"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet

Doktorandprojekt Digitaliseringsprocesser i samhället och sjukvården ställer nya krav på såväl patienter som sjukvårdspersonal. En majoritet av Sveriges befolkning använder idag internet för att söka hälsoinformation. För att dra nytta av internets massiva informationsutbud krävs adekvata nivåer av eHälsolitteracitet, d v s förmåga att finna, tolka och använda hälsoinformation från digitala källor.

Syftet med projektet är att utforska eHälsolitteracitet och hälsorelaterade internetsökningar bland patienter med typ 2-diabetes och bland distriktssköterskor som vårdar denna patientgrupp. Den digitala utvecklingen medför förändringar och nya krav för såväl patienter som sjukvårdspersonal.

Projektansvarig

Ulf Isaksson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-03 2022-09-30

Finansiering

Diabetesfonden
SFO-V – Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektet har både kvantitativ som kvalitativ ansats och vill bidra med svar på frågor som:
Hur upplever distriktssköterskor i det dagliga arbetet att patienter söker hälsoinformation på internet?
Hur ser distriktssköterskornas internetsökningar/eHälsolitteracitet ut? Vilken inverkan har patienters nivå av eHälsolitteracitet på deras upplevda livskvalitet/empowerment/internetanvändande kring hälsa/?

Digitaliseringen skapar nya möjligheter att inhämta hälsoinformation på internet, vilket kan leda till effektivare egenvård. Studier visar att vårdpersonal upplever att de kan dra nytta av patienters förberedelse med att söka hälsoinformation online före vårdmötet, men de kan även känna sig hotade i sin professionella expertroll. Det finns en kunskapsklyfta kring vårdgivares inställning till och erfarenhet av att möta patienter som aktivt söker hälsorelaterad information från Internet. Dessutom finns kunskapsbrister avseende patienternas förmåga att kritiskt granska informationen.

Detta projekt förväntas bidra med viktig kunskap kring hur inhämtande av hälsoinformation på internet påverkar såväl patienter som primärvårdspersonal. Projektet förväntas även bidra med kunskap kring hur människors eHälsolitteracitet påverkar användandet av internet som hälsoinformationskälla och hur sjukvården kan stötta personer i behov.

 

Målen med de fyra delstudierna är:

  1. att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av patienter som söker hälsorelaterad information på Internet
  2. att utforska distriktssköterskors eHälsolitteracitet och erfarenhet av att använda hälsorelaterad information från internet
  3. att undersöka relationer mellan eHälsolitteracitet, upplevd livskvalitet och diabetes empowerment bland patienter med typ 2-diabetes
  4. att utforska hur patienter med typ 2-diabetes utifrån sin nivå av eHälsolitteracitet använder internet för hälsoinformation och hur de använder inhämtade kunskaper i det dagliga livet
     

Detta projekt är en del av "ISMS - ett person-centrerat interaktivt självhanteringsstöd inom typ 2-diabetes (T2D) - en e-Hälsointervention i primärvården", ett multiprofessionellt och tvärvetenskapligt projekt. Fem hälsocentraler deltar i projektet, som påbörjades under hösten 2018.

Senast uppdaterad: 2020-03-13