Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"

Forskningsprojekt Forskningsprojektet "Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?" belyser och analyserar vad som händer i möten mellan skolpolicy, karriärreformer, forskningsbaserade utvecklingsprojekt i skolan och läraryrkets praktik

I forskningsprojektet intresserar vi oss för hur praktiknära forskning i samverkan mellan akademi och skolans aktörer kan bidra till skolutveckling, lärares professionalism och rusta för en skola på vetenskaplig grund. Forskningen bedrivs inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan Umeå universitet och Piteå kommun.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet är en del av ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bygger på tidigare utvecklad samverkan mellan Umeå universitet och Piteå kommun i forskningsbaserade program och aktiviteter (magisterutbildning, forskningscirklar mm) som riktas till lärare och skolledare i kommunen. Forsknings- och utvecklingsprojektet som helhet syftar till att belysa hur praktiknära forskning i samverkan mellan akademi och skolans aktörer kan bidra till skolutveckling, lärares professionalism och rusta för en skola på vetenskaplig grund.

Forskningsprojektets idé är i samklang med Piteå kommuns utvecklingsstrategi som tar sin utgångspunkt i Skollagens direktiv om att all undervisning i skolan ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800).

En utgångspunkt för forskningsprojektet är att forskningsbaserade utvecklingsprojekt och karriärreformer medför nya utmaningar för kommunal huvudman, lärare, rektorer, lärarutbildare och forskare.

 

Forskningsfrågor:

  • Hur ser skolans aktörer på läraryrkets och skolans akademisering i förhållande till nationella karriärreformer (förstelärare, lärarlyftet mm) och pågående fortbildningssatsningar i samverkan mellan Piteå kommun och högskolan.

 

  • Vilka idéer, strategier eller diskurser kring yrkesidentitet blir synliga bland aktörerna i förhållande till statens och kommunens strävanden att akademisera skolans praktik?

 

  • Hur kan kommunen/skolorna främja en professionsstyrd skola och hur kan forskarna främja samverkan med lärare i en skolpraktik där vetenskapliga strukturer initialt saknas?

 

 

Forskningsprojektet skär över forskningsfältet policystudier av utbildningsreformer och praktiknära forskning om hur policy tolkas och görs i praktiken. Tidigare forskning visar bland annat att skolans styrning utifrån ekonomiska och byråkratiska logiker och med betoning på mätbar kunskap aldrig har varit starkare än nu. Tidigare forskning visar också att lärarens position förskjutits från att vara en viktig aktör och medforskare till att utgöra forskningsobjekt och med krav på aktivt deltagande i genomförande av reformer samtidigt som lärares professionella autonomi har försvagats.

Datamaterial och upplägg:

  • nationella och internationella dokument på området skolpolicy

 

  • ett etnografiskt upplägg med individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer, observationer och fältanteckningar samt återkoppling av preliminära resultat till medverkande lärare och skolledare (s.k. ”stark reflexivitet”).

 

Forskningsprojektet finansieras av Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Mer om FoU-projektet i Piteå kommun hittar du via den här länken: https://www.pitea.se/forskningochutveckling

Forskningssamverkan med Luleå tekniska universitet:

https://www.pitea.se/Invanare/Skola/pitea-i-topp-en-skola-i-framkant/forskning-och-utveckling/forskningssamverkan-lulea-tekniska-universitet/

Projektets publikationer