"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Diabetessköterskors roll och interaktion med patienter i primärvården

Forskningsprojekt Ökad medvetenhet och reflektion bland vårdpersonal om den egna egen rollen och om interaktionen mellan vårdare och patient är viktiga aspekter för framtidens diabetesvård.

För att nå bättre behandlingsresultat i diabetesvården förordas mer patientcentrerade vårdmöten med empowerment som förhållningssätt i stället för traditionellt informativa möten.Ökad medvetenhet och reflektion bland vårdpersonal om den egna egen rollen, och att observera interaktionen mellan vårdare och patient är viktiga aspekter för framtidens diabetesvård. Förväntningar på detta projekt är att det skall öka våra kunskaper om diabetessköterskors roller och interaktioner med patienter i vårdmöten, för en ökad patientcentrering och empowerment.

Projektansvarig

Åsa Hörnsten
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-09-21 2013-09-21

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

För att nå bättre behandlingsresultat i diabetesvården förordas mer patientcentrerade vårdmöten med empowerment som förhållningssätt i stället för traditionellt informativa möten. Empowerment innebär att personalen i viss mån stiger tillbaka i sin expertroll och istället försöker stärka patienters egna resurser, att själva öka sin kunskap för att klara av sjukdomshanteringen. Ökad medvetenhet och reflektion bland vårdpersonal om den egna egen rollen, och om hur interaktionen mellan vårdare och patient påverkar mötet är viktiga aspekter för framtidens diabetesvård.
En randomiserad kontrollerad studie bestående av en patientutbildningsintervention pågår inom primärvården i Västerbotten och Västernorrland (extern kontrollgrupp). De diabetessköterskor som genomför patientutbildningen har själva initialt fått en tre dagars utbildning i patientcentrerad vård, med empowerment som förhållningssätt. Diabetessköterskorna kommer följas före, under tiden och efter interventionens genomförande, med datainsamling i form av observationer, intervjuer och enkäter. Interventionen innebär för deras del att de erbjuder och genomför empowermentbaserad patientutbildning bland diabetespatienter i grupp och enskilt. Ytterligare är enkäter distribuerade till alla diabetessköterskor inom länet i avseende att utforska synen på den egna rollen i vården,för att kunna möta framtida behov inom den egna yrkesprofessionen.
Syftet med studien är att studera diabetessköterskors rollutveckling i samband med en empowermentbaserad patientutbildningsintervention. Studien kan ge ökade kunskaper om implementering av empowermentbaserad och patientcentrerad vård och i förlängningen kan behandlingsresultaten förbättras för enskilda vårdtagare som behandlas för sin diabetessjukdom.
Senast uppdaterad: 2019-12-06