"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra

Forskningsprojekt Syftet med föreliggande projekt är att i tre glesbygdskommuner beskriva och analysera nyanländas behov av stöd för att (i) genomföra Komvux- eller SFI-studier för att påbörja kompletterande utbildning (fokus på universitetsstudier), (ii) genomföra universitetsstudier, (iii) upprätta nätverk, för att etablera sig på den lokala arbetsmarknaden.

Immigrationsmönstren har på senare tid förändrats från att nyanlända främst etablerade sig i förorter till större städer till att idag spridas över hela landet, det vill säga också glesbygd. Möjligheter till integrering av nyanlända via utbildning vid universitet eller högskola är störst i större städer. För nyanlända i glesbygd är möjligheterna färre men vissa möjligheter ges via kommunernas lokala Lärcentrum. Föreliggande projekt kommer att studera nyanlända i åldersgruppen 20-45 år och deras behov vid och erfarenheter av utbildning vid Lärcentrum i några av dessa kommuner.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Finansiering

Familjen Kamprads stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Samhällsnytta
Att immigrera till ett nytt land innebär flera svårigheter och några av dessa kan vara besvärligare att övervinna i glesbygd, då det kan finnas färre möjligheter till utbildning och det kan vara svårare att matcha individens erfarenheter med den lokala arbetsmarknadens behov. Föreliggande studie kan bidra till kunskap som kan komma såväl enskilda individers som samhället i stort till nytta. Detta genom att vi får mer kunskap om migranters behov av stöd, kunskaper om utbildningsorganisering för att stödja migranter i landsbygd och arbetsgivares befintliga nätverk för att underlätta etablering. Genom att studien genomförs i nära samarbete med en viktig aktör inom detta fält kommer forskningsfrågorna preciseras tillsammans med dem som har nytta av resultaten och därmed bidra med kunskaper som efterfrågas och gör nytta. Dessa kunskaper kan förenkla integration av nyanlända i glesbygd genom utbildning och etablerandet av
nätverk inom arbetslivet.

Samarbetsorganisationer
Akademi Norr 

Spridning av resultat
Studien genomförs i samarbete med Akademi Norr, som arbetar med att samordna utbildning på 13
norrlandskommuners uppdrag. Studiens resultat och slutsatser kommer därför att återföras direkt till
kommunernas verksamhet inom deras Lärcentrum. Resultatet är tänkt att spridas genom föreläsningar i anslutning till Akademi Norrs ordinarie träffar. Dessutom planeras medverkan i riktade lärartidningar så som Skolvärlden och Universitetsläraren för mer populärvetenskaplig spridning. Utöver detta planeras nationell och internationell vetenskaplig publicering utifrån följande preliminära innehåll (i) Invandrade akademikers erfarenheter av att etablera sig i glesbygd. (ii) Educational organisation in order to include migrants in rural areas into higher education. (iii) Immigrants as resources in times of depopulation? Employment and establishment of immigrants in rural areas, (iv) Intercultural perspectives in the meetings between educational institutions and immigrants in rural areas.

Senast uppdaterad: 2023-03-23