"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

IDAlert: beslutsstöd och varningssystem för infektionssjukdomar

Forskningsprojekt När vår planet värms upp på grund av klimatförändringarna ökar risken för utbrott av vektorburna och zoonotiska sjukdomar - sjukdomar som sprids från djur och insekter till människor - och sprider sig till nya delar av världen, särskilt i Europa. Varmare temperaturer, mer varierande nederbörd och minskad biologisk mångfald påverkar överlevnaden och spridningen av patogenerna samt den geografiska utbredningen av deras vektorer och värddjur, t.ex. myggor, fästingar och fåglar.

IDAlert utvidgar IPCC:s ramverk för fara, exponering, sårbarhet och risk genom att inkludera en One Health ansats där djur, människor och miljön integreras. Detta gör det möjligt att bidra avsevärt till forskning i skärningspunkten mellan One Health, infektionssjukdomar och klimatförändringar. IDAlert kommer att utveckla ett systematiskt sätt att samla in, analysera och kommunicera information om de direkta och indirekta effekterna av klimatförändringar på gränssnittet människa-djur-miljö framförallt med fokus på Europa.

Vetenskaplig koordinator

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-06-01 2027-05-30

Finansiering

IDAlert är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Europeiska unionens Horizon Europe under Grant Agreement 101057554.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Samverkansforskning EU Horizon Europe-finansierat projekt

En deltagarbaserad strategi genom iterativt engagemang, gemensam utformning, utbytesprocesser och workshops är kärnan i projektet. Detta kommer att vägleda forskningen och säkerställa att resultaten tar upp och svarar mot faktiska behov. IDAlert kommer att arbeta med intressenter på europeisk, regional och lokal nivå, inklusive medborgare, beslutsfattare från hälsosektorerna (människor och djur), klimatpolitiska intressenter och landskapsdesigners. De kommer att engageras proaktivt i projektgenomförandet med hjälp av en process för samdesign, samproduktion och samspridning.

Gemensam utformning
IDAlert kommer att sammanföra konsortiets forskare och icke-akademiska partners för att gemensamt utveckla forskningsprojektet och definiera forskningsfrågor som uppfyller kollektiva intressen och behov.

Samproduktion
Forskningsresultaten kommer att spridas brett med hjälp av intressentnätverk för att maximera effekten och säkerställa att forskningen är relevant för beslutsfattare inom hälsa och klimatförändringar, och att resultaten är anpassade till slutanvändarnas behov.

Gemensam spridning
Forskningsresultaten kommer att spridas brett genom att utnyttja intressenternas nätverk för att maximera effekten och säkerställa att forskningen är relevant för beslutsfattare inom hälsa och klimatförändringar, och att resultaten är anpassade till slutanvändarnas behov.

Kluster för klimat och hälsa
Projektet IDAlert är ett av de sex projekt som utgör klustret för klimathälsa.
Climate-Health Cluster är ett Horisont Europa-samarbete mellan 6 europeiska forsknings- och innovationsprojekt. Vi samarbetar för att öka den samhälleliga och politiska effekten av EU-finansierad forskning kopplad till klimat, hälsa och politik.

De sex Horisont Europa-projekten BlueAdapt, CATALYSE, CLIMOS, HIGH Horizons, IDAlert och TRIGGER bildar klustret för klimatförändringar och hälsa.

Kontaktinformation

IDAlert

Climate-Health Cluster

Senast uppdaterad: 2023-10-03