"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?

Forskningsprojekt Studiens syfte är att förstå hur barn, ungdomar och ledare inom både lagidrott och individuell idrott uppfattar verksamheten i relation till innehållet i FN:s konvention om barns rättigheter.

Svensk idrottsrörelse har antagit riktlinjer om att följa FN:s barnkonvention, som bl a innehåller artiklar om att respektera barns åsikter och att sätta deras bästa i främsta rummet. Samtidigt visar aktuell forskning att barn inom idrotten ofta behöver stöd av vuxna för att kunna göra sig hörda. I studien ingår 11–16-åringar som är aktiva inom fotboll eller ridsport, och deras ledare. Syftet är att beskriva hur barn och ledare ser på idrottsverksamheten i förhållande till de grundläggande artiklarna i barnkonventionen, och att undersöka vilka utmaningar som finns för att kunna omsätta barnkonventionens intentioner i olika idrottsmiljöer.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2012-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Idrottsforskning

Projektbeskrivning

Att lyssna på barn och ge dem ett större inflytande har varit politiskt i fokus under de senaste två decennierna. Behovet att stärka och skydda barn i samhället har tydliggjorts på ett annat sätt än tidigare. FN:s konvention om barns rättigheter har varit en motor i denna förändringsprocess. Genom en starkare betoning på barnkonventionen i statliga och kommunala regleringar blir kraven mer framträdande. Så är också fallet inom den svenska idrottsrörelsen som från och med 2009 antagit riktlinjer om att barn- och ungdomsidrottens verksamhet ska följa barnkonventionen.

Studiens syfte är att beskriva och förstå hur barn, ungdomar och deras ledare inom lag- och individuell idrott uppfattar idrottsverksamheten i Sverige i relation till innehållet i de fyra grundläggande artiklarna i FN:s barnkonvention. Dessa inrymmer områden med respekt för barnets åsikter, barns bästa i främsta rummet, barns rätt till utveckling och att inte diskrimineras. Studien syftar också till att problematisera möjligheter och svårigheter med att inom barn- och ungdomsidrotten tolka och omsätta barnkonventionens intentioner i olika idrottsmiljöer.

Studien har en särskild idrottslig relevans genom den belysning som ges över de utmaningar som idrottsrörelsens aktuella arbete med att bedriva barn- och ungdomsidrotten i enlighet med FN:s barnkonvention står inför. Det finns idag en otillräcklig kunskap om vad detta innebär och hur det uppfattas i olika idrottsliga kontexter. Studien behövs för att utveckla kunskapen om idrottsutövande flickors och pojkars erfarenheter av barn- och ungdomsidrott och vad det innebär för barn och vuxna att varje barn inom idrotten har dessa rättigheter.

I studien ingår barn och ledare från Sverige. Barnen utövar fotboll eller ridsport och är 11 och 16 år gamla. Med en barncentrerad utgångspunkt baserad på den nya barndomssociologin (Prout & James, 1997; Lee, 2001; Mayall, 2002) studeras barns och ledares uppfattningar om idrotten i frågor som kan relateras till barnkonventionens fyra grundläggande artiklar. Den metodologiska ansatsen är kvalitativ och inspirerad av narrativ analys (Patton, 2002; Wigg, 2009). De huvudsakliga metoderna för datainsamling är halvstrukturerade djupintervjuer och barns skriftliga livsberättelser som analyseras tematiskt utifrån ett generations- och ett genusperspektiv.
Senast uppdaterad: 2019-09-18