"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöarkeologisk forskning och metodutveckling vid MAL

Forskningsprojekt Miljöarkeologin studerar relationen människa och miljö i ett långt tidsperspektiv, undersöker och tolkar spåren av detta förhållande. Utgångspunkten är arkeologiska frågeställningar, metoderna och materialen kan vara t.ex. biologiska och kemiska.

Miljöarkeologin utgår från olika arkeologiska frågor om hur människor levde, bodde och använde sig av växt- och djurriket. Man vill studera människans förhållande till miljön i ett långt tidsperspektiv, och undersöka och tolka spåren av detta förhållande. Metoderna och materialen som miljöarkeologer använder kan vara geologiska, biologiska, kemiska eller fysikaliska. Hur landskap har formats och hur människan varit delaktig är viktiga frågor, inte minst för att förstå dagens landskap. Forskningen i miljöarkeologi har därför påtaglig relevans för dagens miljöfrågor och i förlängningen samhällets hållbara utveckling.

Projektansvarig

Karin Viklund
Professor emerita
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

1994-01-01 2017-10-01

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

huvudman: MAL, finansiar: VR+uppdrag, y2003: 1165, y2004: 2310, y2005: 1830, y2006: 900, y2007: 1200,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi

Projektbeskrivning

Landskapets historiska bakgrund, liksom människans attityder, nyttjande och organisation av detsamma, är viktiga frågor, inte minst för att förstå dagens landskap. Forskningen i miljöarkeologi har därför påtaglig relevans för dagens miljöfrågor och i förlängningen samhällets hållbara utveckling. Flera avhandlingsarbeten vid MAL behandlar rekonstruktioner av forntida och historiska boplatsmiljöer utifrån insekter, pollen och markkemiska data. Arkeobotanik är ett av miljöarkeologins viktigaste områden och en större del av MALs verksamhet. Jordbrukshistoria, de kulturella och sociala aspekterna på växtanvändning och matkultur samt växters roll inom magi och rit i ett långt tidsperspektiv är frågor som är viktiga för arkeobotaniken i Umeå. Ett pågående avhandlingsarbete behandlar förhistorisk landskapsförändring, markanvändning och markpåverkan som följd av människors levnadssätt (förhistoriskt jordbruk och boende). I framtiden planeras landskapsanalyser och rekonstruktioner med hjälp av arkeologiska och miljöarkeologiska metoder och data. Häri innefattas också planer på att överföra miljöarkeologiska data till digitala 3D landskapsmodeller. Konstruerande av en databas är en annan angelägen uppgift. Miljöarkeologiska laboratoriet är ett nationellt resurslaboratorium med årligt stöd från Vetenskapsrådet och Umeå universitet. Till detta kommer finansiering via uppdrag inom arkeologisk undersökningsverksamhet. Laborativa resurser och kompetens finns för bl. a. analys av växtmakrofossil, pollen, insekter samt markkemi. Kompetens och datorresurser inom databashantering/uppbyggnad samt geografiska informationssystem (GIS) finns också inom verksamheten.

(Ämnen: Arkeologi)

Senast uppdaterad: 2019-09-18