"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphtos/Viktor Cap

Kulturmiljöer och landskap i ett förändrat klimat. Klimatanpassning av Trafikverkets verksamheter för en robust planering för ökad miljömålsuppfyllelse

Forskningsprojekt Hur kommer framtida klimatförändringar att påverka transportinfrastruktursektorns egna kulturmiljövärden? Hur kan transportinfrastrukturen klimatanpassas så att den inte skadar kulturlämningar? Vilka verktyg behövs för att kunna svara på dessa frågor för att Trafikverket lättare ska kunna ta hänsyn till kulturmiljön?

Målet med projektet är att underlätta klimatanpassningsarbetet avseende kulturmiljö och -landskap inom Trafikverkets verksamhet, bl. a genom framtagande av en risk- och sårbarhetsanalys för Trafikverkets fortsatta klimatanpassningsarbete avseende kulturmiljöer. Projektet kommer även att ta fram förslag på metoder som kan användas för att identifiera klimatrelaterade hot mot kulturmiljö samt redskap för att övervaka och anpassa kulturmiljö och -landskap till en ny klimatsituation.

Projektansvarig

Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-02-28

Finansiering

Trafikverket, www.trafikverket.se

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi

Projektbeskrivning

Syftet är att underlätta klimatanpassningsarbetet avseende kulturmiljö och landskap inom Trafikverkets verksamhet. Detta syfte ska uppnås genom framtagandet av en risk- och sårbarhetsanalys för Trafikverkets fortsatta klimatanpassningsarbete samt analys av användbara metoder som kan användas för att identifiera klimatrelaterade hot mot kulturmiljö samt metoder för att övervaka och anpassa kulturmiljö och landskap till en ny klimatsituation. Metoder som föreslås ska vara möjliga att använda av projektledare, miljöspecialister och andra som behöver stöd vid planering av infrastrukturprojekt, underhållsåtgärder eller för mer översiktlig planering. Resultaten kommer att presenteras till Trafikverket i form av promemoria och seminarier samt i en generaliserad form som vetenskapliga publikationer för att sprida kunskaperna internationellt.

Projektets mål är att:

  • Öka kunskapen inom Trafikverket kring hur olika kulturmiljöer kommer att påverkas av framtida klimatförändringar samt hur kulturmiljöer kan påverkas negativt av missriktade klimatanpassningsåtgärder
  • Ta fram metoder för att identifiera, övervaka och hantera hotade kulturmiljöobjekt och miljöer

Trafikverkets arbete påverkar kulturmiljöer och kulturlandskap på flera olika sätt de framtida klimatförändringarna innebär att detta arbete även måste hantera aspekter kopplade till klimatanpassning. Genom att öka kunskapen om denna fråga internt och externt samt genom att ta fram förslag på metoder som kan användas i detta arbete kommer projektet att ge goda förutsättningar för Trafikverkets framtida planering och förvaltning av infrastruktur och kulturarv.

Projektet vill också upplysa den internationella forsknings- och myndighetsvärlden om det svenska förhållandet samt dra lärdomar från andra länder.

Publikationer

KMV forum AB:s (Norconsult) rapporter, 5
Antonson, Hans; Buckland, Philip I.; Fröjmark Svanström, Karin; et al.
KMV forum AB:s rapporter, 2021:4
Antonson, Hans; Buckland, Philip I.; Nyqvist, Roger; et al.
Climate, MDPI 2021, Vol. 9, (10)
Antonson, Hans; Buckland, Philip I.; Blomqvist, Göran

Rapporter och studentuppsatser

Romilsson, S. (2020). En studie kring potentialen i svenska historiska kartor : Inför ett klimatanpassningsarbete samt en identifiering av historiska klimatrisker i syfte att bistå klimatutsatta fornlämningarhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-173359

Larsson, A. (2020). Fornlämningars risk och sårbarhet till följd av vintervägsaltning på det kommunala– och statliga vägnätet i ett förändrat klimat : Litteratur– och fältstudie om korrosion av artefakter, samt identifiering av riskområden genom en GIS–analys i Södermanland och Västmanland. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-175946

Romilsson, S. (2021). Historiska kartor som underlag i klimatförändrings- och anpassningsarbetet. KMV forum AB:s rapporter, 2021

YouTube-video av kanadensiska 9:e klassare som sammanfattar forskningsartikeln "Road Salt damage..."

Se videon om klimatförändringar, vägsaltskador och vintervägar.

Senast uppdaterad: 2023-11-17