"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elevhälsan som marknad - Privata elevhälsolösningar, samverkan och konsekvenser för skolan

Forskningsprojekt Detta projekt handlar om elevhälsans kommersialisering. Det handlar om hur privata aktörer kommer in i skolans elevhälsoarbete via tillhandahållande av olika slags lösningar, produkter och tjänster, om samverkan mellan det privata och offentliga och om vilka konsekvenser detta får för skolan som samhällsinstitution.

Projektet utforskar de praktiker där kommersiella lösningar inom elevhälsans område säljs, köps och används samt vilka konsekvenser detta får för skolan som samhällsinstitution. I projektet genomförs fyra delstudier: (1) en studie av kommunala och fristående huvudmäns inköp av kommersiella elevhälsolösningar; (2) analys av förekomsten av privata aktörer med fokus på dessa aktörers verksamheter och bidrag; (3) fördjupade studier av tre fall av kommersialiserad elevhälsa som representerar processer på (a) organisations- (b) grupp- och (c) individnivå samt (4) syntes av delstudierna.

Projektansvarig

Joakim Lindgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Elevhälsan står inför utmaningar som ökande psykisk ohälsa, ökande mobbning, stor skolfrånvaro och många elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan har avgörande betydelse för enskilda elevers framtid, för deras familjer och skolor. Långsiktiga kostnader för psykisk ohälsa, arbetslöshet, utanförskap, sjukdom och kriminalitet gör den även viktig för samhället.

Tyvärr får elever olika hjälp och stöd beroende på var de går i skola. Kompetent personal saknas, arbetet är inte tillräckligt förebyggande och långsiktigt, samverkan och samordning mellan aktörer brister och utredningar av elever i behov av stöd tar för lång tid. I detta sammanhang erbjuder privata aktörer att ta helhetsansvar för skolors elevhälsa alternativt erbjuder de bl a personal, utbildningar, förebyggande program och utredningar.

Hur detta fungerar vet vi mycket lite och det saknas kunskap om:

  • hur skolledning och personal, liksom vårdnadshavare, uppfattar och använder inköpta elevhälsolösningar
  • vilka lösningar som säljs och hur kommersialisering påverkar elevhälsans funktion och arbete
  • hur och varför en marknad inom elevhälsans område växer fram och vilka lokala variationer som finns

Detta är viktigt mot bakgrund av elevhälsans stora utmaningar och den bristande kunskapen om kommersialiseringens eventuella betydelse när det gäller att ta sig an dessa. Projektet ger en samlad bild av elevhälsan som marknad och hur möten och samarbeten mellan privata aktörer och professionella inom skolan fungerar och utvecklas. Det bidrar med ny kunskap om varför skolor uppskattar och använder kommersiella lösningar och hur och varför en marknad inom elevhälsan uppstår och utvecklas. Kunskapen är dessutom till nytta för skolor och huvudmän, inte minst i deras roll som upphandlare och inköpare av kommersiella lösningar inom elevhälsa.

Om du har frågor alternativt kunskaper eller erfarenheter som du tror kan vara värdefulla för projektet är du välkommen att kontakta projektledaren Joakim Lindgren.

E-post: joakim.lindgren@umu.se
Telefon: 090-786 64 47

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-04-05