Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Åsa Hörnsten

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Jag heter Åsa Hörnsten och jag är i grunden legitimerad sjuksköterska samt specialistsjuksköterska. Jag disputerade 2004, blev docent 2012 och sedan januari 2015 är jag professor i ämnet omvårdnad vid Umeå universitet.

Jag har ett antal uppdrag på olika nivåer. På universitetsnivå är jag ledamot i elektors- och hörandeförsamlingen. På fakultetsnivå är jag lärarrepresentant i Medicinska fakultetsnämnden och ledamot i KLIV, dvs Kommittén för lika villkor KLIV och ledamot i PRS, Programrådet för sjuksköterskeutbildning. På institutionsnivå är jag ordförande i en av två betygskommittéer på avancerad nivå. Som aktiv deltagare i vetenskapssamhället så sitter jag som bedömare i flera nationella, regionala och lokala bedömningskommittéer avseende forskningsstöd. Nationellt bl a Vetenskapsrådet – medicin och hälsa, Stockholms ALF-medel – metabola sjukdomar, Diabetesfondens vetenskapliga råd. Jag har också varit en av tre ordföranden i Universitetskanslersämbetets senaste granskning av specialistsjuksköterskeutbildningar i Sverige. Jag är sedan 2019 också sakkunnig i SBUs uppföljande systematiska litteraturgenomgång som kommer att ligga till grund för andra upplagan av rekommendationerna Mat vid diabetes. Av Socialstyrelsen är jag sedan 2016 utsedd till vetenskapligt råd med fokus på primärvård. Regionalt sitter jag som bedömare för projektet STREAM – strategi för en akademisk miljö i Örnsköldsvik, samt i bedömningskommittén avseende Region Västerbottens ettåriga ALF-anslag (t o m 2019). Lokalt på universitetet är jag också ledamot i U-CHEC, ett nätverk för främjande av tvärprofessionell hälsovetenskaplig forskning. På institutionsnivå är jag forskningsledare för en forskargrupp kring egenvårdsstöd vid diabetes. Jag har varit opponent och suttit i betygsnämnder vid ett större antal disputationer.

I klinisk verksamhet har jag initialt som grundutbildad sjuksköterska har jag arbetat inom medicinsk och kirurgisk vård, samt neurokirurgi. Som specialistutbildad sjuksköterska har jag tidigt arbetat några år som anestesisjuksköterska. Senare utbildade jag mig till distriktssköterska och där jag arbetat vid såväl kvälls- och nattpatrull, olika hälsocentraler och på familjecentral. Jag har gått enstaka kurser i bl a diabetesomvårdnad, vilket varit mitt huvudsakliga forskningsområde såväl inom ramen för min doktorsavhandling som jag försvarade 2004, som efteråt.

Min undervisning har främst varit fokuserad på egenvård och egenvårdsstöd vid kronisk livsstilsrelaterad sjukdom. Målet för min verksamhet är att öka kunskaper och möjligheter för distriktssköterskor och diabetessköterskor i primärvården att effektivare underlätta för personer med diabetes och andra kroniska sjukdomar att hantera sjukdomens krav. En förutsättning för detta är att öka personcentreringen i vården och öka kontaktytor mellan vårdpersonal och patienter samt närstående.

Min forskning berör samma fält som min undervisning, dvs personcentrerat egenvårdsstöd vid kronisk sjukdom och beskrivs mer under fliken forskning. Jag använder såväl kvantitativ som kvalitativ metod i min forskning, men har fler publikationer med kvalitativ design.

Forskning

Patientupplevelser och personcentrerat egenvårdsstöd

DIVA – Diabetes intervention in Västerbotten. Projektet har involverat flera interventionsstudier med randomiserad design, även utanför Västerbotten i Östergötland och Sörmland. Målet är personcentrerat egenvårdsstöd för att få patienter att fokusera på det de anser vara viktigast för att klara av att leva med sjukdomen och egenvårdskraven. Vi har i flera projekt visat att egenvårdsstöd som ges i grupp eller individuellt, baserat på en supportmodell som vi framarbetat som bygger på patienters förståelse av sin sjukdom, har goda effekter på egenvårdsförmågan. HbA1c eller så kallat långtidssocker, har förbättrats genom interventionerna som handlat om att utöver praktiska behandlings- och egenvårdsaspekter få diskutera såväl emotionella som existentiella frågor kopplat till sjukdomen. Projektet har omfattat tre omvårdnadsavhandlingar skrivna av dels mig själv 2004, samt Lena Jutterström och Eva Boström, bägge 2013, som jag varit huvudhandledare för, samt ett antal publikationer utöver detta.

iSMS – Interactive self-management support in type 2 diabetes. Projektet involverar en interventionsstudie med randomiserad design där personcentrerad vård kombineras med personcentrerat digitalt egenvårdsstöd. Projektet är ett samarbete som involverar forskare från ämnesområdet Informatik. Ett screeninginstrument har utvecklats som mäter behov av egenvårdsstöd inom de fem områdena kunskap, dagliga rutiner, socialt stöd, känslomässig anpassning och framtidsvisioner. Utifrån denna screening rekommenderas patienter att använda en mobilapp för självmonitorering av mat, fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling samt lära sig mer och reflektera kring sjukdomen och egenvården baserat på hemsidan www.T2D.se som vi har skapat inom forskargruppen. En omvårdnadsavhandling har producerats inom projektet av Ulrika Öberg 2019, och ytterligare två avhandlingar kommer delvis att bygga på materialet och skrivs av Anna Sjöström (planerad 2022) med fokus på eHealth literacy samt av informatikdoktoranden Robyn Schimmer (planerad 2020) med fokus på personcentrerad design inom PI, eller ”personal informatics”. Jag är/har varit bihandledare för alla dessa doktorander.

Patients’ experiences with TAVI-transcatheter aortic valve implantation. Projektet initierades av professor och överläkare Ulf Näslund och professor Christin Brulin men jag fick gå in som huvudhandledare för doktoranden Karin Olsson. Avhandlingen utvärderade ett projekt där TAVI jämfördes med öppen kirurgi. Patientupplevelser som medicinska data redovisades. Avhandlingen utmynnade i att TAVI innebär såväl att inges hopp som en kamp för livet. Karin Olsson är nu bihandledare för Lena Holmlund som nämns nedan under övrigt.

 

Övrig forskning:

Utöver dessa forskningsprojekt som letts av mig själv så är jag involverad i flera andra projekt som beskrivs nedan.

Fördröjning av vård vid malignt melanom utifrån såväl patienters och vårdens perspektiv studerades och rapporterades inom ramen för en doktorsavhandling 2012 av Senada Hajdarevic som numera är docent. Överläkare och dåvarande docent Marcus Schmitt Egenolf hade rollen som huvudhandledare och jag var bihandledare och bistod huvudsakligen kring handledning av kvalitativa delarbeten.

Ett doktorandprojekt som mynnade ut i avhandlingen Gravida kvinnor och barnmorskor möts inte i kostrådgivning skrevs av Anna Lena Wennberg som Katarina Hamberg var huvudhandledare för och jag var bihandledare. Anna Lena försvarade avhandlingen 2015.

Ett doktorandprojekt där jag är involverad som senior forskare och bihandledare utvärderar en sjuksköterskeledd personcentrerad mottagning för patienter med förmaksflimmer. Projektet leds av Karin Hellström Ängerud och doktoranden Lena Holmlund är antagen 2020 till projektet.

Ett annan projekt som jag är involverad i som senior forskare inom omvårdnad leds av Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi och som kommer att utvärdera så kallad social prescribing, dvs förskrivning av sociala aktiviteter till äldre som har behov av det.  Ansökan om medel är inlämnad 2020. En postdoc och en doktorand är involverad i projektet.

2020
JMIR Nursing, JMIR Publications 2020, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Orre, Carl Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
2019
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1223-1232
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Åsa; Coe, Anna-Britt; et al.
2019
Sage Open Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 5
Nordlander, Marlene; Isaksson, Ulf; Hörnsten, Åsa
2019
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 18, (7) : 593-600
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
2019
JMIR Diabetes, Vol. 4, (3) : 1-10
Schimmer, Robyn; Orre, Carljohan; Öberg, Ulrika; et al.
2019
JMIR Nursing, JMIR Publications 2019, Vol. 2, (1)
Sjöström, Anna E.; Hörnsten, Åsa; Hajdarevic, Senada; et al.
2019
Nursing Open, John Wiley & Sons 2019, Vol. 6 : 504-513
Öberg, Ulrika; Hörnsten, Åsa; Isaksson, Ulf
2019
JMIR Research Protocols, JMIR Publications 2019, Vol. 8, (4)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
2018
Nursing Open, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 5, (2) : 149-157
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
2018
JMIR Diabetes, JMIR Publications 2018, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
2018
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (2) : 961-970
Öberg, Ulrika; Orre, Carl-Johan; Isaksson, Ulf; et al.
2017
Journal of Advanced Nursing, Vol. 73, (3) : 643-652
Andertun, Sara; Hörnsten, Åsa; Hajdarevic, Senada
2017
Nursing Open, John Wiley & Sons 2017, Vol. 4, (3) : 134-142
Oftedal, Bjorg; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Zoffmann, Vibeke; et al.
2017
European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 16, (3) : 213-221
Olsson, Karin; Nilsson, Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
2017
JMIR public health and surveillance, JMIR Publications 2017, Vol. 3, (4)
Wennberg, Anna-Lena; Jonsson, Sanna; Zadik Janke, Josefine; et al.
2016
Patient Education and Counseling, Vol. 99, (11) : 1821-1829
Jutterström, Lena; Hörnsten, Åsa; Sandström, Herbert; et al.
2016
Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 31, (3) : 255-261
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
2016
Journal of Cardiovascular Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2016, Vol. 31, (6) : 523-528
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
2016
Patient Education and Counseling, Elsevier 2016, Vol. 99, (3) : 400-407
Zoffmann, Vibeke; Hörnsten, Åsa; Storbaekken, Solveig; et al.
2015
Journal of Cardiovascular Nursing, Wolters Kluwer 2015, Vol. 30, (5) : E1-E8
Hellström Ängerud, Karin; Brulin, Christine; Eliasson, Mats; et al.
2015
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (3) : 521-527
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Abramsson, MaiGreth; et al.
2015
International Emergency Nursing, Vol. 23, (2) : 100-104
Jacobsson, Ann; Backteman-Erlanson, Susann; Brulin, Christine; et al.
2015
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2015, Vol. 15, (1)
Wennberg, Anna-Lena; Hörnsten, Åsa; Hamberg, Katarina
2014
Patient Education and Counseling, Elsevier 2014, Vol. 94, (2) : 187-192
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Bent; et al.
2014
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 28, (4) : 675-682
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
2014
Dermatology Research and Practice, Hindawi Publishing Corporation 2014 : 294287-
Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; Sundbom, Elisabet; et al.
2014
European Journal of Oncology Nursing, Vol. 18, (4) : 355-361
Hajdarevic, Senada; Rasmussen, Birgit; Hörnsten, Asa
2014
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 235-244
Hörnsten, Åsa; Lindahl, Karin; Persson, Kristina; et al.
2014
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 405-412
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Jutterström, Lena; et al.
2014
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 5, (3) : 107-112
Wennberg, Anna Lena; Hamberg, Katarina; Hörnsten, Åsa
2013
Primary care diabetes, Elsevier 2013, Vol. 7, (3) : 207-212
Boström, Eva; Hörnsten, Asa; Lundman, Berit; et al.
2013
Diabetic Medicine, Vol. 30, (6) : 717-723
Garmo, A.; Hörnsten, Åsa; Leksell, J.
2013
European Diabetes Nursing, John Wiley & Sons 2013, Vol. 10, (2) : 69-70
Graue, Marit; Hörnsten, Åsa; Karlsen, Bjørg; et al.
2013
Journal of Health Psychology, Sage Publications 2013, Vol. 18, (11) : 1445-1455
Hajdarevic, Senada; Schmitt-Egenolf, Marcus; Sundbom, Elisabet; et al.
2012
British Journal of Community Nursing, Mark Allen Group 2012, Vol. 17, (2) : 68-74
Boström, Eva; Hörnsten, Åsa; Persson, Chatrin; et al.
2012
European Diabetes Nursing, Maney Publishing 2012, Vol. 9, (2) : 39-44
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
2012
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Blackwell Publishing 2012, Vol. 19, (2) : 154-161
Hällgren Graneheim, Ulla; Hörnsten, Åsa; Isaksson, Ulf
2012
The Internet Journal of Advanced Nursing Practice, Vol. 11, (2)
Jutterström, Lena; Hällgren Graneheim, Ulla; Isaksson, Ulf; et al.
2012
European Diabetes Nursing, John Wiley & Sons 2012, Vol. 9, (2) : 46-50
Jutterström, Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
2012
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 91, (4) : 439-446
Persson, Margareta; Hörnsten, Åsa; Winkvist, Anna; et al.
2011
The Internet Journal of Advanced Nursing Practice, ispub.com 2011, Vol. 11, (1) : 0-0
Graneheim, Ulla Hällgren; Hörnsten, Åsa
2011
Journal of Clinical Nursing, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 20, (17-18) : 2676-2684
Hajdarevic, Senada; Schmitt-Egenolf, Marcus; Brulin, Christine; et al.
2011
Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 3, (1) : 41-51
Hörnsten, Åsa; Jutterström, Lena; Audulv, Åsa; et al.
2011
Patient Education and Counseling, Vol. 84, (1) : 78-83
Persson, Margareta; Hörnsten, Åsa; Winkvist, Anna; et al.
2010
Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, Wiley-Blackwell 2010, Vol. 2, (2) : 164-173
Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; Sundbom, Elisabet; et al.
2009
Journal of nursing and healthcare of chronic illness, Vol. 1, (4) : 283-293
Audulv, Åsa; Norbergh, Karl-Gustaf; Asplund, Kenneth; et al.
2009
Journal of Advanced Nursing, Vol. 65, (12) : 2542-2551
Edvardsson, Kristina; Edvardsson, David; Hörnsten, Åsa
2009
Journal of nursing and healthcare of chronic illness, Vol. 1, (3) : 253-260
Smide, Bibbi; Hörnsten, Åsa
2008
European Diabetes Nursing, Vol. 5, (2) : 64-69
Hörnsten, Åsa; Lundman, Berit; Almberg, Agneta; et al.
2008
Diabetes Research and Clinical Practice, Vol. 81, (1) : 50-5
Hörnsten, Åsa; Stenlund, Hans; Lundman, Berit; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag har tillsammans med professor Gunilla Strandberg utvecklat en fördjupande kurs i ämnet omvårdnad med målet att integrera teori, forskning och praxis. Kursen är obligatorisk för forskarstuderande vid institutionen och har givits första gången ht 2019.

Jag undervisar i övrigt främst på avancerad nivå, inom ramen för distriktssköterskeprogrammet och i kurser kring omvårdnad vid diabetes. Min undervisning har främst varit fokuserad på egenvård och egenvårdsstöd vid kronisk livsstilsrelaterad sjukdom. Målet för min verksamhet är att öka kunskaper och möjligheter för distriktssköterskor och diabetessköterskor i primärvården att effektivare underlätta för personer med diabetes och andra kroniska sjukdomar att hantera sjukdomens krav. En förutsättning för detta är att öka personcentreringen i vården och öka kontaktytor mellan vårdpersonal och patienter samt närstående. Digitalisering och ökat inslag av AI som egenvårdsstöd kan vara en underlättande faktor, men måste introduceras på ett sätt så att såväl patienter och vårdare upplever det som ett stöd, inte en börda, vilket är ett viktigt budskap att förmedla och något att försöka överbrygga.

Film: Forskning på ett ögonblick
Forskning på ett ögonblick

Hör Åsa presentera sin forskning