"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat

Forskningsprojekt Zika-epidemien slog världen med häpnad 2015 och WHO utropade en humanitär katastrofsituation på grund av kopplingarna mellan infektion av ZIKV och hjärnskador, så kallad mikrocefali, hos foster och nyfödda.

Det här projektet avser studera hur framtiden ser ut för Zika. Finns det en risk att epidemierna kommer tillbaka? När då? Påverkas risken av klimatförändringar? Var kan man förvänta framtida Zika-epidemier? Myggor av typen Aedes, som sprider virussjukdomarna zika, dengue och chikungunya, huserar i många av jordens mer bebodda delar och bidrar till en enorm och stigande sjukdomsbörda. Viktiga bidragande faktorer till den ökade spridningen av virusen innefattar ökande befolkningstäthet, resande, samt en förändrad klimatsituation.

Projektansvarig

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Myggor av typen Aedes, som sprider virussjukdomarna zika, dengue och chikungunya, huserar i många av jordens mer bebodda delar, och bidrar till en enorm sjukdomsbörda. Virussjukdomarnas utbredning ökar konstant och numera förekommer dengue, chikungunya och Zika epidemier bland annat även i USA och Europa, utöver det tropiska bältet.

Eftersom det i nuläget saknas motåtgärder mot myggorna, och behandling för virussjukdomarna, förväntas sjukdomsbördan öka i redan drabbade områden, och risken för spridning öka till nya områden. Viktiga bidragande faktorer till den ökade spridningen av virusen innefattar ökande befolkningstillväxt och befolkningstäthet, ökat lokalt och globalt resande, samt en förändrad klimatsituation.

En förutsättning för att i framtiden kunna förhindra utbrott och minimera fortsatt, så kallad vektorburen spridning av virus orsakad av myggan Aedes, är att vi kan förstå hur myggorna och virus kan förväntas sprida sig till nya områden, och öka eller minska i densitet i områden där finns etablerade. Idag är vår kunskap om Aedes myggans populationstäthet, samt dess förmåga att sprida sig till nya områden, bristfällig, och det saknas validerade metoder för prediktion av myggtätheten över tid och rum.

Det enda forskare och beslutsfattare idag har att utgå ifrån är kartor som visar sannolikheten, mätt som antingen ja eller nej, för Aedes närvaro över de senaste decennierna. Med andra ord är informationen vi i dagsläget har att tillgå om Aedes, kraftigt begränsad. Zika virus, som inledningsvis nämndes, är ett virus som är förknippat med stort lidande, och med enorma konsekvenser för människor över hela världen, där nya samband hela tiden upptäcks och misstänks, varav mikrocefali kanske är den mest belagda och kända. Omfattande beskrivningar av Aedes myggorna populationstäthet och riskerna för utbrott och spridning av Zika har på sikt goda möjligheter att begränsa Zika virusets konsekvenser, och också konsekvenser av andra arbovirus som dengue, gula febern och chikungunya.

Det här projektet syftar till att utveckla validerade matematiska-epidemiologiska metoder och modeller, som uppskattar myggorna Aedes populationstäthet, samt utbrotts- och spridningsmönster av Zika i relation till myggtäthet och andra inflytelserika faktorer, i en nära och avlägsen framtid när hänsyn tas till klimatförändringar. Modellerna tar inte bara hänsyn till flera olika mer direkta parametrar, utan tar också med i beräkningen utfall vid olika scenarier, som t.ex. kan bero på förändringar av populationstillväxt, ökad mobilitet, samt klimatförändringar.

Det finns idag inga modeller som kan utföra denna typ av avancerade integrerade beräkningar och ta i beaktande så många olika variabler. Att förutsäga den framtida utbredningen av Aedes samt utbrotts- och spridningsmönster av Zika, är av största vikt för att kunna utveckla motåtgärdsstrategier & policies, samt är en förutsättning för att kunna designa interventionsstudier som testar nya vacciner och terapier. Det är även av stor vikt för klimatpolicy och klimatanpassningsarbete.

Projektet är integrerat i det pågående Horizon2020 ZikaPLAN projektet, och bygger samtidigt på det nyligen avslutade FP7 projektet DengueTools, som båda koordineras av Umeå Universitet. I projektet inkorporeras unika mätresultat från de båda ovannämnda projekten i samarbete med internationella experter inom flera olika discipliner, i syfte att belysa frågeställningar i forskningsfrontens internationella framkant.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-03-26