"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kvalitet i bedömning av färdighet, förmåga och förhållningssätt inom professionsutbildningar i högskolan

Forskningsprojekt Inom professionsutbildningar i högskolan är bedömning av färdighet och förmåga och självreflektion en central aspekt för att undersöka måluppfyllelse. Detta forskningsprojekt inriktas på bedömningar av kliniska färdigheter inom psykologi genom att anpassa en klinisk examinationsform – OSCE inom psykologprogrammet och utvärdera olika aspekter av kvaliteten i denna.

Examinationsformen OSCE (Objective Structured Clinical Examination) är en strukturerad examination av kliniska färdigheter som tidigare främst använts inom det medicinska området, tex. läkarutbildningen. Vid Umeå universitet, Institutionen för psykologi genomförs sedan 2018 OSCE på Psykologprogrammet. Projektet syftar till att utvärdera kvaliteten i OSCEn med avseende på tre olika aspekter; samstämmighet mellan nationella mål/kursmål, undervisning och innehållet i OSCEn, tillförlitligheten och relevansen i OSCE-resultatet, samt studenternas och examinatorernas upplevelser av examinationen.

Projektmedlemmar

Anna Sundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 45
Camilla Hakelind
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 08

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Examinationsformen OSCE (Objective Structured Clinical Examination) är en strukturerad examination av kliniska färdigheter som tidigare främst använts inom det medicinska området, tex. inom läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Denna examinationsform lämpar sig väl för att göra bedömningar av både färdighet och förmåga men också professionellt förhållningssätt och värderingsförmåga. Sedan 2018 används examinationsformen OSCE inom ramen för psykologprogrammet. Under examinationstillfället, som sker på termin 6, genomgår varje student ett antal stationer där de möter olika problem/uppgifter som avser avspegla flera av de mål om färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt som finns inom ramen för utbildningen. Varje station har en bedömare som med hjälp av protokoll gör en strukturerad bedömning av studentens förmåga att tillämpa kunskaper, metoder och andra färdigheter gentemot en figurant och i vilka även empatiskt och professionellt förhållningssätt bedöms.

Det övergripande syftet med detta projekt att undersöka examinationsformen OSCEs kvalitet med avseende på validitet och reliabilitet samt att undersöka hur studenterna upplever examinationen och på vilket sätt undervisningen och examinationen stödjer deras lärande av kliniska färdigheter. Detta kommer att undersökas i tre olika delstudier.

Den första delstudien fokuserar på samstämmigheten mellan nationella mål/kursmål, undervisning och innehållet i OSCEn. Detta kommer att undersökas genom dokumentanalyser samt genom intervjuer med kursansvarig lärare. Vidare kommer studenternas syn på samstämmigheten mellan OSCE och undervisningen att undersökas genom en studentenkät.

Den andra delstudien fokuserar på reliabilitet och validiteten i OSCE examinationen. För att undersöka detta analyseras resultatdata från OSCE examinationen där stationernas svårighetsgrad, reliabilitet och psykometriska egenskaper undersöks med statistiska analyser. Vidare kommer kravgränsen för OSCEn att undersökas med hjälp av etablerade kravgränssättningsmodeller som används i OSCE sammanhang.

Den tredje delstudien fokuserar på studenternas och bedömarnas upplevelser av OSCEN. En enkät administreras till studenter och bedömare efter OSCEn, och en uppföljande enkät administreras till studenterna några månader efter OSCEn. Enkäten innehåller frågor om hur de ser på OSCE examinationen, hur de kände sig under examinationen och vad de tycker om examinationens kvalitet och hur den påverkat deras lärande.

Senast uppdaterad: 2021-06-09