"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande och kunskap i äldreomsorgen

Forskningsprojekt Projektet handlar om strukturer och processer som gynnar lärande och kunskapsbasering i äldreomsorgen

Syftet är att ge fördjupade kunskaper om betydelsen av olika insatser för en kunskapsbaserad och lärande äldreomsorg. Forskningsprojektet sker i samarbete med äldreomsorgen och projektet KUM – Kompetensstegen i Umeå, som ska möjliggöra ett kontinuerligt lärande för medarbetare i äldreomsorgen. Forskningsprojektet bygger på KUM-projektets aktiviteter, och ska undersöka vad dessa aktiviteter betyder för arbetet äldreomsorgen, särskilt i ett lärande och utvecklingsperspektiv. Forskningsprojektet delas in i fem delprojekt: arbetslagen, individerna, ledarskapet, organisationsnivå och effekter i arbetet.

Projektansvarig

Kristina Westerberg
Professor emerita
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-02-01 2011-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Bakgrund
Projektet ”Lärande och kunskap äldreomsorgen” utgör en fördjupad forskningsinsats i samarbete med Umeå kommuns äldreomsorg och projektet KUM - Kompetensstegen i Umeå. KUM-projektet syftar till att skapa former för en infrastruktur som möjliggör ett kontinuerligt lärande för medarbetarna i äldreomsorgen. De aktiviteter som KUM ska arbeta med för att bygga en hållbar infrastruktur för kontinuerligt lärande kan beskrivas i tre huvudområden:

1. Arbetslag. ”Lära med genombrott – en kompetensaktivitet inom äldreomsorgen”. Enheter inom äldreomsorgen ges möjlighet att bedriva förbättringsarbete utifrån olika teman, som ett led i att bygga en stödstruktur för ett erfarenhetsbaserat lärande. I samband med aktiviteterna ingår olika former för utbyte mellan enheter och arbetslag som exempelvis lärandeseminarier, studiebesök och erfarenhetsutbyte.

2. Individ. ”Stegmodellen – en kompetensutvecklingsaktivitet inom äldreomsorgen”. Inom projektets ram ska man skapa tydligare karriärmöjligheter och en mer sammanhållen kompetensutveckling.

3. Ledare. ”Den handledande rollen – en utvecklingsaktivitet för ledare”. Som stöd för 1 och 2 en vidareutbildning startat för ledare som ges utöver det ordinarie ledarprogrammet. Projektet leds av en planeringsgrupp där representanter för äldreomsorgens ledning ingår. Inom verksamheten tänker man sig att bygga upp en kunskapsbank via de aktiviteter som genomförs i projektet. (Kompetensstegen, projektansökan, Umeå kommun, 2005).

Syfte
Syftet med forskningsprojektet ”Lärandets infrastrukturer i äldreomsorgen” är att ge fördjupade kunskaper om betydelsen av olika insatser för en kunskapsbaserad och lärande äldreomsorg.

Projektplanen i korthet
Projektplanen bygger på de aktiviteter som beskrivs i KUM-projektet med de tre huvudinriktningarna; arbetslag, individer och ledare. Men det är också viktigt att analysera vad dessa aktiviteter betyder för äldreomsorgen som helhet. Det vill säga, effekter för organisationen och i arbetet med brukarna. Projektets aktiviteter kan översiktligt presenteras i fem delprojekt:

Delprojekt 1. Arbetslagen
Antagande: Genombrottsmetoden och de övriga aktiviteterna i projektet har betydelse för vilka lärandestrategier och kunskapskällor som arbetslagen använder sig av.

Delprojekt 2. Individer
Antagande: Karriärstegens fyra steg påverkar medarbetarnas motivation till lärande och deras upplevelse av handlingsutrymme som har betydelse för stressupplevelse och inlärningsförmåga.

Delprojekt 3. Ledarskapet
Antagande: kompetensutveckling i arbetslagen och karriärstegens möjligheter samt den egna utvecklingsplanen har betydelse för ledarskapet.

Delprojekt 4. Organisationsnivå
Antagande: De aktiviteter som projektet innehåller har en påverkan på äldreomsorgens ”kunskapsmodell”.

Delprojekt 5. Effekter i arbetet
Antagande: Ökad kompetens i arbetslagen bör ge effekter i arbetet med brukarna

Tidsplan
Totalt omfattar projektet tidsperioden februari 2006 – juni 2011. Projekttiden för KUM, som startade våren 2006, pågår i tre år, därefter ska metoderna vara inarbetade i organisationen. Det är avgörande för ett kontinuerligt lärande i en kunskapsbaserad äldreomsorg att de erfarenheter som gjorts under tiden för KUM-projektet inte går förlorade eller att de aktiviteter som utvecklats fortsätter som naturliga inslag i den ordinarie verksamheten. Därför kommer forskningsprojektet att fortsätta följa upp och analysera utvecklingen under ytterligare en period.

Ämne: psykologi
Senast uppdaterad: 2019-09-18