"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förvärrar konflikter eller banar väg för fred? Vapenvilors roll och betydelse i relation till fredsprocesser och fredsavtal

Forskningsprojekt Projektet undersöker betydelsen av vapenvilor i relation till fredsprocesser och fredsavtal.

Studien syftar mer specifikt till att (1) analysera varför vissa vapenvilor leder till fredsavtal medan andra inte gör det, och (2) vidareutveckla ett teoretiskt ramverk som jag utformat om vapenvilor och dess förhållande till fredsprocesser i inomstatliga konflikter.

Projektansvarig

Malin Åkebo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 50

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2019-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Freds- och konfliktstudier

Projektbeskrivning

Vapenvilor antas ofta skapa momentum i fredsprocesser och bana väg för en fredlig lösning på konflikter. Samtidigt föreslår forskning att vapenvilor också kan ha negativ inverkan på fredsprocesser och bidra till att bibehålla eller till och med förvärra konflikter. Betydelsen av vapenstilleståndsavtal i fredsprocesser betonas således i tidigare forskning men resultaten är långt ifrån entydiga. För att öka kunskapen om hur väpnade konflikter kan nå ett fredligt avslut är det därför av yttersta vikt att analysera under vilka förutsättningar och hur vapenstilleståndsavtal antingen kan underlätta eller försvåra en övergång från krig till fred. För att göra detta studerar jag (i) länkar mellan vapenvilor och mer omfattande fredsavtal, samt (ii) vapenvilors inverkan på dynamiken i utdragna eller stagnerade fredsprocesser. Vilken inverkan har vapenvilor på efterföljande fredsavtal avseende dess karaktär, innehåll och implementering? Under vilka förutsättningar bidrar vapenvilor till att antingen generera eller överbrygga konflikter? Vilka skillnader och likheter kan identifieras mellan olika empiriska fall som kan öka våra kunskaper om vapenvilor i relation till fredsprocesser och fredsavtal?

Projektet har en jämförande ansats och inkluderar både fallstudier och analys av ett större antal vapenvilor.

Projekt bidrar till att fylla en betydande forskningslucka och att öka kunskapen om fredsavtal i inomstatliga konflikter samt om sekvensering av initiativ i fredsprocesser. Resultaten kommer också att vara av intresse för praktiker som söker nå fredliga lösningar på väpnade konflikter.

Senast uppdaterad: 2018-12-06