"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering?

Forskningsprojekt Ett nytt intresse för kooperativ har utvecklats i de finansiella och ekonomiska krisernas kölvatten. Den Europeiska kommissionen har uppmanat sina medlemsländer att öka stödet till kooperativ och enligt ILO kan kooperativ spela en avgörande roll för ekonomisk förändring.

I projektet studeras hur tid, rum, sociala relationer och diskurser produceras i kooperativ i Sverige, Storbritannien och Spanien.

Projektansvarig

Nora Räthzel
Professor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet
Dnr: 2016-02219

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

I projektet studeras kooperativ för att de på ett tydligare sätt än andra företag har som uttalad målsättning att bedriva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion. Genom att studera kooperativ i tre olika länder kommer kooperativ verksamhet med avseende på omständigheter som rör arbetsplatsen (mikronivå), organisationen (mesonivå) och den nationella kontexten (makronivå) kunna analyseras. De utvalda länderna representerar tre olika typer av ekonomier; en koordinerad marknadsekonomi (Sverige); en liberal marknadsekonomi (Storbritannien) och en Medelhavsekonomi ekonomi (Spanien).

Ett nytt intresse för kooperativ har utvecklats i de finansiella och ekonomiska krisernas kölvatten. Den Europeiska kommissionen har uppmanat sina medlemsländer att öka stödet till kooperativ och enligt ILO kan kooperativ spela en avgörande roll för ekonomisk förändring. För att det ska gå att tala om förändring menar vi att förändring måste genomsyra även det vardagliga arbetet – inte bara ledarskapets organisering eller fördelningen av vinster. Därför fokuserar vi i det här projektet på det vardagliga arbetet i kooperativ. Vi kommer att undersöka hur kooperativ skapas genom deltagarnas vardagspraktiker: Hur de förhåller sig till innehållet i deras arbete; till varandra; till deras lokala omgivning; till sina familjer och i förhållande till omständigheter utanför kooperativet som marknader, andra företag samt lokala, nationella och internationella myndigheter.

Vi studerar kooperativ för att de på ett tydligare sätt än andra företag har som uttalad målsättning att bedriva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion. Genom att studera kooperativ i tre olika länder kommer vi att kunna analysera kooperativ verksamhet med avseende på omständigheter som rör arbetsplatsen (mikronivå), organisationen (mesonivå) och den nationella kontexten (makronivå). De tre länder vi har valt ut representerar tre olika typer av ekonomier; en koordinerad marknadsekonomi (Sverige); en liberal marknadsekonomi (Storbritannien) och en sydeuropeisk ekonomi (Spanien).

Teoretisk kommer vi att använda oss av Lefebvres vardagsbegrepp, och en förståelse av vardagen som en plats för repetition och skapande. Vi betraktar arbetets vardag som resultatet av tre sammanvävda processer: 1) Produktionen av tid och rum. 2) Produktionen av sociala relationer. 3) Produktionen av diskursiva relationer. Genom att analysera hur dessa tre processer tar form i kooperativ i tre olika länder kommer vi att nå kunskap om hur kooperativ kan utgöra en modell för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar produktion. För att nå tillförlitlig kunskap om alla dessa tre processer består projektet av sex metodologiska steg, som genomförs parallellt i de tre utvalda länderna.

Senast uppdaterad: 2019-09-18