"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Efter utskrivning från rättspsykiatrisk vård i Sverige - situation och återfall i brottslighet

Doktorandprojekt Den rättspsykiatriska vården frihetsberövar psykiskt störda lagöverträdare under lång tid, och innebär både stora kostnader för samhället och lidande för den enskilde. Trots detta saknas utvärdering av den rättspsykiatriska vården i form av forskning gällande vad som händer med de personer som varit rättspsykiatriska patienter efter vårdens upphörande.

Syftet med projektet är att undersöka olika faktorer kring situationen för rättspsykiatriska patienter efter vårdens upphörande. Genom att använda både olika sorters registerdata och domar finns en möjlighet att på ett sätt som inte tidigare gjorts kunna studera en större bit av dessa personers livssituation och upptäcka de eventuella associationer som finns mellan olika delar av forskningsmaterialet. De olika delstudierna som görs i projektet kan tillsammans ge en helhetsbild av livssituationen för dessa personer.

Doktorand

Ebba Noland
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 32

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-02 2025-04-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Varje år upphör den rättspsykiatriska vården för cirka 100 personer i Sverige. Rättspsykiatriska patienter skiljer sig som grupp från både personer som begått brott utan att lida av en allvarlig psykisk störning och från personer som lider av en allvarlig psykisk störning utan att ha begått brott. Lagstiftning gällande rättspsykiatrisk vård skiljer sig också åt mellan olika länder, vilket innebär att det finns ett behov av forskning gällande just rättspsykiatriska patienter i en svensk kontext.

Frekvensen av återfall i brottslighet är en viktig del att undersöka då denna kan ses som ett mått på hur väl den rättspsykiatriska vården fullföljt sitt uppdrag, som inkluderar att förebygga framtida återfall i brottslighet. Hur situationen för de personer som tidigare vårdats inom rättspsykiatrin faktiskt ser ut är dock en fråga som inkluderar mer än återfall i brottslighet. Genom att använda olika sorters registerdata och domar från både förvaltnings- och tingsrätter är det möjligt att studera en större bit av dessa personers livssituation än bara brottslighet och upptäcka eventuella associationer mellan de olika delarna som finns i forskningsmaterialet.

Projektet inkluderar personer för vilka den rättspsykiatriska vården upphörde under perioden 2009-2018, och datakällor som används är kvalitetsregistret RättspsyK, lagföringsregistret via Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA), Patientregistret (PAR), Läkemedelsregistret, Dödsorsaksregistret, Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), tingsrättsdomar samt förvaltningsrättsdomar med tillhörande ansökningar.

Senast uppdaterad: 2023-01-24