"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Information för patienter

Här hittar du information om Dietist på Distans (DiOn) forskningsstudien, kriterier för att kunna delta och din roll som deltagare.”

DiOn: Vad är det för studie?

Under de senaste åren har det snabbt blivit allt vanligare att träffa hälso- och sjukvårdspersonal på distans, exempelvis genom videomöten via internet. Syftet med DiOn (Dietist på Distans) är att undersöka effekterna av internetbaserad dietistbehandling jämfört med dietistbehandling i fysiska möten.

Jag är intresserad av studien. Får jag delta?

För att kunna delta, bör du först kontrollera om du uppfyller studiens målgruppkriterier. Detta inkluderar patienter som remitteras eller söker till dietist för behandling av övervikt, även i kombination med diabetes typ 2, höga blodfetter och/eller högt blodtryck. Dessutom behöver du ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Det är starkt rekommenderat att du också har ett headset (hörlurar med mikrofon) som du kan koppla till din enhet. Kontakta oss om du saknar tillgång till IT-utrustningen som krävs.

Du kan tyvärr inte delta om du:

  • Har en diagnos/sjukdom där kostbehandling är/kan vara aktuell (t.ex. cancer, KOL)
  • Har svår syn/hörselnedsättning
  • Är gravid
  • Behöver tolk vid behandling

När du har bekräftat att du uppfyller kriterierna för målgruppen bör du vända dig till din vårdgivare. Fråga om den dietist som är knuten till dem medverkar i studien eller kan tänka sig att börja medverka i studien.

Hur går dietistbehandlingen till?

Som deltagare lottas du till att antingen:

a) Träffa dietisten fysiskt vid traditionella behandlingsmöten på hälsocentral eller sjukhus.

eller

b) Träffa dietisten i behandlingsmöten via videosamtal.

Behandlingen följer dietistens normala rutiner, oavsett hur du och dietisten träffas. Eventuella uppföljningssamtal bör helst hållas på samma mötesform som det ursprungliga mötet, men andra mötesformer kan också användas. Hur många gånger ni träffas och liknande påverkas inte av din medverkan i studien utan avgörs av dietisten och dig i samråd (eller enligt hälsocentralens rutiner).

Vad ska jag som deltagare göra i studien?

Du medverkar i studien under ett drygt års tid. Under tiden får du kostbehandling av en dietist, antingen via fysiska möten eller videomöten. Studien påverkar inte antalet möten eller innehållet i behandlingen.

Vid fem tillfällen under studiens gång kommer du att få ett e-post med länkar till enkäter som du ombeds att besvara:

Tillfälle 1: Dietisten har mottagit önskemål om att du ska kostbehandlas  

Vid detta tillfälle kommer du att få information om studien och ta ställning till om du vill medverka i studien. Om du tackar ja får du besvara några frågor för att vi ska se om du uppfyller kraven för att delta i studien samt bakgrundsfrågor (kön, kost- och motionsvanor, vikt och längd osv).

Tillfälle 2: Du har blivit lottad till en av de två behandlingsformerna och har haft ditt första möte med dietisten

Efter ditt första möte med dietisten kommer du att få en enkät där du kan uttrycka hur du upplevde behandlingsmötet, din kontakt med dietisten, samt din motivation för kostförändringar.

Tillfälle 3: Tre månader efter ditt första möte med dietisten

Vid detta tillfälle kommer du att få en enkät som rör dina kost- och motionsvanor, din motivation för kostförändringar, din upplevelse av kontakten med dietist och din kroppsvikt.

Tillfälle 4: Sex månader efter ditt första möte med dietisten

Vid detta tillfälle kommer du att få en enkät som fokuserar på dina kost- och motionsvanor, din motivation för kostförändringar, din kontakt med dietisten, din allmänna hälsa och din kroppsvikt.

Tillfälle 5: Tolv månader efter ditt första möte med dietisten

Den sista enkäten kommer att handla om dina kost- och motionsvanor, din motivation för kostförändringar, din allmänna hälsa och din kroppsvikt.

Hur länge kommer studien att pågå?

Studien beräknas starta under 2023 och pågå i två år. Du får ansluta dig till studien även efter studiestart och avbryta din medverkan under studietiden när som helst. All medverkan är frivillig, och du behöver inte berätta varför du vill lämna studien.

Hur hanterar studien de data jag lämnar ifrån mig (enkätsvar osv.)?

Data som studien samlar in sparas lokalt på servrar på Umeå universitet. Tillgången till data är skyddad i flera steg. Endast personer som beviljats tillstånd av projektledaren har tillgång till data. Personuppgifter (all data som på något sätt skulle kunna möjliggöra att du identifieras såsom kön, ålder, e-postadress osv.) lagras separat från dina enkätsvar. Tillgång till dessa data är ytterligare begränsad. Alla uttag av data loggförs.

Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Petra Rydén, projektansvarig (se kontaktuppgifter nedan). Dataskyddsombud nås på e-post pulo@umu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet.

Jag har flera frågor. Vem ska jag vända mig till?

Om du har ytterligare frågor om studien är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontaktuppgifter projektansvarig

Petra Ryden
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 57
Senast uppdaterad: 2023-10-12