"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitalt stöd till föräldrar till barn inom barnhälsovården – en utvärdering av en intervention inom primärvården

Doktorandprojekt Varje barn och varje familj är unik och mötet med dessa bör anpassas efter deras individuella behov. Sverige har en väl utbyggd barnhälsovård med distriktssköterskan som nyckelperson. Det är viktigt att distriktssköterskan möter föräldrar och barn på deras villkor för att kunna stärka de vuxna i sin föräldraroll och främja barnets utveckling. Att öka mötesmöjligheten utan att behöva fara till BVC kan vara en lösning vid sjukt barn, vid rådfrågning eller annat som rör ert barn.

Genom workshop med föräldrar, barnhälsovårdare, chefer och forskare inom omvårdnad och IT ansvarig inom Regionen kommer ramen till en digital plattform att skapas som föräldrar under sex månader får ta del av. Enkäter kommer att delges såväl en interventionsgrupp som en kontrollgrupp före, under och efter den digitala plattformens införande. Interventionsgrupp och kontrollgrupp är två separata barnhälsovårdscentraler i ett län i norra Sverige. Interventionens avser att finna och utveckla en digital lösning som främjar föräldrars utveckling av högre hälsokompetens.

Projektansvarig

Åsa Hörnsten
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-04-16 2023-04-07

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Målet för svensk barnhälsovård är att främja barns hälsa och utveckling och förebygga ohälsa hos barn, samt stödja föräldrar i rollen som föräldraskap. Besöken fokuserar på tillväxt och barnets utvecklingsprocess samt stöd till föräldrar i rollen som barnets vårdnadshavare. Den nya föräldern står inför en främmande situation som kan skapa en känsla av otrygghet. Avsikten med detta projekt är därför att utveckla digitala resurser och kommunikationsverktyg för att stödja föräldrars behov och anpassa detta till föräldrars nivå av e-hälsokunskaper. Syftet med detta projekt är därför att utveckla och utvärdera en digital kanal inom barnhälsovården för stöd till föräldrar i barnhälsovårdsfrågor med särskilt fokus på e-hälsokunskap och tillfredsställelse med vården

Detta är ett projekt där såväl kvalitativa som kvantitativa analyser används. En workshop där intressenter som föräldrar, barnhälsovårdare, chefer och forskare inom omvårdnad ingår och där önskemål och behov som lyfts fram och används i interventionen.

Datainsamlingen kommer att ske via två socioekonomiska likadana Barnhälsovårdscentraler där deltagarna tillfrågas via brev och lämnar samtycke via e-post dit enkäter sedan distribueras. Workshop samtalen kommer att analyseras med tematisk analys. Metoden för att analysera tematisk är att identifiera, analysera och beskriva mönster inom insamlade data. Statistisk analys utförs av kvantitativa data. Projektet har fått etiskt godkännande (Dnr: 2021-00412). Alla deltagare är informerade och data hanteras med sekretess och föreskrifter i GDPR följs.

Senast uppdaterad: 2023-03-21