"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatets påverkan på källor och fällor för växthusgaser i sjöar på höga latituder

Forskningsprojekt Huvudmålet med projektet är att utröna hur klimatet påverkar avgång av växthusgaser och inlagring av kol i sediment i arktiska sjöar.

Arktiska och subarktiska sjöar har en viktig roll i den globala kolcykeln genom att de lagrar kol i sediment och att de avger växthusgaser som till exempel koldioxid och metan till atmosfären. Fortfarande finns betydande kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi ska kunna beräkna och förutse sjöars nettoeffekt på regionala och globala kolbalanser och hur det i sin tur påverkar klimatsystemet. En mycket viktig del i detta är att vi saknar kunskap om hur klimatet i sig påverkar sjöarnas kolomsättning.

Kontaktperson

Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Blaize Denfeld
  David Bastviken, Linköping University
  Sally MacIntyre, University of California Santa Barbara, USA
  Oleg S. Pokrovsky, University of Toulouse, France
  Chris Soulsby, University of Aberdeen, UK

Projektbeskrivning

Huvudmålet med projektet är att utröna hur klimatet påverkar avgång av växthusgaser och inlagring av kol i sediment i arktiska sjöar.

Arktiska och subarktiska sjöar har en viktig roll i den globala kolcykeln genom att de lagrar kol i sediment och att de avger växthusgaser som t.ex. koldioxid och metan till atmosfären. Det finns dock fortfarande betydande kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi ska kunna kvantifiera och prediktera sjöars nettoeffekt på regionala och globala kolbalanser och hur det i sin tur påverkar klimatsystemet. En mycket viktig del i detta är att vi saknar kunskap om hur klimatet i sig påverkar sjöarnas kolomsättning. Huvudmålet med projektet är att utröna hur klimatet påverkar avgång av växthusgaser och inlagring av kol i sediment i arktiska sjöar. Vi kommer att undersöka direkta effekter av temperatur och nederbörd, och indirekta effekter via förändrad avrinning från landmiljön. Projektet är uppdelat i flera delprojekt. Genom att använda den senaste tekniken och metodiken för kontinuerliga och precisa mätningar av växthusgasflöden i sjöar tar vi fram bättre mått på årliga kolflöden från sjöar med speciell fokus på emission till atmosfären och inlagring i sediment, samt balansen mellan dessa. Vi genomför dessa studier längs klimat gradienter, från beskogade boreala områden till trädlösa subarktiska och arktiska områden. Vi inkluderar även en kraftig gradient i nederbörd. Dessa jämförande studier ger oss en bild av hur emission och inlagring av kol varierar längs storskaliga klimatgradienter. I dessa jämförande studier kommer vi också undersöka betydelsen av olika källorna och flödesvägarna som leder till emission och inlagring i de olika områdena. Genom storskaliga experimentella studier undersöks sedan hur olika klimatfaktorer påverkar emission och inlagring av kol. De faktorer vi kommer undersöka är uppvärmning av vattnet, ökad införsel av organiskt material från land samt en ökad införsel av vatten (vilket ger en snabbare omsättning av vattnet i sjöarna). Dessa faktorer förändras från boreala till arktiska områden och är också faktorer som förväntas förändras som en effekt av global uppvärmning.

Senast uppdaterad: 2024-03-07