"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljö- och hälsoeffekter av ökad cykling i städer

Forskningsprojekt Huvudfrågeställningarna för forskningen är vad en ökad andel aktivt resande, främst cykling, innebär ur hälso- och miljösynpunkt. Denna forskningslinje omfattar bl a två projekt med finansiering från forskningsrådet Forte. Ett syfte är att undersöka om fysisk aktivitet som cykling bara ökar upptaget av avgaser eller motverkar skadliga effekter av stadsluft med höga föroreningshalter.

En allt större del av befolkningen i Sverige och världen lever i växande städer där trängsel i trafiken och överskridanden av gränsvärden för luftföroreningar kräver nya lösningar. Med eller utan särskilda lokala program ökar cyklingen i många städer, vilket är bra eftersom fysisk inaktivitet är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Inaktiviteten har uppskattat vara den fjärde vanligaste orsaken till förtida död och orsaka över tre miljoner dödsfall per år.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2013-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Fysisk aktivitet minskar risken för många typer av sjuklighet. Samtidigt finns en omfattande dokumentation av luftföroreningarnas betydelse för främst respiratorisk och kardiovaskulär sjukdom och död. Det största problemet anses vara de kardiovaskulära effekterna i form av morbiditet och förtida död till följd av exponering för partiklar. De viktigaste mekanismerna bakom dessa effekter antas vara oxidativ stress och inflammation i lungorna, effekter på det autonoma nervsystemet samt translokalisation av mycket små partiklar eller deras beståndsdelar till cirkulationen. Gemensamt kan dessa mekanismer bland annat leda till systemisk oxidativ stress och inflammation, påverka koagulationsfaktorer, höja blodtrycket, påverka hjärtrytmen och driva på aterosklerotiska processer.

Det finns flera skäl till att cykling i förorenad luft skulle kunna öka luftföroreningarnas skadliga effekter. Med ökad minutventilation ökar inte bara volymen luft man exponeras för, utan även fraktionen av ultrafina partiklar som deponeras i lungorna ökar. Att fysisk aktivitet generellt är bättre för hälsan än inaktivitet är väl belagt, men huruvida effekterna blir annorlunda av fysisk ansträngning (t.ex. cykling och joggning) i förorenad luft, är i stort sett inte alls studerat.

Även om fysisk aktivitet längs förorenade trafikleder ökar andningsfrekvens och leder till högre dos av bl.a. avgaspartiklar vilka förknippas med respiratorisk och systemisk inflammation, är resultatet av ansträngning i denna miljö inte givet. En stunds fysisk ansträngning har betydande anti-inflammatoriska effekter.

Inom projektet studeras samspelet mellan fysisk aktivitet och luftföroreningsexponering för uppkomst både av korttids- och långtidseffekter. Dessutom görs konsekvensberäkningar av miljö- och hälsoeffekter på samhällsnivå.

Startdatum: 2013 (varierar för delprojekt).

Senast uppdaterad: 2019-11-26