"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur agerar föreningsaktiva ungdomar tillsammans för att påverka ungas alkoholkonsumtion?

Forskningsprojekt Projektets syfte är att under söka hur föreningsaktiva ungdomar ålder 15-18 genom olika former av engagemang kollektivt utvecklar strategier vad gäller ungas bruk av alkohol.

Projektet genomförs som en kvalitativ studie de två kommunerna Umeå och Karlstad, genom tre parallella processer. Först genomförs en bred kartläggning av ungas samhällsengagemang inom olika arenor för att förstå vilka former av engagemang och delaktighet de föredrar, samt vilka formella mål och strategier de har för att hantera alkoholbruk. I steg två genomförs fokuserade fallstudier med sex organisationer. Tredje steget är ett djupgående fältarbete för att förstå engagerade ungas egna uppfattningar av alkohol- och droganvändning.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2019-12-31

Finansiering

Systembolagets alkoholforskningsråd, 2018: 100 000 kr
Systembolagets alkoholforskningsråd, 2019: 350 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att under söka hur föreningsaktiva ungdomar ålder 15-18 genom olika former av engagemang kollektivt utvecklar strategier vad gäller ungas bruk av alkohol. Därigenom kan projektet generera kunskap om hur ungas olika former av samhällsengagemang kan ses som en resurs i utformandet av hälsofrämjande interventioner kring alkoholanvändning.

Projektets fokuserar på ungas egna erfarenheter och perspektiv, en ansats som ofta saknas i forskningsfältet. Detsamma gäller inriktningen på förenings- och samhällsengagemang; det utgör en social arena (online och offline) som påverkar ungas attityder och beteenden och som behöver inkluderas i forskning om alkohol och unga. Förenings- och samhällsengagemang inkluderar delaktighet i en mängd olika platser och miljöer: idrotts- och kulturföreningar, frivilligorganisationer, gräsrotsaktivism och politiska organisationer.

Utifrån ett folkhälsoperspektiv sätter vi alkoholkonsumtion bland unga i en samhällskontext med fokus på ungas välbefinnande samt ett intersektionellt perspektiv.

Projektet planeras genomföras som en kvalitativ studie i två kommuner i norra och centrala Sverige - Umeå och Karlstad - genom tre parallella processer. Först genomförs en bred kartläggning av ungas samhällsengagemang inom olika arenor för att förstå vilka former av engagemang och delaktighet de föredrar, samt vilka formella mål och strategier de har för att hantera alkoholbruk. I steg två genomförs fokuserade fallstudier med sex organisationer. Denna process innefattar exempelvis observationer, intervjuer och workshops med aktiva ungdomar. Det tredje steget är ett djupgående fältarbete för att förstå engagerade ungas egna uppfattningar av alkohol- och droganvändning, vilka strategier de föredrar för att genera samhällsändringar (formellt såväl som informellt) och hur de ser på sitt egna kollektiva inflytande över alkoholanvändning. I denna del är fokus på de workshops som genomfördes i del tre samt på hur unga kan formulera och kommunicera sina strategier och förslag till beslutsfattare.

Projektet kommer att tillföra praktiskt användbar kunskap för kommuner, landsting/regioner och aktörer i det civila samhället. Projektet kommer att skapa kunskap om hur ungas röster och strategier kan bli hörsammade i det offentliga samtalet, inklusive konkret politik och samhälleliga satsningar, inte minst inom hälsa och välbefinnande. Det intersektionella teoretiska perspektivet, som tar hänsyn till hur ungas inflyttande skapas i förhållande till genus, social klass och härkomst, kommer att berika denna kunskapsgenerering. Projektets deltagarstyrda metod som syftar till att mobilisera ungdomsengagemang och deltagande kommer ytterligare att bidra till värdefull kunskap.

Senast uppdaterad: 2020-05-18