"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Levnadsvanor, samsjuklighet och smärta hos psoriasispatienter i norra Sverige

Doktorandprojekt Genom att titta på levnadsvanor, samsjuklighet och smärtsymtom hos psoriasispatienter i Sverige förväntas projektet bidra till ökad förståelse för vilka områden vårdens resurser bör riktas in på och vilka hinder som finns hos patienter för att uppnå god sjukdomskontroll och behandlingsresultat.

.

Doktorand

Anna-Lotta Stjernbrandt
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-05-13

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Projektbeskrivning

Bakgrund

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som påverkar individens livskvalitet och psykosociala hälsa. Trots stora framsteg i forskningen de senaste 25 åren är fortfarande mycket okänt vad gäller sjukdomsmekanismer och olika fenotyper av sjukdomen.

Det är vanligt med samsjukligheter hos individer som har psoriasis. Den vanligaste samsjukligheten är psoriasisartrit, som drabbar ca 30% av individerna med psoriasis. Vid psoriasisartrit har individen inflammation i eller omkring leder och muskelfästen. Det finns inget specifikt diagnostiskt verktyg för att ställa diagnosen. Ledvärk och ömhet kring muskelfästen förekommer också hos individer med psoriasis men utan manifest inflammatorisk ledsjukdom. Orsaken till detta är okänd.

Det är känt att sjukdomen kan försämras av yttre faktorer som infektioner, stress och ohälsosamma levnadsvanor. Vid svår psoriasis är det vanligare med hjärtkärlsjukdom, övervikt och diabetes än hos övriga befolkningen. Ohälsosamma levnadsvanor och depression är också vanligare förekommande hos individer med psoriasis. Dessa tillstånd påverkar varandra och uttrycket av hudsymtomen vid psoriasis. Vissa samsjukligheter är också riskfaktorer för att svara sämre på läkemedelsbehandling.

Syfte

Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om förekomst av värk och hur det påverkar individer med psoriasis, samt att öka kunskapen om levnadsvanor och deras relation till psoriasissjukdomen. Patienter med känd psoriasisdiagnos har bjudits in att undersökas avseende svårighets grad av psoriasis och förekomst av psoriasisartrit och värk. Information om förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer och kardiovaskulär samsjuklighet har också samlats in i samband med undersökningen. Deltagarna har fått besvara enkäter angående förekomsten av symtom från hud och leder samt levnadsvanor och psykiska symtom. I en studie med kvalitativ ansats kommer vi utföra intervjuer för att undersöka erfarenheter av värk från leder och enteser hos personer som har psoriasis.

Delarbete 1 kommer att undersöka levnadsvanor hos manliga och kvinnliga psoriasispatienter inom olika vårdnivå. Delarbete 2 kommer att undersöka värk och ledsymtom relaterat till undersökningsfynd hos psoriasispatienter med och utan psoriasisartrit. Delarbete 3 planeras som en kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys. Syftet är att undersöka erfarenheter av ledvärkhos personer med psoriasis som inte uppfyller kriterier för psoriasisartrit. I det fjärde delarbetet planerar vi att undersöka psoriasissjukdomens svårighetsgrad och förekomst av samsjukligheter hos psoriasispatienter idag jämfört med patienter undersökta på 90-talet.

Huvudhandledare

Gerd-Marie Alenius
Överläkare
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2024-05-24