Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?

Forskningsprojekt Unga som varken arbetar eller studerar, ”UVAS”, är en särskilt utsatt, sårbar och svåråtkomlig grupp vars behov av vård och omsorg ofta är högt, individuellt och bestående under en längre tid. Kommunala insatser som kombinerar uppsökande arbete med kompetenshöjande och hälsofrämjande aktiviteter samt personcentrerat och samordnat stöd har potential att öka sysselsättningen, främja hälsan och förbättra välbefinnandet hos dessa individer.

Detta är en teoridriven utvärdering och implementeringsstudie av etableringsinsatser för att stärka ”UVAS” integrering i arbets- och samhällslivet. Projektet kommer lägga en kunskapsgrund för att förbättra livet för ungdomar i åldrarna 15-29 år som varken arbetar eller studerar, genom att undersöka resultat av kommunala etableringsinsatser. Projektet utgår från en politisk och samhällelig oro inför de problem och komplexa utmaningar som möter denna ungdomsgrupp. Dessutom är det ett svar på de insatser som introducerats, men sällan utvärderats.

Projektansvarig

Frida Jonsson
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 97

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Projektet i sin helhet utgår från rådande diskussioner internationellt och i Sverige om en särskilt sårbar och marginaliserad ungdomsgrupp. Trots att ”UVAS” ofta har erfarenheter från studier eller arbete innebär deras utmanande livssituation, där personliga (så som låg självkänsla, funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa) och strukturella (så som den bristande samordningen mellan olika välfärdsaktörer) problem interagerar, nämligen att de ofta avslutar dessa åtagande och blir ”hemmasittande”.

Med tanke på att både utbildning och arbete är centrala aspekter av människors liv är det viktigt att vi lär oss mer om hur kommunala etableringsinsatser kan öka sysselsättningen, främja hälsan och förbättra välbefinnandet hos ungdomar som står långt ifrån både arbetsmarknads- och utbildningssystem. Den grad till vilken dessa initiativ verkligen fungerar samt hur, under vilka omständigheter, för vem och varför de är verksamma, är dock något vi i dagsläget vet väldigt lite om.

För att bidra med sådana insikter kommer detta projektet att kombinera två metoder i tre faser. I den första fasen kommer vi genomföra en teoridriven utvärdering av etableringsinsatser för unga som varken arbetar eller studerar. Detta innebär att internationell litteratur inom området kommer granskas samt att befintliga initiativ i Sverige kommer kartläggas i syfte att utveckla en initial programteori som förklarar hur denna typ av intervention avses fungera. Genom att samla in kvalitativa data från 4-6 'fall' testas sedan dessa antaganden i en andra fas i för att ta fram en utvecklad programteori vilken identifierar komponenter och kontextuella förhållanden som gör interventionen lyckosam. Resultaten från utvärderingen ligger sedan till grund för en ’concept mapping’ studie vilken genomförs i nära samarbete med ungdomar och yrkesverksamma inom området för att identifiera strategier och föreslå åtgärder som kan stärka UVAS sysselsättning, främja deras hälsa samt förbättra deras välbefinnande.

Forskning i samverkan för samhällsnytta
I detta projekt genomför vi forskning i samverkan för samhällsnytta, mer information om arbetet hittar du på denna sida.

Forskning i samverkan som förändrar Sverige

Idag sitter omkring 170 000 ungdomar hemma istället för att gå till skola eller jobb. Inte för att de vill, utan för att de av olika skäl hamnat utanför samhället. I samarbete med Umeå kommun försöker forskaren Frida Jonsson vid Umeå universitet klargöra hur olika stödinsatser kan hjälpa ungdomar till en bättre livssituation.

 

 

Externa finansiärer