"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?

Forskningsprojekt Trots att partnerrelaterat våld mot kvinnor (Intimate Partner Violence: IPV) har erkänts som ett folkhälsoproblem, förblir den verkliga integrationen av förebyggande insatser och hantering av IPV inom hälso-och sjukvården en utmaning.

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka varför och på vilket sätt personal inom primärvården i Spanien väljer att engagera sig i kampen mot IPV i deras dagliga verksamhet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-05-01 2015-04-30

Finansiering

COFAS Marie Curie Fellowship, 2012: 2 868 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Trots att partnerrelaterat våld mot kvinnor (Intimate Partner Violence: IPV) har erkänts som ett folkhälsoproblem, förblir den verkliga integrationen av förebyggande insatser och hantering av IPV inom hälso-och sjukvården en utmaning. Lagar och vägledande dokument finns, men många inom hälso- och sjukvården förblir oförstående eller känner sig oförberedda att hantera IPV. Där integrationen har genomförts pågar utvärderingar av hur den påverkar förekomsten av IPV, men det saknas utvärderingar som studerar mekanismerna bakom programmens framgång eller misslyckande.

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka varför och hur personal i sin dagliga verksamhet inom primärvården i Spanien väljer att engagera sig i kampen mot IPV. I Spanien har direktiv införts och stora ansträngningar har gjorts för att implementera dem inom det nationella hälso-och sjukvårdssystemet. En så kallad ’realistisk utvärderingsmetod’ har valts för att belysa vilka mekanismer som får vårdinrättningar och personal att på olika sätt anta denna utmaning. I samarbete med nationella forskare och beslutsfattare, kommer utvalda primärvårdsinrättningar att studeras med hjälp av observationer och intervjuer. Urvalet bygger på primärvårdsinrättningar som framgångsrikt har identifierat IPV som ett hälsoproblem och vidtagit åtgärder Kvalitativa data kommer att kombineras med en genomgång av övrig relevant information på vårdinrättningarna för att fastställa kontextuella faktorer och mekanismer bakom framgången för de genomförda insatserna.

Det förväntas att resultaten kommer att kunna belysa arbetet med att integrera upptäckt och åtgärder av IPV inom sjukvårdsinrättningar. Forskningen kommer också att bli en möjlighet till att ytterligare utveckla metodiken för realistisk utvärdering genom att man i denna studie valt att inkludera ett kritiskt genusperspektiv.

Senast uppdaterad: 2019-11-26