"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling

Forskningsprojekt Projektet ”Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling” avser att generera ny kunskap som kan ligga till grund för att utveckla modeller för undervisning för hållbar utveckling (UHU) i förskolan.

En forskningsöversikt från 2015 visar att antalet studier om lärande för hållbar utveckling i förskolan har expanderat kraftigt de senaste åren. Majoriteten av artiklarna som publicerats är teoretiska och behandlar främst hur undervisning bör gå till och endast en fjärdedel behandlar undervisning i praktiken. Översikten visar också att det finns ett stort tolkningsutrymme kring vad undervisning för hållbar utveckling (UHU) i förskolan är. Tidigare forskning har haft fokus på miljöfrågor, något som har en lång tradition i svensk förskola. Utifrån detta betonas nu vikten av nya former för undervisning för att hantera komplexiteten och osäkerheten i de utmaningar som hållbarhetsfrågor innehåller. Hur dessa nya former för undervisning kan utformas är något som behöver studeras i samverkan med förskollärare för att kombinera undervisning, lek och omsorg. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att skapa didaktiska modeller för att undervisa för hållbar utveckling i förskolan. Studierna avser att besvara följande forskningsfrågor: - Hur ser undervisning som möjliggör för barn att handla kritiskt och kreativt ut? - Vad karaktäriserar didaktiska modeller för hållbar utveckling i förskolans verksamhet?

Projektansvarig

Maria Hedefalk
Universitetslektor, Uppsala universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-02-07