"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskap, kontroverser och kompromisser: De samiska tidningarnas historia och samernas och samerörelsens historia i de samiska tidningarna 1900-2006

Forskningsprojekt Samisk historia är ett forskningsområde som får allt mer uppmärksamhet, samtidigt som det fortfarande finns stora kunskapsluckor. Detta projekt syftar till att bidra med kunskap på vissa av dessa områden genom att fokusera på de samiska tidningarna.

Med utgångspunkt i de samiska tidningarna i Sverige avser detta projekt dels att skildra dessa tidningars historia och utveckling, dels att utifrån detta material tematiskt undersöka vissa centrala frågor rörande samerörelsen och svensk samepolitik. Projektet har stor relevans och en viktig forskningslucka att fylla, både vad gäller tidningarnas historia och rörande samerörelsens utveckling efter 1962 som är relativt outforskad. Den sökande har en bred kompetens inom forskningsområdet och är därmed mycket väl lämpad att genomföra uppgiften.

Projektansvarig

Patrik Lantto
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Historia, Samisk forskning

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utforska och studera de samiska tidningarnas historia i Sverige, och att med detta material som utgångspunkt närmare beskriva och analysera samerörelsens historia och centrala aspekter i svensk samepolitik. De samiska tidningarna utgör ett ovärderligt material för en inblick i samernas och samerörelsens historia, då de är den enda mer kontinuerliga källan för perioden fram till 1950, och samtidigt den enda där samer skriver om samiska frågor för samer. Arbetet kommer att bedrivas i form av tematiserade delstudier som fokuserar på viktiga utvecklingslinjer under perioden, där tidningarnas roll inom respektive deltema kommer att utvecklas. Frågor som kommer att beröras är de samiska tidningarnas utveckling och ställning, olika aspekter i svensk samepolitik, synen på samerna samt samernas politiska mobilisering och samerörelsens utveckling. Den tidsperiod som kommer att behandlas sträcker sig från 1900-2006, där tyngdpunkten kommer att ligga på den andra halvan av perioden då denna är mindre utforskad.

Forskningsprojektet kommer att bidra med ny viktig kunskap på ett flertal punkter. För det första utgör det en mer ingående historik över de samiska tidningarna som kommer att ge en djupare insikt än tidigare studier på detta område, inte minst genom kopplingen till de tematiska delstudierna. För det andra kommer en bredare historik över samernas och samerörelsens 1900-talshistoria att tecknas, som ger en mer komplett och fullständig bild av utvecklingen på detta område då en vidare tidsperiod täcks in. Genom att samerörelsens historia efter 1962 i stor utsträckning är oskriven är detta ett signifikant tillskott till forskningen på detta område. För det tredje kommer studiens uppläggning som detaljerade delstudier att ytterligare fördjupa kunskapen rörande tidsperioder och skeenden som i olika utsträckning behandlats i tidigare forskning. Slutligen kommer projektet att bidra med nya perspektiv på vissa centrala aspekter i svensk samepolitik.

Senast uppdaterad: 2019-09-18