"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Evidensbaserad kirurgi

Forskningsprojekt Här följer kort information om de pågående studierna som leds av Markku Haapamäki, docent i kirurgi, lektor och överläkare. Haapamäki leder forskningsprojekt som består av 4 randomiserade studier - NEAPE, GANO, LJUNO, PSIN - samt registerarbeten på aktuella kliniska viktiga frågeställningar inom gallkirurgi och bråckkirurgi.

Vidare pågår kohortstudier om pilonidalsinus och öppen buk (OA-studien). Haapamäki företräder lokalt en kohortstudie 'Watch and Wait' på rektalcancer som initierats från Göteborg. Haapamäki och Rutegård är lokala företrädare i Umeå för ALASCCA studien som drivs från Stockholm, KI.

Projektansvarig

Markku Haapamäki
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Cancer, Klinisk medicin

Projektbeskrivning


NEAPE

NEAPE-studien drivs på 8 stora sjukhus i Sverige och universitetssjukhuset i Oulu, Finland. Studien ämnar besvara den viktiga frågan om hur rekonstruktionen av bäckenbotten bör göras i samband med att man opererar bort en stor cancerväxt i ändtarmen. Två metoder jämförs randomiserat. Studien mäter den fysiska funktionen som kvarstår efter den stora kirurgin och fokuserar också på rehabiliteringsprocessen efter operationen. Sannolikt kan inklusionen av nya patienter stängas under 2019 då målnivån med antalet patienter nås.

GANO

GANO-studien om operationer för gallsten genomfördes på två sjukhus och är slutförd. Den har genererat 2 rapporter i internationellt högt rankade tidskrifter. Doktorandprojektet som är knutet till denna studie kompletteras med ytterligare 2 registerarbeten varav en är publicerad och den andra artikeln bearbetas som manuskript och beräknas vara klar under hösten 2018. Projektet belyser kirurgiskt resultat och hälsoekonomi av olika operationer för gallstenssjukdom dels som randomiserad studie och dels som registerforskning i ett nationellt perspektiv.

LJUNO

LJUNO-studien om olika nät vid operation för ljumskbråck genomfördes på två sjukhus och resultatet (kirurgiskt resultat och hälsoekonomi) efter ett år är publicerat. Enkäter har skickats ut till samtliga patienter som var med i studien för att undersöka långtidsresultatet 5-10 år efter operation. Långtidsresultatet ska analyseras och publiceras under 2019. Ytterligare två registerarbeten som kopplats till projektet är planerade och delvis analyserade och publiceras senare.


PSIN

PSIN-studien är slutförd och jämför randomiserat på två sjukhus två operationsmetoder för pilonidalsinus som oftast drabbar unga män. Vanligast använda metoder i Sverige, Norden och Nordamerika har dåliga resultat med hög andel återfall och sårinfektioner. Studien jämför den vanligast använda metoden i Sverige mot en operationsmetod som har sitt ursprung i Grekland (Karydakis operation) och våra preliminära resultat visar mycket goda resultat för den nya metoden. Preliminärresultaten redovisades på kirurgveckan 2015 och fick där pris för bästa abstrakt. Studiens resultat ska publiceras under 2018-2019.


Kohortstudier om pilonidalsinus och öppen buk - OA

OA-studien är fortfarande i planeringsskede och startas då pågående ovannämnda studier till större delen har avslutats och slutrapporterats. Studien ämnar klargöra den optimala metoden för bukförslutning efter en behandlingsperiod med öppen buk så att senare ärrbråck kan undvikas. Behandling med öppen buk drabbar en mycket sjuk och kritisk patientgrupp som har en mycket hög risk för livshotande komplikationer. Patienter som överlever har senare en mycket hög risk (upp till 66%) att utveckla stora ärrbråck som kraftigt påverkar patienternas livskvalitet negativt och som kräver nya stora operationer för att åtgärda. Om andelen senare ärrbråck i denna patientgrupp kan minskas så skulle det ha stor betydelse för patientgruppen och spara stora resurser inom sjukvården.

Watch and Wait

Studien har initierats i Göteborg och genomförs nationellt på alla universitetssjukhus i Sverige. I studien identifieras patienter med ändtarmscancer som svarar så bra på strålbehandling som ges rutinmässigt före operation att all synlig tumörvävnad försvinner. Istället för att operera bort ändtarmen (standardförfarande) på denna grupp patienter kan de erbjudas ett uppföljningsprogram med magnetkameraundersökningar och kliniska kontroller upp till 10 år. Operation genomförs då bara om tumören kommer tillbaka under uppföljningen. Uppföljningen medför tilläggsarbete och kostnader för bl a röntgenavdelningen och kirurgen men ger besparing i form av att man inte behöver genomföra operationen och man slipper då också vanliga komplikationer som kan uppstå av operationen.

ALASCCA

Alascca-studien har initierats i Stockholm och är en nordisk studie med 26 deltagande klinker i Sverige, Norge och Danmark. ALASCCA studien är en randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen. Studien är nationellt heltäckande och samtliga patienter med lokaliserad tjock- och ändtarmscancer i Sverige kan komma att erbjudas att delta i studien. På Norrlands universitetssjukhus är det Haapamäki och Rutegård som är lokalt ansvariga.

Senast uppdaterad: 2024-05-02