"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"

Forskningsprojekt Forskningsprojektet "Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?" belyser och analyserar vad som händer i möten mellan skolpolicy, karriärreformer, forskningsbaserade utvecklingsprojekt i skolan och läraryrkets praktik. Finansiering: Lärarhögskolan, Umeå universitet.

I forskningsprojektet intresserar vi oss för hur praktiknära forskning i samverkan mellan akademi och skolans aktörer kan bidra till skolutveckling, lärares professionalism och rusta för en skola på vetenskaplig grund. Forskningen bedrivs inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan Umeå universitet och Piteå kommun.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet är en del av ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bygger på tidigare utvecklad samverkan mellan Umeå universitet och Piteå kommun i forskningsbaserade program och aktiviteter (magisterutbildning, forskningscirklar mm) för lärare och skolledare i kommunen. Forsknings- och utvecklingsprojektet som helhet syftar till att belysa hur praktiknära forskning i samverkan mellan akademi och skolans aktörer kan bidra till skolutveckling, lärares professionalism och rusta för en skola på vetenskaplig grund.

Forskningsprojektets idé är i samklang med Piteå kommuns utvecklingsstrategi som tar sin utgångspunkt i Skollagens direktiv om att all undervisning i skolan ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800).

En utgångspunkt är att forskningsbaserade utvecklingsprojekt och karriärreformer medför nya utmaningar för kommunal huvudman, lärare, rektorer, lärarutbildare och forskare.

Forskningsfrågor:

  • Hur ser skolans aktörer på läraryrkets och skolans akademisering i förhållande till nationella karriärreformer (förstelärare, lärarlyftet mm) och pågående fortbildningssatsningar i samverkan mellan Piteå kommun och högskolan.
  • Vilka idéer, strategier eller diskurser kring yrkesidentitet blir synliga bland aktörerna i förhållande till statens och kommunens strävanden att akademisera skolans praktik?
  • Hur kan kommunen/skolorna främja en professionsstyrd skola och hur kan forskarna främja samverkan med lärare i en skolpraktik där vetenskapliga strukturer initialt saknas?

Forskningsprojektet skär över forskningsfältet policystudier av utbildningsreformer och praktiknära forskning om hur policy tolkas och görs i praktiken. Tidigare forskning visar bland annat att skolans styrning utifrån ekonomiska och byråkratiska logiker och med betoning på mätbar kunskap aldrig har varit starkare än nu. Tidigare forskning visar också att lärarens position förskjutits från att vara en viktig aktör och medforskare till att utgöra forskningsobjekt och med krav på aktivt deltagande i genomförande av reformer samtidigt som lärares professionella autonomi har försvagats.

Datamaterial och upplägg:

  • nationella och internationella dokument på området skolpolicy
  • ett etnografiskt upplägg med individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer, observationer och fältanteckningar samt återkoppling av preliminära resultat till medverkande lärare och skolledare (s.k. ”stark reflexivitet”).

Projektet byggde på ett tidigare utvecklat samarbete mellan Umeå universitet och Piteå kommun. Samverkan innefattade två projekt ”Kampen för läraryrkets kunskap” och ”PiteSkolforsk”.

Övergripande projektledning: Kristina Hansson, fil. dr. i pedagogiskt arbete och vetenskaplig ledare, Piteå kommun.

Projektledare för "Kampen för läraryrkets kunskap”: Inger Erixon Arreman, Umeå universitet. Finansiering: Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Projektledare för PiteSkolforsk: Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet. Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond, Framtidsbanken Sparbanken Nord och Piteå kommun.

Publikationer

Publikationer och presentationer inom de samverkande FoU-projekten Kampen för läraryrkets kunskap och PiteSkolforsk:

Böcker och bokkapitel


Antologi

Ulrika Bergmark & Kristina Hansson (red.) (2021) Skola på vetenskaplig grund i praktiken. Akademisering av lärares arbete. Lund: Studentlitteratur.

Antologikapitel

Ulrika Bergmark & Kristina Hansson (2021). Skola på vetenskaplig grund – att tolka och översätta uppdraget. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 17–40). Lund: Studentlitteratur.

Kristina Hansson (2021) Akademisering - styrning av lärares arbete och skolans utveckling. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 41-54). Lund: Studentlitteratur.

Inger Erixon Arreman (2021). Akademisering som policyfråga nationellt och internationellt. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 55-86). Lund: Studentlitteratur.

Kristina Hansson & Per–Olof Erixon (2021). Akademisering: lärares dilemman och strategier. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 87-108). Lund: Studentlitteratur.

Ulrika Bergmark & Per-Olof Erixon (2021). Relationen mellan vetenskaplig kunskap och praktisk lärarkunskap. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 109-128). Lund: Studentlitteratur.

Kristina Hansson, Elisabeth Pettersson, Iris Rosengren Larsson, Stina Westerlund & Christina Wiklund (2021). Akademisering av professionen  - att röra sig mellan fält. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 129-150). Lund: Studentlitteratur.

Ulrika Bergmark (2021). Lärares professionella lärande i aktionsforskning.  I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 151-166). Lund: Studentlitteratur.

Catarina Lundqvist & Stina Westerlund (2021). Rektorers ledarskap i skolans vetenskapliga arbete. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s 167-190) Lund: Studentlitteratur.

Ingela Bergmo Prvulovic, I., & Kristina Hansson (2021). Försteläraren och skolans akademisering. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 191-210). Lund: Studentlitteratur.

Ulrika Bergmark & Kristina Hansson (2021). Utbildningsförvaltningens arbete med forskning och utveckling. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 211-234). Lund: Studentlitteratur.

Kristina Hansson (2021). Teori och metod för samverkande praktiknära forskning i skolan. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 235-248). Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga refereegranskade publicerade artiklar

Bergmark, U., & Erixon, P-O. (2019). Professional and academic knowledge in teachers’ research: an empowering oscillation. European Educational Research Journal. Doi:10.1177/1474904119890158

Bergmark, U., & Hansson, K. (2020). How teachers and principals enact the policy of building education in Sweden on a scientific foundation and proven experience: challenges and opportunities. Scandinavian Journal of Educational Research. Doi: 10.1080/00313831.2020.1713883.

Hansson, K., & Erixon, P-O. (2020). Academisation and teachers’ dilemmas. European Educational Research Journal, 19(4), 289-309.

Bergmo Prvulovic, I. & Hansson, K. (2019). Governance of teachers’ professional development and learning within a new career position. Adult Education Discourses. https://doi.org/10.34768/dma.vi20.17

Submittade artiklar

Erixon Arreman, I. The New Swedish model - evidence-based education in a marketised school system.

Erixon, PO & Hansson, K. (accepted). Recapturing and expanding teachers’ personal epistemologies.

Lundqvist, C & Westerlund S. Principals’ enactment of policy on research-based education; dilemmas in negotiating and facilitating policy in practice.

Rapport till Piteå kommun

Kristina Hansson (2019). Praktiknära skolforskning i samverkan. Piteå kommuns arbete med forskning och utveckling inom förskola och skola i samverkan med universitet. Medverkande forskare: Bergmark, U., Erixon Arreman, I., Erixon, P-O, Lundqvist, C., Westerlund, S. Piteå: Piteå kommun. Medverkan av Bergmark, U., Erixon Arreman, I., Erixon, P-O, Lundqvist, C., Westerlund, S. Piteå: Piteå kommun.

Internationella konferensbidrag, refereebedömda, accepterade abstract

Bergmark, U., & Hansson, K. (2018). Teachers’ and school leaders’ understandings of their mission to integrate practice-based research in school: challenges and opportunities. Abstract for paper presentation. Network 24. School development, Nordic Education research Association, NERA, University of Oslo, Norway. 3-7 september.

Bergmark, U., & Hansson, K. (2018).Teachers' Understanding and Experiences of Integrating Practice-based Research in Schools: Challenges and Opportunities. ECER 2018, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations. University of Bolzano: Bolzano, Italy. 3-7 september.

Erixon Arreman, I., Hansson, K., & Bergmark, U. (2018). Reforms for Scientific-based Education and Proven Experience in Sweden – academisation of teachers or teachers as transmitters of market-oriented policies? ECER 2018, Policy Studies and Politics of Education, University of Bolzano, Italy 3-7 september.

Erixon, PO. & Hansson, K. (2018). The Struggle for Teachers’ Knowledge. Abstract for paper presentation. ECER 2018, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations. University of Bolzano: Italy. 3-7 september.

Westerlund. S (2018). Career Teachers' Possibilities, Dilemmas and Professional Identity Constructs in Local Practice in the Light of a National Career Reform – a Study Outline. Network Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations. ECER, Bolzano, Italy, 3-7 september.

Erixon Arreman, I. (2019) Current Developments and Trends in Teachers’ Professional Development, Policies and Practices in England, Sweden and the Netherlands

Symposium NetWork 1: Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations, ECER, 2-6 Sept 2019, Hamburg.

Bergmark U & Erixon P-O (2019). National perspective: Sweden. Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations, ECER, 2-6 Sept 2019, Hamburg

Westerlund S & Lundqvist C (2020) Interdependence, Expectations and Responsibility in Local Staging of Research-based Education: School-leaders’ Positionings of ‘Self’ and Teachers in Enactment of Policy. ECER 2020 (cancelled, Covid-19). Network 26 Educational Leadership.

Nationella konferensbidrag och presentationer

Erixon Arreman, I. (2019). Reforms for Evidence-based Education and proven experience in Sweden – academisation of teachers or teachers as transmitters of market-oriented policies? Nationell konferens i Pedagogiskt arbete 19-20 augusti, Umeå universitet.

Hansson, K. & Westerberg, S. (2019). Berättelser av lärare som blev forskare: Hur erfarenheter och identitet formas i samtal mellan lärare och forskare inom ramen för utbildningsaktiviteter som syftar till att skapa förutsättningar för lärares professionalisering och akademisering i praktiken. Berättelseforskning, konferens, 21-22 november, Uppsala universitet.

Kunskapsveckan 28 oktober 2020, Umeå universitet.
Presentationer riktade till skolans lärare och skolledare i Umeå och angränsade kommuner. TEMA: Skola på vetenskaplig grund – utmaningar och dilemman för lärare, pedagoger och skolledare, länk: https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kunskapsveckan/kunskapsveckan-program-2020/pass-28/

Kristina Hansson: Skola på vetenskaplig grund – lärares dilemman.

Stina Westerlund: Förstelärares uppdrag i en kommun – möjligheter, dilemman och professionella identiteter.

Ulrika Bergmark: Aktionsforskning – ett sätt att arbeta med praktiknära forskning i skolan.

Catarina Lundqvist & Stina Westerlund: Rektors ledarskap för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inger Erixon Arreman: Utmaningar för skolan – skolreformer och internationella trender i ett marknadsstyrt skolsystem.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-12-12