"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur pratar vi om sex? -Spelar olika sätt att prata om sex roll för hur en har sex?

Doktorandprojekt Vikten av samtycke under sex har lyfts och diskuterats på flera sätt de senaste åren, t.ex. i samband den nya samtyckeslagen. En viktig grundförutsättning för att samtycke under sex ska vara möjligt är kommunikation. Vi vill i vår studie förstå vad sexuell kommunikation är och hur man kan lära sig sexuell kommunikation. Frågor som är centrala för studien är: Vad möjliggör sexuell kommunikation? Finns det olika typer av sex/sexuella situationer där tydlig kommunikation är mer eller mindre svårt?

Syftet med projektet är att undersöka hur vi lär oss vår sexuella kommunikation. Första delen av projektet fokuserar på att analysera om information från skolans sex- och samlevnadsundervisning kan öka sannolikheten för god kommunikation. Den andra delen av projektet fokuserar på hur människor beskriver att de har lärt sig sin sexuella kommunikation där en viktig del kommer vara att fokusera på det samarbetet som kommunikation kräver. Förhoppningsvis kan resultaten användas för att öka förståelsen för hur sexuell kommunikation kan utvecklas, exempelvis via preventivt socialt arbete.

Doktorand

Anna Valverius
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 78

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2027-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Sexuell kommunikation är en nödvändig del av god sexuell hälsa

Varje människa har rätt till en god sexuell hälsa. Sexuell hälsa inkluderar mer än frånvaron av sjukdom, våld och/eller smärta. Det innebär också njutning samt att kunna välja och påverka sina sexuella uttryck och handlingar. Således är sexuell kommunikation en viktig aspekt av sexuell hälsa.

Vad är sexuell kommunikation?

Sexuell kommunikation handlar om att kunna förmedla hur och om en vill ha sex till ens partner/partners och att kunna tolka partens/parternas vilja. Exempel på detta är att initiera sex, säga nej till sex, kommunicera om vad som är skönt/inte är skönt, kunna prata om tidigare sexuella erfarenheter och kommunikation kring användning av preventivmedel. Sexuell kommunikation sker både verbalt och icke-verbalt. Exempel på verbal sexuell kommunikation är att säga ”stop” eller ”kyss mig här” och exempel på icke-verbal kommunikation är blickar eller kroppsspråk (t ex att börja klä av sig).

Målsättning

Detta projekt avser att bidra med kunskap om och en ökad förståelse för sexuell kommunikation i en svensk kontext. Projektet har också ambitionen att ge en ökad förståelse för hur kunskap om sexuell kommunikation kan ges på ett sådant sätt att den är användbar. Detta är viktigt då det finns grupper som uttrycker svårigheter med sexuell kommunikation och andra som tror att dom skulle få en bättre sexuell hälsa med ökad sexuell kommunikation.

Hur ska vi gå till väga?

Projektet kommer inkludera två delstudier. Första delstudien kommer genomföras med kvantitativ ansats och med sekundärmaterial från Folkhälsomyndighetens enkätundersökning Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2017. Den andra delstudien kommer att genomföras med en kvalitativ ansats och med egen insamlat material från intervjuer. Intervjuerna kommer ske i två omgångar. I den första intervjun utgår frågorna från korta historier med tvåsamma eller flersamma som deltar tillsammans. I den andra intervjun ställs fördjupande frågor i enskilda intervjuer. Tid och platser för intervjuerna bestäms tillsammans med de som deltar i intervjuerna och Anna Valverius som i första hand kommer genomföra intervjuerna. Intervjuerna kommer spelas in och sedan förvaras på ett säkert sätt (endast tillgängliga för forskningsgruppen) och i enlighet med Umeå Universitets riktlinjer.

 

Senast uppdaterad: 2023-06-21