"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?

Forskningsprojekt Unga som varken arbetar eller studerar (”UVAS”) är en särskilt utsatt, sårbar och svåråtkomlig grupp vars behov av vård och omsorg ofta är högt, individuellt och bestående under en längre tid. Etableringsinsatser som kombinerar kompetenshöjande och hälsofrämjande aktiviteter med personcentrerat och samordnat stöd har potential att öka sysselsättningen hos dessa individer.

Detta projekt ämnar lägga en kunskapsgrund för att förbättra förutsättningarna för unga som varken arbetar eller studerar genom att utvärdera insatser som avser underlätta deras etablering på arbetsmarknaden eller i utbildningssystemet. Mer specifikt utgår projektet från en politisk och samhällelig oro inför de problem och komplexa utmaningar som möter denna ungdomsgrupp. Dessutom är det ett svar på de insatser som introducerats, men sällan utvärderats, i den svenska kontexten.

Projektansvarig

Frida Jonsson
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 97

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Med tanke på att både utbildning och arbete är centrala aspekter av människors liv är det viktigt att vi lär oss mer om insatser inom ideell och offentlig sektor kan öka sysselsättningen hos ungdomar som står långt ifrån både arbetsmarknads- och utbildningssystem. Den grad till vilken dessa initiativ fungerar samt hur, under vilka omständigheter, för vem och varför de är verksamma, är dock något vi i dagsläget vet väldigt lite om.

För att bidra med sådana insikter kommer detta projektet att kombinera två metoder:

1. Teoridriven utvärdering: Vi kommer först genomföra en teoridriven utvärdering av etableringsinsatser för unga som varken arbetar eller studerar. Detta innebär att internationell litteratur inom området kommer granskas och befintliga initiativ i Sverige analyseras för att förstå hur, under vilka omständigheter, för vem och varför de fungerar. 

2. Concept mapping: Vi kommer sedan genomföra en ’concept mapping’ i nära samarbete med ungdomar och yrkesverksamma inom området för att identifiera strategier och föreslå åtgärder som kan förbättra insatserna och stärka ungdomarnas etablering.

 

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-06-03