"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

HOPP till patienter med svår hjärtsvikt

Forskningsprojekt Trots att en hög andel av patienter med svår kronisk hjärtsvikt lider av svåra symtom/besvär erbjuds de inte palliativ vård i samma utsträckning som patienter med cancer.

Målsättningen med Hjärtsvikt och palliativa programmet (HOPP) är att utveckla, implementera och utvärdera en modell som integrerar palliativ avancerad hemsjukvård och hjärtsviktsvård för patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Det primära syftet är att studera effekter på symtomlindring, livskvalitet och aktiviteter i dagligt liv.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-08-18 2013-12-31

Finansiering

Finansår , 2009, 2010, 2011

huvudman: VLL, finansiär: SKL, y2009: 3995, y2010: 3995, y2011: 3995,

huvudman: , finansiar: VLL-FOU, y2009: , y2010: 160, y2011: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Målsättningen med detta projekt är att utveckla, implementera och utvärdera en modell som integrerar avancerad hemsjukvård, hjärtsviktsvård och palliativ vård för patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Det primära syftet är att studera effekter på patienters symtomlindring, livskvalitet och aktiviteter i dagligt liv. En hälsoekonomisk analys planeras.
Det sekundära syftet är att studera effekter på antal slutenvårdstillfällen samt nivå av natriuretiska peptider i blodplasma.Det tertiära syftet är att studera effekter på vårdkvalitet ur patientens och närståendes perspektiv samt närståendes upplevelse av belastning.Ett syfte är också att beskriva patienters och närståendes erfarenheter av denna modell.

Metod och arbetsplan: En randomiserad kontrollerad studie pågår. Patienter (n=62) med verifierad diagnos av hjärtsvikt randomiseras till interventions- eller kontrollgrupp. Detta sker fortlöpande under tre år. Inkludering påbörjades 1/1 2011. Deltagarna i interventionsgruppen vårdas vid enheten under ca 6 månader enligt ett strukturerat program med integrerad avancerad hemsjukvård, hjärtsvikt- och palliativ vård. Därefter överförs vårdansvaret till annan lämplig vårdgivare som t.ex. hälsocentral eller palliativ avancerad hemsjukvård. För kontrollgruppen planeras ingen annan vård utan de följs upp på sedvanligt sätt på hälsocentral och sjukhus. Datainsamling sker via enkäter och intervjuer med patienter och närstående samt genom blodprover. Data kommer att analyseras med beskrivande och jämförande statistik samt med kvalitativ innehållsanalys.

Senast uppdaterad: 2018-06-20