av de olika dimensionerna ser olika ut för olika tider. Genom en samlad analys av dimensionerna är ambitionen med projektet att kunna bidra med ny kunskap som stärker och vidgar förståelsen av skolans utemiljö som ett pedagogiskt och socialt rum både i en historisk och i en nutida kontext

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-08-11