"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Korsdrag i styrelserummet – en undersökning av förhandlingar mellan medlemmars behov och externa förväntningar

Forskningsprojekt Många har förväntningar och krav på idrottsföreningar som de själva ofta upplever svåra att leva upp till. Föreningens medlemmar har uppfattningar om vilka målsättningar som är viktiga och hur de bäst ska nås, medan sponsorer, bidragsgivare och andra intressenter kan ha delvis andra idéer. Hur går det till när idrottsföreningars styrelser navigerar i detta korsdrag och vad blir resultatet i termer av verksamhetens aktiviteter och riktning?

Idrottsföreningar befinner sig i en alltmer komplex och krävande omgivning. Detta projekt visar är att idrottsföreningar själva potentiellt förstärker dessa krav. I styrelsers dagliga hanterande av allehanda frågor kopplas till synes orelaterade problem och lösningar ihop med varandra vilket skapar ett samlat tankegods som används i föreningens styrning. Detta arbete gör det möjligt för styrelsen att granska, utveckla och styra sin verksamhet, men medför också att oönskade kravbilder förstärks.

Projektansvarig

Josef Fahlén
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2018-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning
Idrottshögskolan

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Idrottshögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Bakgrunden till projektet är den alltmer komplexa och krävande omgivning idrottsföreningar befinner sig i. Projektets huvudfokus är en analys av hur de hanterar denna ökade komplexitet och hur de skapar och förhandlar mening när de försöker hantera de spänningar som uppstår i korsdraget mellan medlemmars behov och externa aktörers förväntningar. För att skapa denna kunskap har vi studerat idrottsföreningars styrelser, den primära beslutsfattande instansen, med hjälp av videoinspelade observationer av styrelsemöten under ett verksamhetsår.

Resultaten visar hur styrelsers dagliga hanterande av allehanda frågor utgörs av en process i vilken till synes orelaterade problem och lösningar kopplas ihop med varandra vilket skapar ett samlat tankegods som används i föreningens styrning. Detta arbete gör det möjligt för styrelsen att granska, utveckla och styra sin verksamhet, men medför också att oönskade kravbilder förstärks.

Det kan till exempel illustreras med ett ärende som när det landar på styrelsens bord är laddat med ett innehåll, en kulturell innebörd, som har sitt ursprung i bredare institutionella idéer (till exempel samhällstrenden ökad reglering av i detta fall en tidigare förhållandevis oreglerad sektor). Men genom det meningsskapande arbete som görs i behandlingen av den frågan, skapas effekter som bidrar till andra bredare institutionella idéer (till exempel en samhällstrend såsom ökningen av det offentligas tilltro till föreningslivet att bidra till lösningar på allehanda samhällsproblem). På så sätt är föreningens styrning inte bara en del av den ökade regleringen av den ideella sektorn. Den är också med och bidrar till det offentligas ökande styrning av föreningar mot andra målsättningar än de själva beslutat om.

Senast uppdaterad: 2021-09-13